Съгласно чл. 7, ал. 7 от Закона за счетоводство

Версия за печатВерсия за печат

Агенцията по геодезия, картография и кадастър Ви уведомява: "При стопански операции, отнасящи се до задължения към бюджетни предприятия, възникнали на основание и по реда на нормативен документ, първичния счетоводен документ по ал. 1 е съответният платежен документ за извършено плащане."
Позовавайки се на горното, АГКК няма да издава фактури.