Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

Дo: Собствениците на апартаменти, гаражи и други самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 83510.664.392.2 (адм. адрес: гр.Шумен, ул. Цар Освободител №1)

Дo:
Собствениците на апартаменти, гаражи и други самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 83510.664.392.2 (адм. адрес: гр.Шумен, ул. Цар Освободител №1)

Публикация на:: 
Шумен

В изпълнение на чл. 61, ал.1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-151615-22.05.2017 г., подадено на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г.

статус: 
Неактивно

Дo: ЛАРИСА ИВАНОВНА РУСЕВА

Дo:
ЛАРИСА ИВАНОВНА РУСЕВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-231498-07.08.2015 г. и молба вх. № 07-4599-04.04.2017г., подадени на основание  чл. 51, ал. 1, т. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2766-20.04.2017 г., засягащо самостоятелен обект с идентификатор 68134.101.28.1.66, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписани като собственици или носители на друго вещно право.

статус: 
Неактивно

ДО ГЕРГИН ЗДРАВКОВ БАЛИН

ДО
ГЕРГИН ЗДРАВКОВ БАЛИН

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-225157-31.07.2015г. от Феодора Красимирова Адамова до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е поискано изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за регистриране данни за собственик Феодора Красимирова Адамова с нотариален акт № 45, том CXLIX, рег. 58122, дело 33430, вписан в Служба по вписванията гр. София на 14.12.2010г. за 1/2  идеална част от поземлен имот с идентификатор 04234.6906.960, с.

статус: 
Неактивно

ДО ВЕЛЧО СТОИЛОВ СТОИЛОВ

ДО
ВЕЛЧО СТОИЛОВ СТОИЛОВ

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 61, ал. 1 и ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че във връзка със заявление вх. № 01-397679-27.12.2016г. от Милчо Димитров Тупанков до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е извършено изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) за поземлен имот с идентификатор 29150.7107.1657, с. Железница, район „Панчарево”, Столична община.

статус: 
Неактивно