Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

ДО: ПОЛИНА ДАНЧЕВА ТОДОРОВА

статус: 
Неактивно

ДО:
ПОЛИНА ДАНЧЕВА ТОДОРОВА

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-231121-28.07.2017 г. от  ТОДОР МЛАДЕНОВ ПЕТКОВ, чрез  пълномощник Дилян Ивалинов Георгиев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 04234.6921.1475, 04234.6921.771, с адрес: с. Бистрица, район Панчарево, област София.

Дo: САВА ПАВЛОВА ВАСИЛЕВА

статус: 
Неактивно

Дo:
САВА ПАВЛОВА ВАСИЛЕВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-243630-09.08.2017 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7954-24.10.2017 г., засягащо имот с идентификатор 35239.6102.366, 35239.6102.1360, 35239.6102.2089, 35239.6102.2308, 35239.6102.366.1, 35239.6102.366.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

ДО ГЪЛЪБИНКА ВЕЛИНОВА БУДИНОВА ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА РАНГЕЛОВА

статус: 
Неактивно

ДО
ГЪЛЪБИНКА ВЕЛИНОВА БУДИНОВА
ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА РАНГЕЛОВА

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-355260-10.11.2017 г. от ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА НЕДЕЛКОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 22472.7301.510, с. Долни Пасарел, район „Панчарево“, област София.

До: МИХО ТОДОРОВ ПЕНЕВ До: ЛИЛИЯ КИРИЛОВА ШИРКОВА ПЕНЕВА До: СТОЯН РАДИЧКОВ СТОЯНОВ До: СОНЯ ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА

статус: 
Неактивно

До:
МИХО ТОДОРОВ ПЕНЕВ

До:
ЛИЛИЯ КИРИЛОВА ШИРКОВА ПЕНЕВА

До:
СТОЯН РАДИЧКОВ СТОЯНОВ

До:
СОНЯ ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-338110-27.10.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед на КККР № 18-342-11.01.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.2816.2436, 68134.2818.4582, 68134.2818.4582.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.