Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

вх. № 94-22888 / 15.07.2011 г.

САНТОВ

статус: 
Неактивно

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. вх. № 94-22888 / 15.07.2011 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № КД-14-22-541 / 26.08.2011 г., засягащо имоти с идентификатори ...пълен текст

вх.№94-22701/14.07.2011г.

НИКОЛА СОТИРОВ АБАДЖИЕВ

статус: 
Неактивно

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх.№94-22701/14.07.2011г. на СГКК София, подадено на основание чл.58, ал.1, т.1 от Наредба № 3/28.04.2005г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) е изготвен Акт за непълноти и грешки №436 от 12.08.2011г. ведно със скица-проект №23380/12.08.2011г. за изменение на КККР на район “Витоша”, Столична община, област София, засягащо поземлени имоти с идентификатори...пълен текст 

вх.№ 99-15810/26.05.2011г.

СВЕТЛА КИРИЛОВА ВЛАДИМИРОВА

статус: 
Неактивно

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх.№ 99-15810/26.05.2011г. в СГКК София, подадено на основание  чл.58, ал.1, т.1 от Наредба №3/28.04.2005г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) е издадена заповед №КД-14-22-524/19.08.2011г. на Началника на СГКК София за изменение на КККР на район „Витоша”, Столична община, област София, засягащо имоти с идентификатори...пълен текст 

вх. № 09-2654 / 16.08.2011 г

ОБЩИНА САМОКОВ
МАЛИНА ИВАНОВА ЗАНЕВА
ЕЛЕНКА КОСТОВА БЪРЗАНОВА

статус: 
Неактивно

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 09-2654 / 16.08.2011 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № КД-14-23-149 / 25.08.2011 г., засягащо имоти с идентификатори...пълен текст

Заповед № КД-14-23-149 / 25.08.2011 г.