Работни места

Ръководител на звено, Адм. звено: Звено "Вътрешен одит",

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: Ръководител на звено “Вътрешен одит”, 

Административно звено: Агенция по геодезия, картография и кадастър 

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Минка Атанасова Гичева-Ганева