Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

До: н-ци на Колю Маринов Атанасов МАРА КОЛЕВА АПОСТОЛОВА ИВАН КОЛЕВ МАРИНОВ ЗЛАТА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА МАРИЯНА МАРИНОВА ДАНЕВА

статус: 
Неактивно

До: н-ци на Колю Маринов Атанасов
МАРА КОЛЕВА АПОСТОЛОВА
ИВАН КОЛЕВ МАРИНОВ
ЗЛАТА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА
МАРИЯНА МАРИНОВА ДАНЕВА

Публикация на:: 
Хасково

С настоящото Ви уведомяваме, че Колю Атанасов Славов и  Атанас Силвестров Цеков са подали пред СГКК-Хасково, заявление вх.№01-82714-22.03.2017г., с което иска да бъде променена кадастралната карта на землище гр.Хасково за имоти с идентификатори 77195.729.111 и 77195.729.114 (с адм. адрес гр.Хасково ул. „Мир“№2 и ул. „Пионер“№2), като изменението се състои в промяна на граница с цел прехвърляне на реално определена част към съседен имот. След разделяна на имот с идентификатор 77195.729.111 собственост на Колю А.

Дo: н-ци на СТАЮ ГЕОРГИЕВ КАРАБАШЕВ - Иванка Димитрова Карабашева - Славянка Стаева Карабашева - Цветка Стаева Вълканова До: н-ци на МАВРИ ГЕОРГИЕВ КАРАБАШЕВ - Елина Маврева Найдева - Георги Маврев Карабашев

статус: 
Неактивно

Дo: н-ци на СТАЮ ГЕОРГИЕВ КАРАБАШЕВ
- Иванка Димитрова Карабашева
- Славянка Стаева Карабашева
- Цветка Стаева Вълканова

До: н-ци на МАВРИ ГЕОРГИЕВ КАРАБАШЕВ
- Елина Маврева Найдева
- Георги Маврев Карабашев

Публикация на:: 
Хасково

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-156245-26.05.2017 г., подадена на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 /15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5507-31.07.2017 г., засягащо имот с идентификатор 77195.740.291.1, 77195.740.291.5, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Дo: ЕЙ ЕМ ПИ ИНВЕСТ ООД

статус: 
Неактивно

Дo:
ЕЙ ЕМ ПИ ИНВЕСТ ООД

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-68141-10.03.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед за отказ за изменение на КККР № 18-4882-06.07.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1937.530, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

Дo: КРИСТИНА ИВАНОВА МАНОИЛОВА

статус: 
Неактивно

Дo:
КРИСТИНА ИВАНОВА МАНОИЛОВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-117010-20.04.2017 г. до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 1, т.2 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4887-07.07.2017 г., засягащо имот с идентификатор 21662.4820.1064, 21662.4820.61, 21662.4820.61.1, 21662.4820.68, 21662.4820.68.1, 21662.4820.68.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.