Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

До: ТОНИНА ПЕТРОВА ДАЦОВА До: АНТОНИЯ МИХОВА МИХАЙЛОВА До: ЮЛИЙ ЩЕРЕВ МАВРОДИЕВ

До: ТОНИНА ПЕТРОВА ДАЦОВА До: АНТОНИЯ МИХОВА МИХАЙЛОВА До: ЮЛИЙ ЩЕРЕВ МАВРОДИЕВ

Публикация на:: 
Бургас

С настоящото Ви уведомяваме, че ПЛАМЕН МИЛЧЕВ МИЛТИЯДОВ е  подал пред СГКК – Бургас заявление - вх. № 01-18184 - 24.01.2017 г., с което желае да бъде променена одобрената със заповед № РД-18-36/29.04.2009 г. на ИД на АГКК кадастрална карта на гр.Поморие, по отношение на поземлени имоти с идентификатори 57491.508.1 и 57491.508.2.

статус: 
Неактивно

ДО ПЕТКО СТОЯНОВ КОСТОВ

ДО
ПЕТКО СТОЯНОВ КОСТОВ

Публикация на:: 
Бургас

С настоящото Ви уведомяваме, че в СГКК – гр. Бургас е постъпило заявление с вх. № 01-394078-20.12.2016 г. /наш/, подадено от СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЙКОВ, с което се желае да бъдат променени границите на имоти с идентификатори 58356.505.158, 58356.505.170, 58356.505.171, 58356.505.172, 58356.505.183, 58356.505.184 и 58356.505.185 гр. Приморско, обл. Бургас.

статус: 
Неактивно

До: ДАРИНА КОСТОВА ГАЙДАРОВА Гр.Варна

До:
ДАРИНА КОСТОВА ГАЙДАРОВА
Гр.Варна

Публикация на:: 
Бургас

С настоящото Ви уведомяваме, че АЛВЕР СТРОЙ СМ ЕООД е  подало пред СГКК – Бургас заявление - вх. № 01-40563 - 14.02.2017 г., с което желае да бъде променена одобрената със заповед № РД-18-59/14.09.2006 г. на ИД на АК кадастрална карта на гр.Обзор, по отношение на поземлени имоти с идентификатори 53045.502.507, 53045.502.506, 53045.502.345 и 53045.502.467. Искането е за нанасяне в кадастралната карта границите на поземлен имот 53045.502.507 в съответствие с плана за регулация, одобрен със Заповед №637/30.06.2006г.

статус: 
Неактивно

ДО ПАВЛИНА ДИМОВА ГЕОРГИЕВА

ДО
ПАВЛИНА ДИМОВА ГЕОРГИЕВА

Публикация на:: 
Велико Търново

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕОРГИЕВА,

статус: 
Неактивно