Работни места

Младши експерт, отдел „Управление на собствеността и логистика“

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Младши експерт

Административно звено: Отдел Управление на собствеността и логистика”, дирекция ФСУ, АГКК

Обява за Младши експерт "Административно обслужване"-СГКК София

Списък на допуснатите до конкурс кандидати