Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

До САШКО БОРИСОВ АЛЕКСАНДРОВ До ВЛАДКА ГРИГОРОВА АЛЕКСАНДРОВА

До
САШКО БОРИСОВ АЛЕКСАНДРОВ
До
ВЛАДКА ГРИГОРОВА АЛЕКСАНДРОВА

Публикация на:: 
София - град

   На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-209834-13.07.2016 г. от ТРАЯН ГРИГОРОВ АНГЕЛОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 22304.7891.9751, 22304.7891.317 и 22304.7891.922, находящи се в с. Долни Богров, район Кремиковци, Столична община.

статус: 
Неактивно

До: СТОЯН НИКОЛОВ БАРБУТСКИ ул. „Тракия” №25, с. Катуница, общ. Садово

До: СТОЯН НИКОЛОВ БАРБУТСКИ
ул. „Тракия” №25, с. Катуница, общ. Садово

Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-107717-11.04.2017 г. от Симеон Николов Барбутски, започва производство за изменение на КККР на гр. Пловдив, засягащо сграда с идентификатор 56784.531.943.2, за която в кадастралния регистър сте записан като собственик или носител на други вещни права и представлява нанасяне на част от самостоятелните обекти в сградата.

статус: 
Неактивно

До: наследниците на СЛАВЧО КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ гр. Асеновград

До:
наследниците на
СЛАВЧО КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ
гр. Асеновград

Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. №01-119361-24.04.2017 г. от Лиляна Райчева Райчева, започва производство за изменение на КККР на гр. Асеновград, засягащо самостоятелни обекти на ет.1 (приземен) в сграда с идентификатор 00702.524.99.1, за която в кадастралния регистър сте записан като собственик или носител на други вещни права.

статус: 
Неактивно

До Цветелина Любенова Кирилова

До
Цветелина Любенова Кирилова

Публикация на:: 
Монтана

В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-52446-23.02.2017 г. от Пламен Йорданов Димитров, чрез пълномощника му Вергил Гешов Вергилов, и изискващите се по чл.58, ал.3 от Наредба РД-02-20-5  от 15.12.2016 г. на МРРБ документи, със Заповед № 18-2949-26.04.2017 г.

статус: 
Неактивно