Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

До: ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

статус: 
Неактивно

До:
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-57311-28.02.2017 г до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 1, т.2 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3707-25.05.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1891.992, 68134.1891.103, 68134.1891.103.3, 68134.1891.103.3.1, 68134.1891.103.3.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

ДО Г-ЖА ЕВЕЛИНА ТОДОРОВА НИКОЛОВА гр.София, ж.к. Красна поляна III част, №329A, вх.Б, ет.2, ап.44 Г-ЖА ТЕОДОРА НИКОЛОВА БОЖКОВА гр.София, ж.к. Красна поляна III част, №31Б, вх.А, ет.12, ап.49 Г-Н ИЛИЯ ТОДОРОВ КИСЬОВ гр.Смолян 4700, ул.Снежанка №63, вх.

статус: 
Неактивно

ДО
Г-ЖА ЕВЕЛИНА ТОДОРОВА НИКОЛОВА
гр.София, ж.к. Красна поляна III част, №329A, вх.Б, ет.2, ап.44

Г-ЖА ТЕОДОРА НИКОЛОВА БОЖКОВА
гр.София, ж.к. Красна поляна III част, №31Б, вх.А, ет.12, ап.49

Г-Н ИЛИЯ ТОДОРОВ КИСЬОВ
гр.Смолян 4700, ул.Снежанка №63, вх.Б, ет.1, ап.13

Публикация на:: 
Смолян

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-338203-02.11.2016 г., подадено на основание чл. 51 ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4149-12.06.2017 г., засягащо промяна в границата на поземлени имоти с идентификатори 69345.103.102, 69345.103.103 и 69345.103.104, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

До: Георги Тодоров Филипов Александър Стоянов Данаилов Христина Димитрова Данаилова

статус: 
Неактивно

До:
Георги Тодоров Филипов
Александър Стоянов Данаилов
Христина Димитрова Данаилова

Публикация на:: 
Хасково

С настоящото Ви уведомяваме, че Анастасия Г. Тодорова, Филип Т. Филипов и Добри Тонев Илчев са подали пред СГКК-Хасково, заявление вх.№01-163978-02.06.2017г., с което иска да бъде променена кадастралната карта на землище гр.Свиленград за имоти с идентификатори 65677.701.2609, 65677.701.2614 и 6567.701.2613, като изменението се състои в поправка на грешка в КК по проект изработен от правоспособно лице по кадастър инж. Н.

До: ИВАНКА БОРИСОВА ЯНАКИЕВА КИЧКА ДОНЧЕВА ПАСКАРУ ГЕОРГИ ДОНЧЕВ БОРИСОВ

статус: 
Неактивно

До:
ИВАНКА БОРИСОВА ЯНАКИЕВА
КИЧКА ДОНЧЕВА ПАСКАРУ
ГЕОРГИ ДОНЧЕВ БОРИСОВ

Публикация на:: 
Хасково

В изпълнение на чл.53, ал.2 и ал.3 от Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме,  че във връзка с  регистрирано Заявление вх. № 01-157148-26.05.2017г. от Митко Борисов Колев, чрез представителят Кирил Димитров Митрев, в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Хасково, касаещо  вписване на собственост въз основа на представен  Нотариален акт № 142 том 9, дело 1160, дв.вх.рег. 3277  от 22.05.2017г. вписан в Служба по вписванията гр.