Старши експерт "Административно обслужване" (АО)

Версия за печатВерсия за печат
Статут на работната позиция: 
Затворена

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

за длъжност: Старши експерт „Административно обслужване“

Административно звено: СГКК Софийска област, специализирана администрация.

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Даниела Константинова Димова

2. Цветелина Любомирова Колева

3. Деница Николаева Слънчева-Никова

4. Невяна Цветанова Михайлова

 

Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 18.01.2018 г. от 10.00  часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. Мусала № 1. 

Председател на конкурсната комисия: /п/

 

 

 

 

Списък

на недопуснатите до конкурс кандидати

за длъжност: Старши експерт „Административно обслужване“

Административно звено: СГКК Софийска област, специализирана администрация.

 

            Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

Няма недопуснати кандидати

 

 

Съгласно чл. 22 от НПКДСл всеки недопуснат кандидат може да подаде жалба до органа по назначаването в 3-дневен срок от обявяването на списъците, в която да мотивира своите възражения срещу решението на конкурсната комисия. Жалбата не спира конкурсната процедура.

 

 

Председател на конкурсната комисия: /п/

 

 

 

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността

 

Старши експерт АО, Адм. звено: Служба по геодезия, картография и кадастър - Софийска област

 

с изисквания, както следва:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Бакалавър“.

1.2. Професионална област – Няма изискване.

1.3. Минимален професионален опит – 1 година. Минимален ранг - V младши.

 

2. Кандидатите да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител - длъжността се заема по служебно правоотношение. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 460 до 1150 лв. (за първа степен).

 

3. Кандидатите да притежават умения и способности за:

Аналитична компетентност - Събиране, обработване и анализ на информация и предлагане на ефективни решения;

Ориентация към резултати - Постигане на високи резултати в съответствие с поставените цели и изисквания;

Работа в екип - Участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

Комуникативна компетентност - Ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;

Фокус към клиента (вътрешен/външен) - Ефективно удовлетворяване на потребностите, интересите и очакванията на клиентите/ потребителите на услугите и дейностите;

Професионална компетентност – познаване на нормативните документи, свързани с длъжностните му задължения и дейността на АГКК;

Компютърни умения - ползване на MS Windows, MS Word, Exсel, Internet и софтуер за обработка на кадастрални данни и софтуер за проверка на геодезическата основа и цифровия вид на ККР.

 

Кратко описание на длъжността:

- Осъществява поддържането на информационната система в службата.

- Участва в организацията и съхраняването на необходимите архивни копия.

- Осъществява съхраняването и поддържането на геоинформационния архив.

- Отразява всички постъпили от службите по вписвания данни по реда на чл.86 от ЗКИР.

- Участва в административно-информационното обслужване с кадастрална информация на физически, юридически и други лица и организации, съгласно глава VII на ЗКИР.

- Предоставя скици и идентификатори, необходими при съдебна или доброволна делба, при продажба на част от недвижим имот, при съединяване на съседни недвижими имоти и др.

- Извършва поисканите устни и писмени справки от КК и КР.

- Осъществява двустранната връзка и обмен на данни между кадастъра и имотния регистър /чл.6 от ЗКИР/.

- Осъществява връзки с ЕКАТТЕ, БУЛСТАТ, ЕСГРАОН, регистрите на държавните и общинските имоти и др.

- Подготвя данни и материали за обектите на територията на областта, необходими за тръжната документация по ЗОП.

- Води отчети и статистика по различни показатели във връзка с кадастъра за региона на службата и др.

 

4. Начин за провеждане на конкурса:

4.1. Решаване на тест;

4. 2. Интервю с кандидатите.

 

5. За участие в конкурса кандидатите подават документи съгласно чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители:

5.1. Заявление по образец;

5.2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

5.3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

5.4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

5.5. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

6. Документи за участие в конкурса се подават в 10-дневен срок от публикуване на обявлението (до 17.30ч. на 02.01.2018г.), в деловодството на АГКК - гр. София, ул. Мусала № 1, лично или чрез пълномощник.

 

7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват във фоайето в централното управление и на интернет страницата на Агенцията.

 

8. Информация за конкурса ще се представя на кандидатите в отдел “Човешки ресурси и деловодно обслужване” на АГКК, на телефон 02/8188392.

 

Забележка: Документи, прикачени по настоящата обява в jobs.bg, изпратени по куриер или по електронна или друг вид поща няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани на подателя.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.