Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

До Наташа Николова Трифонова

статус: 
Неактивно

До
Наташа Николова Трифонова

Публикация на:: 
Монтана

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК),  Ви уведомяваме, че по повод подадено Заявление вх.№ 01-107446-26.03.2018 г. от Катя Димитрова Донова, придружено от необходимите документи за изменение, е започната процедура по изменение на Кадастраната карта (КК) и Кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) на гр.Берковица, общ.Берковица, обл.Монтана,

 

за поземлен имот с идентификатор 03928.507.312,

с административен адрес: гр.Берковица,  ул."Антим Крунев" № 4,

ДО СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

статус: 
Неактивно

ДО
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

Публикация на:: 
Велико Търново

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХРИСТОВ,

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-89187-13.03.2018 г. от заявител Величка Георгиева Маринова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за промяна на контура на поземлен имот , на адрес: гр. Свищов, ул. “Плевенско шосе” № 3.

До СИМЕОН СТЕФАНОВ НИКОЛОВ

статус: 
Неактивно

До
СИМЕОН СТЕФАНОВ НИКОЛОВ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-216484-18.07.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2775-04.04.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.4328.1551, 68134.4328.1555, 68134.4328.1582, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

ДО ДИМИТЪР ИВАНОВ МАРКОВ НАДЕЖДА ГРИГОРОВА СТОЯНОВА

статус: 
Неактивно

ДО
ДИМИТЪР ИВАНОВ МАРКОВ
НАДЕЖДА ГРИГОРОВА СТОЯНОВА

Публикация на:: 
София - град

         На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-21176-17.01.2018 г.