Работни места

Обява за Старши експерт "Създаване и поддържане на кадастъра" (СПК), СГКК Пазарджик

АГЕНЦИЯТА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
Обявява конкурс на основание Закона за държавния служител (ЗДСл) и Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) за заемане на длъжността 

Старши експерт СПК, Адм. звено: Служба по геодезия, картография и кадастър - Пазарджик

с изисквания, както следва:
1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Образование – висше; минимална образователна степен „Бакалавър“.
1.2. Професионална област – Геодезия.

Обява за Началник на СГКК Хасково

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК )

Административно звено: СГКК Хасково 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Валентина Господинова Трайкова

Обава за Младши експерт, Дирекция „Кадастрална и специализирани карти“, отдел „Специализирани карти“

 

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт

Административно звено: отдел „Специализирани карти“, дирекция „Кадастрална и специализирани карти“

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Йоанна Асенова Миланова

Обява за конкурс за длъжността Финансов контрольор

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Финансов контрольор

Административно звено: АГКК

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Анатоли Николов Ранчев

2. Лилия Григорова Георгиева