Новини

Заповед № РД-13-207/16.06.2015 – за промяна на формата за обмен на кадастрални данни

Документи: 

От Документи: по- горе бихте могли да изтеглите Заповед № РД-13-207/16.06.2015 – за промяна на формата за обмен на кадастрални данни.

Промените са в пояснинието на Ключова дума , последвана от код , име или стойност - COORDTYPE t,h,[zon]

НОВА БАНКОВА СМЕТКА !!!

Уважаеми потребители, 

Във връзка с преминаването на АГКК към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, от 05.01.2015г. на Агенцията е открита нова сметка за получаване на приходи /такси по Тарифа 14/, както следва: 

IBAN: BG13 BNBG 9661 3100 1104 01

BIC: BNBGBGSD

Българска народна банка

Платежни документи за извършени преводи към старите сметки на АГКК ще бъдат приемани до 26 март 2015г. 

Отговори на въпроси свързани с процедурата по създавне на ККР

1. Какъв е ангажиментът на гражданите при изработването на КККР?

След откриване на производството по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри (ККР| и в предвидения в заповедта за откриването му срок, собственикът на недвижим имот и носителят на друго вещно право следва да изпълни предвидените в Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) задължения, а именно:

-  да осигури свободен достъп до имота си за извършване на геодезически измервания;

Приета е актуализацията на 27 специализирани карти на морски плажове и дюни в Бургаска област

Приета е актуализацията на 27 броя специализирани карти на морски плажове и дюни в Бургаска област от службата по геодезия, картография и кадастър,  град Бургас. Специализираните карти са за територията на общините Несебър, Созопол, Приморско и Царево. В работата на комисиите за приемане участваха представители на Министерство на околната среда и водите, Министерство на регионалното развитие, областната и общинските администрации, Агенция по геодезия, картография и кадастър, Регионална дирекция по горите и други.

Отдалечен достъп на нотариусите до информационната система на кадастъра

На 27.08.2014 г. между Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Нотариалната камара на Република България се сключи Споразумение относно реда и условията за осъществяване на отдалечен достъп на нотариусите до информационната система на кадастъра. Споразумението е подписано от изпълнителния директор на АГКК г-н Валентин Йовев и от председателя на Съвета на нотариусите г-н Красимир Катранджиев.