Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

ДО ВАСИЛ СЛАВЧЕВ БИОЛЧЕВ

статус: 
Неактивно

ДО
ВАСИЛ СЛАВЧЕВ БИОЛЧЕВ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-359769-14.11.2017 г. до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2227-19.03.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 02659.2190.748, 02659.2190.764, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

ДО ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ КАНИН ПАВЛИНА ЛЮБЕНОВА ЙОНДЕВА

статус: 
Неактивно

ДО
ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ КАНИН
ПАВЛИНА ЛЮБЕНОВА ЙОНДЕВА

Публикация на:: 
София - град

         На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-324047-17.10.2017 г.

ДО: СТЕФАН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ РОЗЕТА ИЛИЕВА ФИЛИПОВА АНКА ЕВЛОГИЕВА БАЧЕВА

статус: 
Неактивно

ДО:
СТЕФАН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ
РОЗЕТА ИЛИЕВА ФИЛИПОВА
АНКА ЕВЛОГИЕВА БАЧЕВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-247913-14.08.2017 г. до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1459-19.02.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1007.1416, 68134.1007.318, 68134.1007.319, 68134.1007.320, 68134.1007.851, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

ДО ДИЛЯНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

статус: 
Неактивно

ДО
ДИЛЯНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-219500-19.07.2017 г. до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2220-19.03.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.2822.2516, 68134.2822.565, 68134.2822.2464, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.