Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

ДО АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ ГР.ПЛОВДИВ Ж.К.ТРАКИЯ БЛ.11 ВХ.А ЕТ.7 АП.21

статус: 
Неактивно

ДО
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
ГР.ПЛОВДИВ
Ж.К.ТРАКИЯ БЛ.11 ВХ.А ЕТ.7 АП.21

Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-155142/25.05.2017 г. от Георги Петров Канев в  СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

ДО РУСА КИРЕВА СТОЯНОВА ГР.КАРЛОВО УЛ.”ХАН КРУМ” № 66 ДО МАРИЯ ХРИСТОВА БАНКОВА ГР.КАРЛОВО УЛ.”ИВАНКА ПАШКУЛОВА” № 1

статус: 
Неактивно

ДО
РУСА КИРЕВА СТОЯНОВА
ГР.КАРЛОВО
УЛ.”ХАН КРУМ” № 66

ДО
МАРИЯ ХРИСТОВА БАНКОВА
ГР.КАРЛОВО
УЛ.”ИВАНКА ПАШКУЛОВА” № 1

Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-152467/23.05.2017 г. от Христо Трайков Банков в  СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

Дo: ВАСИЛ НИКОЛАЕВ ЛАЛОВ

статус: 
Неактивно

Дo:
ВАСИЛ НИКОЛАЕВ ЛАЛОВ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-78410-17.03.2017 г. до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 1, т.2 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3971-05.06.2017 г., засягащо имот с идентификатор 00357.5345.209, 00357.5345.209.1, 00357.5345.209.2, 00357.5345.209.3, 00357.5345.209.4, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

Дo: АТАНАС СТЕФАНОВ КУРТЕВ

статус: 
Неактивно

Дo:
АТАНАС СТЕФАНОВ КУРТЕВ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 94-28341 / 30.05.2012 г., подадена на основание  чл. 51, ал. 1, т.2 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3972-05.06.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1978.705, 68134.1978.705.1, 68134.1978.705.2, 68134.1978.1023, 68134.1978.1023.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.