Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

До: ВАСИЛ АПОСТОЛОВ КЕХАЙОВ Адрес: град Асеновград, кв. Долни Воден, ул. "Цар Самуил“ № 88 До: МАРИЯ СТОЯНОВА ДАФЧЕВА Адрес: град Стара Загора, ул. "Княз Борис" № 79, вх.А, ет.2, ап.7 До: ВЕСЕЛИН КРЪСТЕВ ПЕНЕВ Адрес: град Пловдив, ул. „Братя Миладино

статус: 
Неактивно

До: ВАСИЛ АПОСТОЛОВ КЕХАЙОВ
Адрес: град Асеновград, кв. Долни Воден, ул. "Цар Самуил“ № 88

До: МАРИЯ СТОЯНОВА ДАФЧЕВА
Адрес: град Стара Загора, ул. "Княз Борис" № 79, вх.А, ет.2, ап.7

До: ВЕСЕЛИН КРЪСТЕВ ПЕНЕВ
Адрес: град Пловдив, ул. „Братя Миладинови“, № 12

До: ЕЛЕНА ИВАНОВА АТАНАСОВА
Адрес: град Асеновград, кв. Долни Воден, ул. „Пере Тошев“ № 50

До: КАЛИНА ГЕОРГИЕВА СОКОЛОВА
Адрес: град Асеновград, кв. Долни Воден, ул. "Отец Паисий" № 14

До: ДЕЛЯН КОСТАДИНОВ ДРАГАНОВ
Адрес: град Асеновград, кв. Долни Воден, ул. „Захари Стоянов“ № 54

До: АТАНАС ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ
Адрес: град Асеновград, кв. Долни Воден, ул. „Цар Самуил“ №8

До: ГЕОРГИ ИВАНОВ ТЕРЗИЕВ
Адрес: град Асеновград, кв. Долни Воден ул. "Цар Самуил“ № 10

До: НИЯЗИ АЗИСОВ ЕМИНОВ
Адрес: град Асеновград, кв. Долни Воден, ул. „Цар Самуил“ № 33

До: ЗЛАТКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
Адрес: град Асеновград, кв. Долни Воден, ул. "Цар Самуил" № 5

До: ЛЮБА АТАНАСОВА ПАСКАЛЕВА
Адрес: град Асеновград, кв. Долни Воден ул. "Желю войвода" № 1

До: АНГЕЛ КОСТАДИНОВ ТЕРЗИЕВ
Адрес: град Асеновград, кв. Долни Воден, ул. „Цар Самуил“ № 13

До: АНГЕЛ ПАСКАЛЕВ ТЕРЗИЕВ
Адрес: град Асеновград, кв. Долни Воден, ул. „Калоян“ № 8

Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 70, а.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-356569-10.11.2017 година в СГКК – Пловдив, подадено от Агенция „Пътна инфраструктура“ – Областно пътно управление - Пловдив на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

ДО ВЪРБАН МАРКОВ ВЪРБАНОВ

статус: 
Неактивно

ДО ВЪРБАН МАРКОВ ВЪРБАНОВ

Публикация на:: 
Велико Търново

Във връзка със заявление с вх. № 01-361317-15.11.2017 г. и на основание чл.35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че със Заповед № 18-8665-16.11.2017 г. на началника на Служба по ГКК Велико Търново, на основание чл.35б, ал.1, т.1 ЗКИР е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот 70264.514.10 в с. Суха река, з-ще Войнежа, община Велико Търново, собственост на Георги Събчев Иванов.

ДО НИКОЛАЙ ГАНЧЕВ ХРИСТОВ

статус: 
Неактивно

ДО НИКОЛАЙ ГАНЧЕВ ХРИСТОВ

Публикация на:: 
Велико Търново

Във връзка със заявление с вх. № 01-365259-17.11.2017 г. и на основание чл.35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че със Заповед № 18-9077-28.11.2017 г. на началника на Служба по ГКК Велико Търново, на основание чл.35б, ал.1, т.1 ЗКИР е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот 62270.355.2 в с. Рашевци, з-ще Вонеща вода, община Велико Търново, собственост на “Кристиан естейтс - България” ЕООД.

ДО Г-ЖА МАГДАЛЕНА ХРИСТОВА СТАМЕНОВА гр.София 1000, ж.к. Хаджи Димитър №88, вх.А, ет.8, ап.24 Г-ЖА МИНКА ХРИСТОВА ТОПОВА гр.София 1000, ж.к. Хаджи Димитър №88, вх.А, ет.8, ап.24

статус: 
Неактивно

ДО
Г-ЖА МАГДАЛЕНА ХРИСТОВА СТАМЕНОВА
гр.София 1000, ж.к. Хаджи Димитър №88, вх.А, ет.8, ап.24

Г-ЖА МИНКА ХРИСТОВА ТОПОВА
гр.София 1000, ж.к. Хаджи Димитър №88, вх.А, ет.8, ап.24

Публикация на:: 
Смолян

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТАМЕНОВА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТОПОВА,              

Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че във връзка с постъпило заявление вх.№ 01-366316-20.11.2017 г. от г-н Велин Христов Топов е започнато производство по отстраняване на грешка в одобренaта кадастрална карта (КК) на град Златоград, община Златоград, област Смолян.