Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

До: ПЕНКА ПЕТРОВА КЪНЕВА гр. Стара Загора, п.к. 6000, кв. САМАРА № 9, ет. 6, ап. 48

До:
ПЕНКА ПЕТРОВА КЪНЕВА гр. Стара Загора, п.к. 6000, кв. САМАРА № 9, ет. 6, ап. 48

Публикация на:: 
Ямбол
статус: 
Неактивно

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод постъпило Заявление рег.№01-18854/25.01.2017г.   от КОСТАДИН ДИМИТРОВ АРАБАДЖИЕВ до Служба по геодезия, картография и кадастър - Ямбол на основание чл. 56, ал. 1  от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КККР на с. Лесово, общ. Елхово,  на основание чл.53, ал.1, т.1 от ЗКИР, засягащо имот с идентификатор 43549.26.410, находящ се в с.

До: РАНГЕЛ СТОИЧКОВ СТОИЧКОВ с. Крислово, община Марица, област Пловдив ул. „Иван Вазов” 11

До:
РАНГЕЛ СТОИЧКОВ СТОИЧКОВ
с. Крислово, община Марица, област Пловдив
ул. „Иван Вазов” 11

Публикация на:: 
Пловдив
статус: 
Неактивно

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-20557-26.01.2017г. от
НИКОЛИНА ЦВЕТКОВА ГИНОВА, в качеството й на пълномощник на ПЕТЪР ДИМИТРОВ СТОЕНЧЕВ в СГКК - Пловдив, подадено на основание 

До: Бончо Минов Георгиев адрес: Разград, ул. „Георги Бенковси” № 44

До:
Бончо Минов Георгиев
адрес: Разград, ул. „Георги Бенковси” № 44

Публикация на:: 
Разград
статус: 
Неактивно

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№ 01-6827-11.01.2017г. от ДИМКА СТОЯНОВА ПЕЙКОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Разград, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър /КККР/ за поземлени имоти /ПИ/ с идентификатор 61710.502.1084 и 61710.502.4727 , в  гр. Разград, ул. „Георги Бенковски” № 42 и 44.

Дo: МАНЬО РУСЕВ ДИМИТРОВ УЛ.ГЕН.ГУРКО 100 ВХ.Г ЕТ.3 АП.78 ГР.СТАРА ЗАГОРА

Дo: МАНЬО РУСЕВ ДИМИТРОВ
УЛ.ГЕН.ГУРКО 100 ВХ.Г ЕТ.3 АП.78
ГР.СТАРА ЗАГОРА

Публикация на:: 
Стара Загора
статус: 
Неактивно

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-330536-26.10.2016 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-346-17.01.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68850.524.683, 68850.524.1534, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.