Работни места

Обява за длъжността Старши юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване”, дирекция „Административно-правно обслужване”

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Старши юрисконсулт

Административно звено: Отдел „Правно-нормативно обслужване“, дирекция „Административно-правно обслужване“

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Николина Лъчезарова Ичева

Обява за Старши експерт "Геодезически дейности" (ГД)-СГКК Бургас

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Старши експерт „Геодезически дейности“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

     1.Зоя Георгиева Славова

Обява за Младши експерт "Административно обслужване"-СГКК Ловеч

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт „Административно обслужване“ 

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър Ловеч

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1.Красимира Иванова Маринова

Обява за Старши експерт „Административно обслужване”- СГКК Добрич

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Старши експерт „Административно обслужване“ 

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър Добрич

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1.  Деян Йорданов Стоянов