Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

Дo: ЙОРДАН ВЛАДИМИРОВ РУЖИН НИКОЛА ВЛАДИМИРОВ РУЖИН СТОЯН ВЛАДИМИРОВ РУЖИН

Дo:
ЙОРДАН ВЛАДИМИРОВ РУЖИН
НИКОЛА ВЛАДИМИРОВ РУЖИН
СТОЯН ВЛАДИМИРОВ РУЖИН

Публикация на:: 
София - град
статус: 
Неактивно

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-197073-01.07.2016 г. до СГКК София, подадено на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР№ 18-1603-09.03.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.2046.3270,  за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:

1. Копие на Заповед № 18-1603-09.03.2017 г.

ДО ИРИНА ПЕТКОВА ЦАНЕВА КРАСИМИР БОРИСОВ АЛЕКСИЕВ

ДО
ИРИНА ПЕТКОВА ЦАНЕВА
КРАСИМИР БОРИСОВ АЛЕКСИЕВ

Публикация на:: 
София - град
статус: 
Неактивно

      На основание чл. 26, ал. 1, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-2428-05.01.2017 г.

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ СТОЕВ

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ СТОЕВ

Публикация на:: 
София - град
статус: 
Неактивно

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-377437-05.12.2016 г. от Йордан Божилов Йорданов, чрез пълномощник Ния Димитрова Илева  до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.2046.1306, район „Витоша“, област София.

ДО ГРЕТА БОГОМИЛОВА ГРИГОРОВА

ДО
ГРЕТА БОГОМИЛОВА ГРИГОРОВА

Публикация на:: 
София - град
статус: 
Неактивно

На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-367859-25.11.2016г.