НАРЕДБА № 3 ОТ 16 ФЕВРУАРИ 2001 Г. ЗА ВОДЕНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, ПРАВОСПОСОБНИ ДА ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИ ПО КАДАСТЪРА

Версия за печатВерсия за печат

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Обн. ДВ. бр.19 от 2 Март 2001г., изм. ДВ. бр.15 от 17 Февруари 2006г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определя редът, по който Агенцията по кадастъра води и съхранява регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, наричан за краткост "регистъра".

Чл. 2. (1) Правоспособността да се извършват дейности по кадастъра от физически лица е лична.

(2) Общият брой на правоспособните физически и юридически лица за извършване на дейности по кадастъра не се ограничава.

(3) Правоспособните лица могат да извършват дейности по кадастъра на територията на цялата страна.

Чл. 3. (1) (Предишен текст на чл. 3, доп. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) Физическо лице може да бъде вписано в регистъра, ако отговаря на изискванията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

(2) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) Едноличен търговец може да бъде вписан в регистъра, ако отговаря на изискванията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗКИР и в постоянния му специализиран състав има най-малко по едно правоспособно лице на всеки 10 души.

(3) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) Правоспособно физическо лице може да участва в постоянния специализиран състав само на едно юридическо лице.

(4) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) Правоспособно физическо лице може да осигурява правоспособност само на един едноличен търговец или на едно юридическо лице.

Чл. 4. (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) Юридическо лице може да бъде вписано в регистъра, ако отговаря на изискванията по чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗКИР.

Глава втора.

СЪДЪРЖАНИЕ, ВОДЕНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕГИСТЪРА

Раздел I.
Съдържание на регистъра

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) Регистърът се състои от партидите на правоспособните лица. Партидите се подреждат в томове (класьори) по 20 броя. Томовете (класьорите) се номерират по възходящ непрекъснат ред.

(2) Партидата се води по образец съгласно приложението.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) Партидата на всяко правоспособно лице съдържа:

1. пореден номер;

2. вид на лицето по чл. 17 ЗКИР - физическо лице, едноличен търговец, юридическо лице;

3. дата на вписване на правоспособното лице в регистъра;

4. номер и дата на заповедта на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра по чл. 18, ал. 2 ЗКИР за вписване в регистъра;

5. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) име на физическото лице, ЕГН, адрес за кореспонденция и телефон и електронен адрес, а за едноличния търговец - и наименование, седалище, код по БУЛСТАТ, адрес на управление;

6. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) наименование, седалище, код по БУЛСТАТ, адрес на управление, телефон, електронен адрес, име и ЕГН на представляващия юридическото лице;

7. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) номер и дата на заповедта на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра съгласно чл. 21, ал. 3 или ал. 4 ЗКИР;

8. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) дата на вписване на заличаването на правоспособното лице от регистъра и срока по чл. 21, ал. 2 ЗКИР;

9. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.)

10. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) номер на издаденото свидетелство и/или карта за правоспособност;

11. (нова - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) списък на лицата по чл. 11, ал. 3, т. 5;

12. (предишна т. 11 - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) забележки по вписани обстоятелства.

Чл. 7. (1) Към всяка партида на правоспособно лице се създава и поддържа партидно досие с постоянен срок на съхранение. Партидното досие носи номера на партидата.

(2) В досието по ал. 1 се съхраняват:

1. молбата по чл. 10 или чл. 11 с приложените към нея документи;

2. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) заповедите на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра за вписване/заличаване в регистъра;

3. копията от актове, констатиращи нарушения;

4. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.)

5. (нова - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) списъкът по чл. 11, ал. 3, т. 5;

6. (нова - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) молбата, съответно докладът по чл. 15, ал. 1.

(3) Към досието могат да се съхраняват и други документи във връзка с дейността на правоспособното лице по изпълнение на възложените му дейности по кадастъра, вкл. съдържащи жалби, оплаквания и доклади на специализираните органи на Агенцията по кадастъра при извършени проверки.

Чл. 8. (1) Агенцията по кадастъра води дневник за постъпилите молби за вписване в регистъра.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) В дневника по ал. 1 се записват всички искания за даване на правоспособност, имената (наименованията) на подателите им, датата на постъпването им в агенцията, номерът и датата на издаване на заповедта по чл. 18, ал. 2 ЗКИР или на акта, с който изпълнителният директор на агенцията отказва исканото вписване, както и данни за връченото съобщение по чл. 18, ал. 3 ЗКИР и номерът и датата на издаване на заповедта по чл. 21, ал. 3 или 4 ЗКИР.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) В дневника се записват, освен данните по ал. 2, и данни за жалбите против отказ на изпълнителния директор на агенцията да постанови исканото вписване, данни за решенията на министъра на регионалното развитие и благоустройството по чл. 18, ал. 3 ЗКИР и за решенията на Върховния административен съд по жалби срещу откази по чл. 18, ал. 4 ЗКИР и по жалби срещу заповеди по чл. 21, ал. 3 или 4 ЗКИР.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) В дневника се отразяват и писмените искания на правоспособните лица по чл. 21, ал. 1, т. 1 ЗКИР, както и всички актове - основания за заличаване на правоспособните лица от регистъра по чл. 21, ал. 1, т. 2-5 ЗКИР.

Чл. 9. Агенцията по кадастъра води нарочна книга за актовете за констатиране на нарушенията на задълженията на правоспособните лица по чл. 20, ал. 1 ЗКИР.

Раздел II.

Водене и съхраняване на регистъра

Чл. 10. (1) Кандидатите - физически лица, подават писмена молба за вписване в регистъра до изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) Молбата по ал. 1 съдържа:

1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) име, ЕГН, постоянен адрес, настоящ адрес и адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес;

2. за едноличен търговец, освен данните по т. 1, и:

а) код по БУЛСТАТ;

б) фирма, под която се извършва дейността;

в) седалище и адрес на управление на дейността;

г) предмет на дейност;

д) данни за вписването на едноличния търговец в търговския регистър - номер на фирмено дело, номер на партида, том, страница.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) Към молбата по ал. 1 се прилагат:

1. копие от документ, удостоверяващ наличието на завършено висше образование по геодезия с образователно-квалификационна степен магистър-инженер;

2. трудова автобиография;

3. документи, удостоверяващи наличие на двегодишен стаж в областта на кадастъра;

4. свидетелство за съдимост;

5. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) физическите лица - еднолични търговци, прилагат и удостоверение за актуално състояние по партидата в търговския регистър, актуално удостоверение за данъчна регистрация, регистрация в БУЛСТАТ, актуален документ от Националния осигурителен институт за броя на осигурените лица по трудов договор в едноличния търговец и списък на постоянния специализиран състав, включително на правоспособните физически лица, съдържащ трите имена, ЕГН, специалността и заеманата длъжност.

Чл. 11. (1) Кандидатите - юридически лица, подават писмена молба за вписване в регистъра, подписана от представляващия ги орган, до изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.

(2) Молбата по ал. 1 съдържа:

1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) наименование, код по БУЛСТАТ, седалище, адрес на управление на заявителя, адрес за кореспонденция, телефон, електронен адрес и лице за контакт;

2. брой на заетите лица в постоянния специализиран състав;

3. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) брой на физическите лица, получили правоспособност съгласно чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗКИР, включени в постоянния специализиран състав.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) Към молбата по ал. 1 се прилагат:

1. удостоверение от търговския регистър за актуално състояние на регистрацията на юридическото лице;

2. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) актуално удостоверение за данъчна регистрация;

3. удостоверение за регистрация в БУЛСТАТ;

4. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) актуален документ от Националния осигурителен институт за броя на осигурените лица по трудов договор в юридическото лице - кандидат за вписване в регистъра (търговско дружество, кооперация);

5. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) списък на постоянния специализиран състав, включително на правоспособните физически лица, съдържащ трите имена, ЕГН, специалността и заеманата длъжност;

6. (нова - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) съдебно решение за регистрация на юридическото лице, с предмет на дейност съгласно чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗКИР.

Чл. 12. (1) Изпълнителният директор на Агенцията по кадастъра издава заповед съгласно чл. 18, ал. 2 ЗКИР за вписване на кандидата в регистъра, ако са налице изискуемите се от закона условия.

(2) Вписването в регистъра се извършва не по-късно от първия работен ден, следващ деня, в който е издадена заповедта по ал. 1.

Чл. 13. (1) За извършеното вписване в регистъра на правоспособното лице се връчва свидетелство за правоспособност по образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.

(2) Свидетелството по ал. 1 е извлечение от партидата на правоспособното лице по чл. 6.

(3) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) На правоспособните физически лица освен свидетелството по ал. 1 при поискване се издава и карта за правоспособност по образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.

(4) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) Свидетелство за правоспособност на юридическите лица и на едноличните търговци, както и карта за правоспособност на физическите лица се издават срещу заплащане на цена, определена съгласно чл. 18, ал. 1.

Чл. 13а. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) (1) За издаване на свидетелство и/или карта за правоспособност физическите лица представят следните документи:

1. снимка;

2. платежен документ.

(2) Ново свидетелство и/или нова карта за правоспособност се издават при:

1. промяна на данните, подлежащи на вписване;

2. повреждане, унищожаване, загубване или кражба на свидетелството или на картата за правоспособност;

3. издаване на заповед по чл. 18, ал. 2 ЗКИР след изтичане на срока за заличаване от регистъра или при отпадане на основанието за заличаване.

(3) За издаване на ново свидетелство и/или карта за правоспособност лицето представя документите по ал. 1 и декларация за удостоверяване на обстоятелствата по ал. 2.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) Лицата, получили правоспособност по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър, са длъжни в 7-дневен срок от настъпване на промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра, да уведомят писмено за това Агенцията по кадастъра.

Чл. 14а. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) (1) Заличаване от регистъра се извършва при:

1. настъпване на обстоятелствата по чл. 21, ал. 1, т. 1 - 5 ЗКИР;

2. представяне на неверни данни;

3. констатиране на неизпълнение на задължението по чл. 14.

(2) Заличаването от регистъра може да се извърши и по инициатива на браншова организация на геодезистите. Установените нарушения се отразяват в официален писмен доклад до изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) (1) За заличаване от регистъра се подава писмена молба от правоспособното лице при настъпване на обстоятелствата по чл. 21, ал. 1, т. 1 и 3 ЗКИР. В случаите по чл. 21, ал. 1, т. 2, 4 и 5 ЗКИР и по чл. 14а, ал. 1, т. 2 и 3 от наредбата за заличаване на правоспособното лице от регистъра се подготвя доклад от длъжностните лица по чл. 16. Когато има съставен акт по чл. 21, ал. 4 ЗКИР, той се прилага към доклада.

(2) Актът за неизпълнение на задълженията по чл. 20, ал. 1 ЗКИР се съставя от началника на службата по кадастъра или от друго лице, определено със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, и се връчва на лицето по реда на Гражданския процесуален кодекс. Лицето може да направи писмени възражения по акта пред неговия съставител в 3-дневен срок от получаването му.

(3) След изтичане на срока по ал. 2 актът се изпраща на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра за издаване на заповед по чл. 21, ал. 4 ЗКИР.

(4) Изпълнителният директор на Агенцията по кадастъра издава заповед съгласно чл. 21, ал. 3 и 4 ЗКИР за заличаване на правоспособното лице от регистъра въз основа на молбата или доклада по ал. 1 и акта по ал. 2.

(5) Партидата на правоспособното лице се закрива не по-късно от първия работен ден, следващ деня, в който заповедта по ал. 4 е влязла в сила.

(6) След влизане в сила на заповедта по ал. 4 това обстоятелство се отбелязва в регистъра, като се посочва, че картата и/или свидетелството за правоспособност са анулирани.

Чл. 15а. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) Лице, което е заличено от регистъра, може да бъде вписано отново по негова молба, ако обстоятелствата, предизвикали заличаването му, са отстранени или отпаднали, както и след изтичане на срока по чл. 21, ал. 2 ЗКИР.

Чл. 16. (1) Вписванията в регистъра и заличаванията се извършват от определени от изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра длъжностни лица, които имат следните задължения:

1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) проверяват в 14-дневен срок от постъпване на молбата по чл. 10, съответно по чл. 11, дали са налице условията по чл. 17 ЗКИР за вписване на кандидата в регистъра и дават становище за вписване или за отказ;

2. (нова - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) писмено уведомяват кандидатите за нередовности в молбите в 7-дневен срок от разглеждането им;

3. (нова - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) дават становище за отказ за вписване в регистъра при неотстраняване на нередовностите по т. 2;

4. (нова - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) правят предложения за срока, в който лицето не може да бъде вписано в регистъра въз основа на акта по чл. 21, ал. 4 ЗКИР;

5. (предишна т. 2, изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) извършват вписванията и заличаванията в регистъра въз основа на заповедите по чл. 18, ал. 2 и чл. 21, ал. 3 и 4 ЗКИР;

6. (предишна т. 3, доп. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) връчват свидетелствата и картите за правоспособност по чл. 13, ал. 1 и 3;

7. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) нанасят настъпилите промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра, получени по реда на чл. 14;

8. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) подготвят доклад за заличаване от регистъра;

9. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) дават справки за вписаните в регистъра обстоятелства;

10. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) водят дневника по чл. 8 и нарочната книга по чл. 9, комплектуват и съхраняват партидните досиета.

(2) Длъжностните лица по ал. 1 след всяко вписване поставят датата на вписването и се подписват.

Глава трета.

ПУБЛИЧНОСТ НА РЕГИСТЪРА

Чл. 17. Регистърът на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, е публичен.

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) Издаването на свидетелство и карта за правоспособност, както и даването на писмени справки от регистъра се извършват срещу заплащане на цена, определена от изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за административното обслужване на физическите и юридическите лица.

(2) Писмените справки се извършват чрез извлечение от партидата на правоспособното лице по чл. 6.

Чл. 19. (1) (Предишен текст на чл. 19, изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) Агенцията по кадастъра предоставя ежегодно на всяка служба по кадастъра актуализиран списък на правоспособните лица, съдържащ данните по чл. 6, т. 5 и 6. Списъкът се поставя на видно място в сградата на службата по кадастъра на разположение на гражданите. В списъка не се записват данни за единния граждански номер на лицата.

(2) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) В електронната страница на Агенцията по кадастъра се публикува актуализиран списък на правоспособните лица, както и списък на лицата, заличени от регистъра, като се посочва срокът за заличаване. Актуализирането се извършва след издаване на заповедта по чл. 18, ал. 2 или по чл. 21, ал. 3 и 4 ЗКИР.

Чл. 20. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) За поддържане в актуално състояние на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра, Агенцията по кадастъра изисква от правоспособните лица и от държавните органи и институции данни за подлежащите на вписване в регистъра обстоятелства.

Допълнителни разпоредби

§ 1. (1) За стаж в областта на кадастъра се зачита времето, през което лицето е извършвало дейности, свързани с прилагането на Закона за кадастъра и имотния регистър, отменения Закон за единния кадастър на Народна република България, Закона за териториално и селищно устройство, както и дейности, свързани с прилагането на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, в т.ч. :

1. по трудов договор или служебно правоотношение;

2. като едноличен търговец;

3. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) като съдружник в търговско дружество и/или като лице, управляващо и/или представляващо търговско дружество, чийто предмет на дейност е в съответствие с изискването на чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗКИР;

4. като научен работник или преподавател във висше или средно техническо училище по геодезия и кадастър.

(2) Стажът по ал. 1 се доказва:

1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) с трудова, служебна или осигурителна книжка;

2. в случаите по ал. 1, т. 2 и 3 се представя препис от решението за регистрация на търговеца;

3. (нова - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) с копия на протоколи за приемане на възложени дейности по ал. 1.

§ 2. (1) Дейности по кадастъра, които правоспособните по смисъла на ЗКИР лица могат да извършват, са:

1. дейностите по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри съгласно изискванията на глава пета от ЗКИР;

2. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) изработването на скици на поземлени имоти и сгради, комбинирани скици за пълна или частична идентичност на границите на поземлени имоти, схеми на самостоятелни обекти в сгради, проекти за разделяне и обединяване на недвижими имоти, както и извършването на свързаните с тях геодезически измервания при условията на чл. 16, ал. 3 ЗКИР;

3. (нова - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) дейностите по създаване на специализирани карти и регистри съгласно изискванията на глава четвърта от ЗКИР;

4. (нова - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) изготвяне на експертизи и становища по въпроси в областта на кадастъра, в качеството им на вещи лица пред съда.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) Дейностите по ал. 1, т. 2 се извършват въз основа на одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри, а до одобряването им за съответния район - въз основа на картите, плановете, регистрите и другата документация по чл. 41, ал. 1, т. 1 ЗКИР.

§ 2а. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.) В постоянния специализиран състав на юридическото лице или едноличния търговец се включват физическите лица на трудов договор за неопределено време и съдружниците или собствениците на юридическото лице или едноличния търговец.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 22 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 34 от 2000 г.).

§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.

§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби

КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2001 Г. ЗА ВОДЕНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА РЕГИСТЪРА НА ЛИЦАТА, ПРАВОСПОСОБНИ ДА ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИ ПО КАДАСТЪРА

(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 17.02.2006 Г.)

§ 21. (1) Вписаните в регистъра правоспособни лица - юридически лица и еднолични търговци, привеждат постоянния си специализиран състав в съответствие с изискванията на чл. 3, ал. 2 - 4 в срок три месеца от влизането в сила на наредбата.

(2) При неспазване на разпоредбата по ал. 1 правоспособното лице се заличава от регистъра.

§ 22. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 5, ал. 2

(Изм. - ДВ, бр. 15 от 2006 г., в сила от 17.02.2006 г.)

АГЕНЦИЯ ПО КАДАСТЪРА

 

РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, ПРАВОСПОСОБНИ ДА ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИ ПО КАДАСТЪРА

Партида на правоспособно лице по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗКИР

(физическо лице)

 

№ ...........................................................................................................................

Открита на ........................./................................/.............................................. г.

Закрита на ........................../................................/.............................................. г.

Име ............................................................................, ЕГН ..................................

Адрес за кореспонденция ....................................................................................

Телефон/факс/е-mail/ .............................................................................................

Свидетелство за правоспособност № ................................................................

Карта за правоспособност № ..............................................................................

1. Заповед по чл. 18, ал. 2 ЗКИР за вписване в регистъра № .........../............ г.

2. Заповед по чл. 21, ал. 3 ЗКИР за заличаване от регистъра № ......../.......... г.

3. Заповед по чл. 21, ал. 4 ЗКИР за заличаване от регистъра № ......../.......... г.

4. Срок по чл. 21, ал. 2 ЗКИР, за който се загубва правоспособността ...........

.................................................................................................................................

5. Забележки ..........................................................................................................

 

АГЕНЦИЯ ПО КАДАСТЪРА

 

РЕГИСТЪР НА ЛИЦАТА, ПРАВОСПОСОБНИ ДА ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИ ПО КАДАСТЪРА

Партида на правоспособно лице по чл. 17, ал. 1, т. 2 ЗКИР

(юридическо лице или едноличен търговец)

 

№ ...........................................................................................................................

Открита на ........................./................................/.............................................. г.

Закрита на ........................../................................/.............................................. г.

Наименование .......................................................................................................

Седалище ...............................................................................................................

БУЛСТАТ .........................................., ЕГН ..........................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

(име и длъжност на представляващия юридическото лице или едноличния търговец)

Адрес на управление ............................................................................................

Телефон/факс/е-mail/ ..............................................................................................

Свидетелство за правоспособност № .................................................................

1. Заповед по чл. 18, ал. 2 ЗКИР за вписване в регистъра № ............/........... г.

2. Заповед по чл. 21, ал. 3 ЗКИР за заличаване от регистъра № ........./.......... г.

3. Заповед по чл. 21, ал. 4 ЗКИР за заличаване от регистъра № ........./.......... г.

4. Срок по чл. 21, ал. 2 ЗКИР, за който се загубва правоспособността ............

.................................................................................................................................

5. Специализиран състав ........................................................................... души.

6. Списък на правоспособните лица по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗКИР:

6.1. Име ..................................................................................................................

ЕГН .........................................................................................................................

Заповед за вписване в регистъра № ..................................../........................... г.

Свидетелство за правоспособност № .................................................................

партида № ..............................................................................................................

6.2. Име ..................................................................................................................

ЕГН .........................................................................................................................

Заповед за вписване в регистъра № ..................................../........................... г.

Свидетелство за правоспособност № .................................................................

партида № ..............................................................................................................

6.3. Име ..................................................................................................................

ЕГН .........................................................................................................................

Заповед за вписване в регистъра № ..................................../........................... г.

Свидетелство за правоспособност № .................................................................

партида № ..............................................................................................................

7. Забележки ..........................................................................................................