Обява за Младши експерт в отдел „Геоинформационни системи“, дирекция „Информационни системи“

Версия за печатВерсия за печат
Статут на работната позиция: 
Отворена

Обява за Младши експерт в отдел „Геоинформационни системи“, дирекция „Информационни системи“

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността

 

Младши експерт в отдел „Геоинформационни системи“, дирекция „Информационни системи“, с изисквания, както следва:

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Професионален бакалавър по…“,

1.2. Професионална област – Географски информационни системи и картография, компютърни науки - компютърни системи и технологии, Информатика, География;

1.3. Минимален професионален опит – не се изисква. Минимален ранг - V младши.

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител - длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определяна от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 510 до 1100 лв. (за първа степен)

 

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:
- Аналитична компетентност – събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;

- Ориентация към резултати – постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания.

- Работа в екип – участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел.

- Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма.

- Фокус към клиента (вътрешен/външен) – ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/потребителите на услугите и дейностите.

- Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК.
- Компютърна грамотност - ползване на MS Windows XP, MS Word, Excel, графични   системи, използвани в геодезията и кадастъра, програмни продукти за работа, обработка и контрол на геодезически измервания и данни, Internet и др.

Кратко описание на длъжността:

- Подпомага директора на дирекцията и началника на отдела при осъществяването на дейностите по информационно обслужване на служителите на  Агенцията, както и на външни потребители;

- Поддържа и администрира публичната част на КАИС, достъпна през https://kais.cadastre.bg/;

- Предоставя при поискване на началника на отдела и на директора на дирекцията на справки от КАИС;

- Извършва справки по въпроси и молби на граждани, когато те са резолирани до него или по нареждане на началника на отдела и на директора на дирекцията;

- Оказва методическа помощ на потребителите на интернет сайта за предоставяне на електронни услуги от АГКК;

 

4. Начин за провеждане на конкурса:

4.1. Решаване на тест;

4. 2. Интервю с кандидатите.

 

5. За участие в конкурса кандидатите подават документи съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

5.1. Заявление по образец;

5.2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

5.4. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

6. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 17.30 ч. на 23.04.2018г. вкл.) в деловодството на АГКК - гр. София, ул. Мусала № 1, лично или чрез пълномощник.

 

7. Списъците и други съобщения във връзка с обявената конкурсна длъжност ще се обявяват във фоайето в централното управление на АГКК и на интернет страницата на Агенцията.

 

8. Информация за конкурса ще се представя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси и деловодно обслужване” на АГКК, на телефон 02/8188387.