Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

Дo:ОБЩИНА ВИДИН Гр.Видин, пл.“Бдинци“ №2 До:ЛЮДМИЛ ПАВЛОВ ИЛИЕВ Гр.Видин, ул.“Цар Александър II“ бл.60 – магазин за авточасти

статус: 
Неактивно

Дo:ОБЩИНА ВИДИН
Гр.Видин, пл.“Бдинци“ №2

До:ЛЮДМИЛ ПАВЛОВ ИЛИЕВ
Гр.Видин, ул.“Цар Александър II“ бл.60 – магазин за авточасти

Публикация на:: 
Видин

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-273442-04.09.2017 г., подадена на основание чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

ДО: МАРГАРИТА ТЕНЕВА СЛАВОВА

статус: 
Неактивно

ДО: МАРГАРИТА ТЕНЕВА СЛАВОВА

Публикация на:: 
Сливен

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-302511/29.09.2017г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Сливен за недвижим имот с идентификатор 47980.18.22 с адрес: с. Мечкарево.

ДО РАДКА СТОЙКОВА БЕЛИН

статус: 
Неактивно

ДО РАДКА СТОЙКОВА БЕЛИН

Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че, по повод на заявление с рег. № 01-280307/ 12.09.2017 г. на СГКК – Благоевград, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, касаещо Сграда 04279.612.211.1 коригиране границата между поземлени имоти с идентификатори /ПИ/ 65334.300.1802 и 65334.300.1712  ; и заличаване на Сграда с идентификатор   65334.300.1712.4 , въз основа на ПУП- ПР, одобрен със Заповед   № 185/ 24.06.1932 г. и ПУП- ПР, одобрен със Заповед № 2645/ 16.07.1932 г.

ДО ЕЛЕНА ХРИСТОВА БАНОВА

статус: 
Неактивно

ДО
ЕЛЕНА ХРИСТОВА БАНОВА

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-163778-01.06.2017г. на СТОЯН СИМЕОНОВ ГАЛИТАНОВ, чрез пълномощник Николай Неделчев Бекриев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот  с идентификатор идентификатор 68134.1932.1633, с адрес: гр. София, район „Витоша“.