Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

До: КОЛЬО СТАЙКОВ СТАЙКОВ До: ХРИСТО ДИМИТРОВ ГРИГОРОВ До: МИТКО ХРИСТОВ ГРИГОРОВ До: ГЕОРГИ КОСТОВ КОСТОВ

До: КОЛЬО СТАЙКОВ СТАЙКОВ
До: ХРИСТО ДИМИТРОВ ГРИГОРОВ
До: МИТКО ХРИСТОВ ГРИГОРОВ
До: ГЕОРГИ КОСТОВ КОСТОВ

Публикация на:: 
Бургас

В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-390571-16.12.2016 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.

статус: 
Неактивно

До: НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

До: НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

Публикация на:: 
Бургас

В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-5128-10.01.2017 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-1598-09.03.2017 г., засягащо имоти с идентификатор 07079.820.588, 07079.820.589,  07079.820.598, 07079.820.914 по кадастралната карта на гр.

статус: 
Неактивно

ДО: ПАВЛИНА ДИМИТРОВА ДРАГАНОВА ГР. БУРГАС

ДО:
ПАВЛИНА ДИМИТРОВА ДРАГАНОВА
ГР. БУРГАС

Публикация на:: 
Бургас

С настоящото писмо Ви уведомяваме, че във връзка с изпълнително дело №20168030402424 срещу длъжника Павлина Димитрова Драганова в Службата по геодезия, картография и кадастър /СГКК/ гр. Бургас постъпи заявление вх. № 01-47842-21.02.2017 г., подадено от ЧСИ Таня Маджарова, с което се иска изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Царево по отношение на имоти с идентификатори 48619.36.126 и 48619.47.694.

статус: 
Неактивно

До: ТОДОР ЖЕКОВ ГРОЗЕВ Адрес: гр. СОФИЯ

До:
ТОДОР ЖЕКОВ ГРОЗЕВ
Адрес: гр. СОФИЯ

Публикация на:: 
Бургас

            С настоящото Ви уведомяваме, че ТОДОРКА КИРЧЕВА ГЕОРГИЕВА е  подала пред СГКК – Бургас заявление - вх. № 01-53428 - 24.02.2017 г., с което желае да бъде променена одобрената със заповед № РД-18-36/29.04.2009 г. на ИД на АГКК кадастрална карта на гр.Поморие, по отношение на самостоятелни обекти с идентификатори 57491.501.122.1.8 и 57491.501.122.1.9  Искането е за промяна на графичното изображение на двата обекта в кадастралната карта в съответствие с одобретните архитектурни проекти за сградата.

статус: 
Неактивно