Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

ДО ХРИСТО ЙОТОВ ХРИСТОВ

статус: 
Неактивно

ДО
ХРИСТО ЙОТОВ ХРИСТОВ

Публикация на:: 
Софийска област

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявлениес  вх. № 01-237826-03.08.2017 г., подадено на основание  чл. 58, ал. 1, от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г., за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8896-23.11.2017 г., засягащо имот с идентификатор 58606.27.35, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

До: ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ДОДОВ гр. Ямбол ул. ХАН ТЕРВЕЛ № 46, вх. Б, ет. 6, ап. 47 ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА гр. Сливен, БУЛ. "ХРИСТО БОТЕВ"47, ет. 14, ап. КАЛЯ МИНЧЕВА БОЦЕВА гр. Пловдив, ул.”ЦВЕТАРСКА” № 2

статус: 
Неактивно

До:
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ДОДОВ гр. Ямбол ул. ХАН ТЕРВЕЛ № 46, вх. Б, ет. 6, ап. 47
ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА гр. Сливен, БУЛ. "ХРИСТО БОТЕВ"47, ет. 14, ап.
КАЛЯ МИНЧЕВА БОЦЕВА гр. Пловдив, ул.”ЦВЕТАРСКА” № 2

Публикация на:: 
Ямбол

В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод постъпили Заявления рег.№01-348458/06.11.2017г. от Кирил Димитров Георгиев, чрез адв. Асио Тодоров Тодоров, рег. №01-348474/06.11.2017г. от Станка Минчева Петрова, рег. №348482/06.11.2017г. от Каля Минчева Боцева и рег. №01-349703/07.11.2017г. от Василка Георгиева Данева, чрез адв. Жанета Господинова Господинова  до Служба по геодезия, картография и кадастър - Ямбол на основание чл.56, ал.1  от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

До: ЙОВКА ГАНЧЕВА БАЕВА УЛ. „НАЙДЕН РАЙКОВ“ № 16 ВХ.Д АП.65 ВАРНА

статус: 
Неактивно

До:
ЙОВКА ГАНЧЕВА БАЕВА
УЛ. „НАЙДЕН РАЙКОВ“ № 16 ВХ.Д АП.65
ВАРНА

Публикация на:: 
Добрич

В изпълнение на чл.61, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-334300-25.10.2017 г., подадено на основание  чл.51, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър и чл.58, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

До: ГЕОРГИ НИКОЛОВ ПАПАЗОВ Адрес: с. Марково, община Родопи, ул. "Георги Раковски" № 15 До: „МАГНУМ ФС“ ЕООД Адрес: град Асеновград, ул. "Братя Бакуриани" № 14 До: „ЯНКО САМАРОВ ЕНД КО“ ООД Адрес: град Асеновград, ул. "Шейново" № 10, ет.4

статус: 
Неактивно

До: ГЕОРГИ НИКОЛОВ ПАПАЗОВ
Адрес: с. Марково, община Родопи, ул. "Георги Раковски" № 15

До: „МАГНУМ ФС“ ЕООД
Адрес: град Асеновград, ул. "Братя Бакуриани" № 14

До: „ЯНКО САМАРОВ ЕНД КО“ ООД
Адрес: град Асеновград, ул. "Шейново" № 10, ет.4

Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 70, а.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-356569-10.11.2017 година в СГКК – Пловдив, подадено от Агенция „Пътна инфраструктура“ – Областно пътно управление - Пловдив на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.