Новини

Инструкция за преобразуване на съществуващите геодезически и картографски материали и данни в „Българска геодезическа система 2005“

Уважаеми потребители,  в ДВ бр. 63 от 17.08.2012г. е публикувана „ИНСТРУКЦИЯ № РД-02-20-12 от 03 август 2012 г. за преобразуване на съществува­щите геодезически и картографски материали и данни в „Българска геодезическа систе­ма 2005“.

10-тата Конференция на ООН по стандартизация на географските имена

Галерия

Изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър г-н Александър Лазаров взе участие в 10-тата Конференция на ООН по стандартизация на географските имена, в периода 31 юли - 9 август 2012 година, на която изнесе доклад с представяне на новата романизационна система на България, приета с Наредба за транслитерация на българските географски имена на 26 октомври 2006 г. и по-късно утвърдена със Закона за транслитерацията през 2009 г.

Меморандум за сътрудничество с Корейската кадастрална и геодезическа корпорация

 

 

На 10 май 2012г. в гр. София, със съдействието на Посолството на Република Корея в Република България, беше подписан Меморандум за сътрудничество между Корейската кадастрална и геодезическа корпорация и Агенция по геодезия, картография и кадастър. Предвидените области на сътрудничество включват кадастър, информационно обслужване, географски информационни системи и др., като формите на сътрудничество включват проучвания и анализи, разработка на съвместни проекти, провеждане на обучения и работни срещи, както и изпълнение на технически и технологични решения.

Съгласно чл. 7, ал. 7 от Закона за счетоводство

Агенцията по геодезия, картография и кадастър Ви уведомява: "При стопански операции, отнасящи се до задължения към бюджетни предприятия, възникнали на основание и по реда на нормативен документ, първичния счетоводен документ по ал. 1 е съответният платежен документ за извършено плащане."
Позовавайки се на горното, АГКК няма да издава фактури.