Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

До: ИГНАТ АТАНАСОВ ДЖАМБАЗОВ гр. Ямбол ул. Царевец №29 ЗЮМБЮЛ АКМАНОВА ШЕВКЕТОВА гр. Ямбол жк Г. Бенковски бл.18, вх.Е ет.3 ап.112 МИХАИЛ ТОДОРОВ ДИМИТРОВ РУМЯНА МАРИНОВА ДИМИТРОВА гр. Ямбол ул. Марица № 2Б

статус: 
Неактивно

До:
ИГНАТ АТАНАСОВ ДЖАМБАЗОВ гр. Ямбол ул. Царевец №29
ЗЮМБЮЛ АКМАНОВА ШЕВКЕТОВА гр. Ямбол жк Г. Бенковски бл.18, вх.Е ет.3 ап.112
МИХАИЛ ТОДОРОВ ДИМИТРОВ
РУМЯНА МАРИНОВА ДИМИТРОВА
гр. Ямбол ул. Марица № 2Б

Публикация на:: 
Ямбол

На основание чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс и чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-234215-01.08.2017г. от Шенгюн Акманов Акманов до СГКК -  Ямбол е започната процедура за изменение на КККР на гр.

ДО ВИЛИЯН ЖИВКОВ ВИДЕНОВ ДО СВЕТЛА ТРАЙКОВА ВИДЕНОВА

статус: 
Неактивно

ДО ВИЛИЯН ЖИВКОВ ВИДЕНОВ
ДО СВЕТЛА ТРАЙКОВА ВИДЕНОВА

Публикация на:: 
Велико Търново

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-230411-28.07.2017 г. от заявител Ремзи Мехмед Ибрям  до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 10447.518.102.2, с адрес: гр. Велико Търново, ул. “Максим Райкович” №23.

ВЕНЕТА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА

статус: 
Неактивно

ВЕНЕТА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА

Публикация на:: 
Велико Търново

На основание чл.49а, ал.1 от Закона за кадастъра имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че с протокол № 21-444-27.07.2017 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново, са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот 62325.350.119 в с. Раювци, з-ще Средни колиби, община Елена, собственост на Атанас Драганов Атанасов.

            Материалите са на разположение в Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Велико Търново.

До: Недялко Илиев Иробалиев ж.к.“Младост 3” бл.307 вх.5, ет.2, ап.133 гр.София, п.к.1712 Борислава Петрова Дзивева бул.“Витоша“ № 52, ет.3 гр.София, п.к.1463 Сафет Искендер Кемил ул.“Зайчар“ № 68 гр.Хасково, п.к.6300 Севдие Тасим Кемил у

статус: 
Неактивно

До:

Недялко Илиев Иробалиев
ж.к.“Младост 3” бл.307
вх.5, ет.2, ап.133
гр.София, п.к.1712

Борислава Петрова Дзивева
бул.“Витоша“ № 52, ет.3
гр.София, п.к.1463

Сафет Искендер Кемил
ул.“Зайчар“ № 68
гр.Хасково, п.к.6300

Севдие Тасим Кемил
ул.“Зайчар“ № 68
гр.Хасково, п.к.6300

Величка Кирилова Колева
ул.“Драгоман“ № 37
гр.Хасково, п.к.6300

Евгени Господинов Колев
ул.“Драгоман“ № 37
гр.Хасково, п.к.6300

Веселин Господинов Колев
ул.“Драгоман“ № 37
гр.Хасково, п.к.6300

Самуил Митков Пеев
ул.“Преслав“ № 24, ет.4
гр.Хасково, п.к.6300

копие до:
АГКК – гр. София
гр. София , ул. „Мусала“ №1
на Ваш рег. №94-484(16)/25.05.2017г.

Публикация на:: 
Хасково

Относно: искания за изменение на КРНИ за поземлен имот с идентификатор 77195.750.157 по Кадастрална карта и кадастрален  регистър  на гр. Хасково, одобрена със Заповед № РД-18-63/05.10.2006г. на Изпълнителния директор(ИД) на АК

Административното производство обхваща: