№ 18-429-10.01.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.01.2019
ИЛЯЗ ИДРИЗ ХАЛИБРЯМ
Публикация на:: 
Кърджали

ЗАПОВЕД

№ 18-429-10.01.2019 г.

 

 

На основание чл. 54, ал. 4, във връзка с чл. 54, ал. 1 и чл. 51, ал. 1, т. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър, заявление вх. № 01-484223-06.12.2018 г. от ИЛЯЗ ИДРИЗ ХАЛИБРЯМ и приложеният към него проект по чл. 75  от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.  за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

 

ОДОБРЯВАМ:

 

Изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кърджали, EKATTE 40909, общ. Кърджали, одобрена със заповед № РД-18-66/18.10.2006 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК и съгласно скица - проект № 15-16458-10.01.2019 г., състоящо се в:

Промяна в границите на сграда с идентификатор 40909.127.270.1 и самостоятелен обект с идентификатор 40909.127.270.1.2 и обособяване на нов самостоятелен обект с идентификатор 40909.127.270.1..3

 

Нанасяне на нови обекти в КККР:

схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40909.127.270.1.3: площ по документ: няма данни на ниво 1, няма данни на ниво 2, собственост на РОМАН ИЛИЕВ РОМАНОВ въз основа на документ: Нотариален акт № 83 том VII дело 1455 от 19.09.2003г., издаден от Служба по вписванията гр.Кърджали, ИЛЯЗ ИДРИЗ ХАЛИБРЯМ въз основа на документ: Нотариален акт № 83 том VII дело 1455 от 19.09.2003г., издаден от Служба по вписванията гр.Кърджали, ИЛЯЗ ИДРИЗ ХАЛИБРЯМ въз основа на документ: Нотариален акт № 120 том VII дело 1497 от 24.09.2003г., издаден от Служба по вписванията гр.Кърджали, ДОБРИН ИЛИЕВ РОМАНОВ въз основа на документ: Нотариален акт № 83 том VII дело 1455 от 19.09.2003г., издаден от Служба по вписванията гр.Кърджали, ЮКСЕЛ РАШИД ЮСЕИ въз основа на документ: Нотариален акт № 83 том VII дело 1455 от 19.09.2003г., издаден от Служба по вписванията гр.Кърджали, ГЮЛФИЗЕ МЮРТИЗЕ ХАЛИБРЯМ въз основа на документ: Нотариален акт № 83 том VII дело 1455 от 19.09.2003г., издаден от Служба по вписванията гр.Кърджали;

 

Промяна в границите на съществуващи обекти в КККР:

сграда с идентификатор 40909.127.270.1: данни преди промяната: площ: 106 кв. м., предназначение: Жилищна сграда - еднофамилна, няма данни за собственост, данни след промяната: площ: 119 кв. м., предназначение: Жилищна сграда - многофамилна, няма данни за собственост;

 

сграда с идентификатор 40909.127.270.3: данни преди промяната: площ: 15 кв. м., предназначение: Селскостопанска сграда, собственост на ИВАН ИЛИЕВ РОМАНОВ въз основа на документ: Нотариален акт № 294 том 1 дело 618 от 01.01.1975г., издаден от Районен съд - Кърджали, РОМАН ИЛИЕВ РОМАНОВ въз основа на документ: Нотариален акт № 294 том 1 дело 618 от 01.01.1975г., издаден от Районен съд - Кърджали, данни след промяната: площ: 15 кв. м., предназначение: Селскостопанска сграда, няма данни за собственост;

 

схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40909.127.270.1.2: данни преди промяната: площ по документ: 98 кв. м., собственост на РОМАН ИЛИЕВ РОМАНОВ въз основа на документ: Нотариален акт № 83 том VII дело 1455 от 19.09.2003г., издаден от Служба по вписванията гр.Кърджали, ИЛЯЗ ИДРИЗ ХАЛИБРЯМ въз основа на документ: Нотариален акт № 83 том VII дело 1455 от 19.09.2003г., издаден от Служба по вписванията гр.Кърджали, ИЛЯЗ ИДРИЗ ХАЛИБРЯМ въз основа на документ: Нотариален акт № 120 том VII дело 1497 от 24.09.2003г., издаден от Служба по вписванията гр.Кърджали, ДОБРИН ИЛИЕВ РОМАНОВ въз основа на документ: Нотариален акт № 83 том VII дело 1455 от 19.09.2003г., издаден от Служба по вписванията гр.Кърджали, ЮКСЕЛ РАШИД ЮСЕИ въз основа на документ: Нотариален акт № 83 том VII дело 1455 от 19.09.2003г., издаден от Служба по вписванията гр.Кърджали, ГЮЛФИЗЕ МЮРТИЗЕ ХАЛИБРЯМ въз основа на документ: Нотариален акт № 83 том VII дело 1455 от 19.09.2003г., издаден от Служба по вписванията гр.Кърджали, данни след промяната: площ по документ: няма данни на ниво 1, няма данни на ниво 2, собственост на РОМАН ИЛИЕВ РОМАНОВ въз основа на документ: Нотариален акт № 83 том VII дело 1455 от 19.09.2003г., издаден от Служба по вписванията гр.Кърджали, ИЛЯЗ ИДРИЗ ХАЛИБРЯМ въз основа на документ: Нотариален акт № 83 том VII дело 1455 от 19.09.2003г., издаден от Служба по вписванията гр.Кърджали, ИЛЯЗ ИДРИЗ ХАЛИБРЯМ въз основа на документ: Нотариален акт № 120 том VII дело 1497 от 24.09.2003г., издаден от Служба по вписванията гр.Кърджали, ДОБРИН ИЛИЕВ РОМАНОВ въз основа на документ: Нотариален акт № 83 том VII дело 1455 от 19.09.2003г., издаден от Служба по вписванията гр.Кърджали, ЮКСЕЛ РАШИД ЮСЕИ въз основа на документ: Нотариален акт № 83 том VII дело 1455 от 19.09.2003г., издаден от Служба по вписванията гр.Кърджали, ГЮЛФИЗЕ МЮРТИЗЕ ХАЛИБРЯМ въз основа на документ: Нотариален акт № 83 том VII дело 1455 от 19.09.2003г., издаден от Служба по вписванията гр.Кърджали;

 

Промени в данните за собственост и собственици за:

поземлен имот с идентификатор 40909.127.270: собственост на РОМАН ИЛИЕВ РОМАНОВ въз основа на документ: Нотариален акт № 394 том I дело 618 от 21.03.1975г., издаден от Районен съд - Кърджали, РОМАН ИЛИЕВ РОМАНОВ въз основа на документ: Нотариален акт № 83 том VII дело 1455 от 19.09.2003г., издаден от Служба по вписванията гр.Кърджали, ИВАН ИЛИЕВ РОМАНОВ въз основа на документ: Нотариален акт № 394 том I дело 618 от 21.03.1975г., издаден от Районен съд - Кърджали, ИЛЯЗ ИДРИЗ ХАЛИБРЯМ въз основа на документ: Нотариален акт № 83 том VII дело 1455 от 19.09.2003г., издаден от Служба по вписванията гр.Кърджали, ИЛЯЗ ИДРИЗ ХАЛИБРЯМ въз основа на документ: Нотариален акт № 120 том VII дело 1497 от 24.09.2003г., издаден от Служба по вписванията гр.Кърджали, ДОБРИН ИЛИЕВ РОМАНОВ въз основа на документ: Нотариален акт № 83 том VII дело 1455 от 19.09.2003г., издаден от Служба по вписванията гр.Кърджали, ЮКСЕЛ РАШИД ЮСЕИ въз основа на документ: Нотариален акт № 83 том VII дело 1455 от 19.09.2003г., издаден от Служба по вписванията гр.Кърджали, ГЮЛФИЗЕ МЮРТИЗЕ ХАЛИБРЯМ въз основа на документ: Нотариален акт № 83 том VII дело 1455 от 19.09.2003г., издаден от Служба по вписванията гр.Кърджали;

 

сграда с идентификатор 40909.127.270.3: няма данни за собственост;

 

схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40909.127.270.1.1: собственост на РОМАН ИЛИЕВ РОМАНОВ въз основа на документ: Нотариален акт № 394 том I дело 618 от 21.03.1975г., издаден от Районен съд - Кърджали, ИВАН ИЛИЕВ РОМАНОВ въз основа на документ: Нотариален акт № 394 том I дело 618 от 21.03.1975г., издаден от Районен съд - Кърджали;

 

схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40909.127.270.1.2: собственост на РОМАН ИЛИЕВ РОМАНОВ въз основа на документ: Нотариален акт № 83 том VII дело 1455 от 19.09.2003г., издаден от Служба по вписванията гр.Кърджали, ИЛЯЗ ИДРИЗ ХАЛИБРЯМ въз основа на документ: Нотариален акт № 83 том VII дело 1455 от 19.09.2003г., издаден от Служба по вписванията гр.Кърджали, ИЛЯЗ ИДРИЗ ХАЛИБРЯМ въз основа на документ: Нотариален акт № 120 том VII дело 1497 от 24.09.2003г., издаден от Служба по вписванията гр.Кърджали, ДОБРИН ИЛИЕВ РОМАНОВ въз основа на документ: Нотариален акт № 83 том VII дело 1455 от 19.09.2003г., издаден от Служба по вписванията гр.Кърджали, ЮКСЕЛ РАШИД ЮСЕИ въз основа на документ: Нотариален акт № 83 том VII дело 1455 от 19.09.2003г., издаден от Служба по вписванията гр.Кърджали, ГЮЛФИЗЕ МЮРТИЗЕ ХАЛИБРЯМ въз основа на документ: Нотариален акт № 83 том VII дело 1455 от 19.09.2003г., издаден от Служба по вписванията гр.Кърджали;

 

схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40909.127.270.1.3: собственост на РОМАН ИЛИЕВ РОМАНОВ въз основа на документ: Нотариален акт № 83 том VII дело 1455 от 19.09.2003г., издаден от Служба по вписванията гр.Кърджали, ИЛЯЗ ИДРИЗ ХАЛИБРЯМ въз основа на документ: Нотариален акт № 83 том VII дело 1455 от 19.09.2003г., издаден от Служба по вписванията гр.Кърджали, ИЛЯЗ ИДРИЗ ХАЛИБРЯМ въз основа на документ: Нотариален акт № 120 том VII дело 1497 от 24.09.2003г., издаден от Служба по вписванията гр.Кърджали, ДОБРИН ИЛИЕВ РОМАНОВ въз основа на документ: Нотариален акт № 83 том VII дело 1455 от 19.09.2003г., издаден от Служба по вписванията гр.Кърджали, ЮКСЕЛ РАШИД ЮСЕИ въз основа на документ: Нотариален акт № 83 том VII дело 1455 от 19.09.2003г., издаден от Служба по вписванията гр.Кърджали, ГЮЛФИЗЕ МЮРТИЗЕ ХАЛИБРЯМ въз основа на документ: Нотариален акт № 83 том VII дело 1455 от 19.09.2003г., издаден от Служба по вписванията гр.Кърджали;

 

 

Заповедта да се връчи на Емира Керушева за изпълнение.

Заповедта да се съобщи по реда на АПК на следните заинтересованите лица, съгласно чл. 54, ал. 4 от ЗКИР: РОМАН ИЛИЕВ РОМАНОВ, ИЛЯЗ ИДРИЗ ХАЛИБРЯМ, ДОБРИН ИЛИЕВ РОМАНОВ, ЮКСЕЛ РАШИД ЮСЕИ, ГЮЛФИЗЕ МЮРТИЗЕ ХАЛИБРЯМ, ИВАН ИЛИЕВ РОМАНОВ.

Съгласно чл. 54, ал. 6 от Закона за кадастъра и имотния регистър, заповедта подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването й по реда на АПК пред Административен съд - ГР. КЪРДЖАЛИ.

            Приложение:

  1. Скица – проект № 15-16458-10.01.2019 г.;

 

НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. КЪРДЖАЛИ: ….…………………

/ инж. С. Зафирова /