Обява за Старши експерт "Създаване и поддържане на кадастъра" (СПК)

Версия за печатВерсия за печат
Статут на работната позиция: 
Затворена

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Старши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, Агенция по геодезия, картография и кадастър

Име, презиме и фамилия на кандидатите

 Няма допуснати кандидати.

 

Председател на конкурсната комисия: /п/

 

 

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Старши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, Агенция по геодезия, картография и кадастър 

            Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

  1. Даниела Константинова Димова

Чл. 20, ал.2 от НПКДСл

Представените копия на документи не  удостоверяват наличието на завършено висше образование в  професионалната област, която се изисква за длъжността.

От представените копия на документи не се удостоверява наличието на минимално изискуемия професионален опит. 

  1. Златина Иванова Стойкова

Чл. 20, ал.2 от НПКДСл

Представените копия на документи не  удостоверяват наличието на завършено висше образование в  професионалната област, която се изисква за длъжността.

От представените копия на документи не се удостоверява наличието на минимално изискуемия професионален опит.

Недопуснатите кандидати могат да подадат възражение до органа по назначаването в 3-дневен срок от обявяването но списъците на основание чл. 22, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.

 

Председател на конкурсната комисия: /п/

 

 

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността 

Старши експерт СПК, Адм. звено: Служба по геодезия, картография и кадастър - София

с изисквания, както следва:
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Бакалавър“.
1.2. Професионална област – Технически науки, направление - архитектура, строителство и геодезия.
1.3. Минимален професионален опит – 1 година. Минимален ранг - V младши.

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител - длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 510 до 1150 лв. (за първа степен).

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:
Аналитична компетентност - Събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;
Ориентация към резултати - Постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;
Работа в екип - Участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
Комуникативна компетентност - Ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
Фокус към клиента (вътрешен/външен) - Ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/ потребителите на услугите и дейностите;
Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК;
Компютърни умения - ползване на MS Windows, MS Word, Exсel, Internet, софтуер за обработка на кадастрални данни и софтуер за проверка на геодезическата основа, и цифровия вид на ККР.

Кратко описание на длъжността:
- Участва в приемателните комисии по ЗКИР за района на действие на службата.
- Приема и обработва материалите и данните при създаване на КККР; 
- Проверява цифровия вид на КК и РГО чрез компютърните програми за контрол на АГКК.
- Участва в извършването на оценка на точността и проверка на актуалността на кадастралните планове.
- Поддържа основната база данни на кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) в актуално състояние – въвежда нови данни и извършва промени.
- Участва в извършването на контрол на изпълнението на РГО и КККР.
- Поддържа кадастъра при настъпили промени в съответствие с действащото законодателство.
- Извършва проверки и подготовка на отговори на жалби по КК и КР.
- Участва в административното обслужване по кадастъра и др.

4. Начин за провеждане на конкурса:
4.1. Решаване на тест;
4. 2. Интервю с кандидатите.

5. За участие в конкурса кандидатите подават документи съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:
5.1. Заявление по образец;
5.2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност; 
5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
5.4. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

6. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 17.30 ч. на 02.07.2018г.), в деловодството на АГКК - гр. София, ул. Мусала № 1, лично или чрез пълномощник.

7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват във фоайето в централното управление на АГКК и на интернет страницата на Агенцията .

8. Информация за конкурса ще се представя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси и деловодно обслужване” на АГКК, на телефон 02/8188387.

Забележка: Документи, прикачени по настоящата обява в jobs.bg, изпратени по куриер или по електронна или друг вид поща няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя.
Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.