Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 293 на Министерския съвет от 2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ

Версия за печатВерсия за печат

            Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 293 на Министерския съвет от 2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 90 от 2016 г., попр., ДВ, бр. 99 от 2016 г.)

С проекта на Постановление се предвижда изменение на § 3 на преходните и заключителни разпоредби на ПМС № 293 от 2016 г. за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители, като предвидените в ал. 1 и 2 на същия параграф срокове се удължават с две години. Предвиденото отложено действие на цитираните разпоредби е във връзка с необходимостта от време за привеждане на информационната система на кадастъра в съответствие с нормативните промени, извършени с изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитите и благоустройството и от областните управители, така че за цитираните услуги да бъдат заплащани съответните такси, предвидени в Тарифата и във вида, предвиден в Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри.

С приемането на проекта на Постановление се очаква да се осигури необходимият двугодишен срок за провеждане на процедура по реда на Закона за обществените поръчки за възлагане на дейността по надграждане на информационната система, нейното фактическо разработване и внедряването ѝ в АГКК.

 

Дата на откриване – 16.11.2018 г.

Дата на приключване – 30.11.2018 г.

Сфера на действие: Регионално развитие

Целева група: Всички заинтересувани