Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ГАРАЖ С ИДЕНТИФИКАТОР 04279.623.319.9.1

статус: 
Неактивно

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ГАРАЖ
С ИДЕНТИФИКАТОР 04279.623.319.9.1

Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-194154/ 19.08.2014  г. от  Серафим Калайджийски до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Благоевград, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и регистър на недвижимите имоти, което се изразява в коригиране формата на сграда с идентификатор 04279.623.319.9, въз основа на извършено геодезическо заснемане и разработка на правоспособно лице- геодезистНа основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- Бл-град и обявяването му на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Благоевград: гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов” № 49, вх. Б, ет. 4 или да ги представите в сградата на СГКК – Благоевград на посочения адрес. При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението , СГКК – Благоевград ще продължи процедурата по изменението, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.Настоящото уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

Дата на поставяне на таблото:  17.09.2014 г. Дата на сваляне от таблото: 02.10.2014 г.

Длъжностно лице:Е. Николова – Специалист `АО`

ИНЖ. СВЕТЛА БАЧЕВАНачалник на Служба по геодезиякартография и кадастър-Благоевград

ПЪЛЕН ТЕКСТ

ДО ЕТ "ЮРИЙ ПЕТКОВ"

статус: 
Неактивно

ДО
ЕТ "ЮРИЙ ПЕТКОВ"

Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-181443/ 05.08.2014 г. от  ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД до СГКК – Благоевград, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на Благоевград, касаещо заличаване на схеми на СО с идентификатори  04279.613.428.1.25 и 04279.613.428.1.30 и коригиране формата на схеми на СО с идентификатори 04279.613.428.1.28 и 04279.613.428.1.33  , въз основа на разработка на правоспособно лице- геодезист.На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- Бл-град и обявяването му на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Благоевград, ул. `Иван Михайлов` 49, вх. Б, ет.4 или да представите в сградата на СГКК –Бл- град на посочения адрес.При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението, СГКК – Бл- град ще продължи процедурата по изменението, като в 3 - дневен срок от постъпване по реда на чл. 86 от ЗКИР /§5, ал. 2 от ДР на ЗКИР на документ за собственост, кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти ще бъдат актуализирани. Настоящото уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.
Дата на поставяне на таблото:  17.09.2014 г. Дата на сваляне от таблото: 02.10.2014 г.

Длъжностно лице:Е. Николова – Специалист `АО`:
ИНЖ. СВЕТЛА БАЧЕВАНачалник на Служба по геодезиякартография и кадастър-Благоевград

ПЪЛЕН ТЕКСТ

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 04279.602.40.12.18

статус: 
Неактивно

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА
С ИДЕНТИФИКАТОР 04279.602.40.12.18

Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-197268/ 21.08.2014  г. от  Мартин Христов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Благоевград, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и регистър на недвижимите имоти, което се изразява в коригиране формата на СОС с идентификатор 04279.602.40.12.18  и допълване на нов СОС 04279.602.40.12.30, собственост на Мартин Павлов Христов, въз основа Нотариален акт №  61, т. 1, дело 93 от 27.01.2006 г. : СлВ- Благоевград и геодезическа разработка.На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок  от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- Бл-град и обявяването му на електронната страница на АГКК , Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Благоевград: гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов” № 49, вх. Б, ет. 4 или да ги представите в сградата на СГКК – Благоевград на посочения адрес. При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението , СГКК – Благоевград ще продължи процедурата по изменението, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.Настоящото уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.
Дата на поставяне на таблото:  17.09.2014 г. Дата на сваляне от таблото: 02.10.2014 г.Длъжностно лице:Е. Николова – Специалист `АО`

НАЧАЛНИК СГКК- БЛАГОЕВГРАД :/ инж. Светла Бачева/

ПЪЛЕН ТЕКСТ

ДО: наследниците на ИВАН МИТКОВ ПЕНЕВ гр. Сливен, кв. „ Сини камъни”, бл. 5, вх. Б, ет. 6, ап. 16 ДО: наследниците на ВЕНЕТА ВАСИЛЕВА ПЕНЕВА гр. Сливен, кв. „ С

статус: 
Неактивно

ДО: наследниците на ИВАН МИТКОВ ПЕНЕВ
гр. Сливен, кв. „ Сини камъни”,
бл. 5, вх. Б, ет. 6, ап. 16

ДО: наследниците на ВЕНЕТА ВАСИЛЕВА ПЕНЕВА
гр. Сливен, кв. „ Сини камъни”,
бл. 5, вх. Б, ет. 6, ап. 16

ДО: наследниците на ПЕТЬО МИТЕВ ПЕТКОВ
гр. Сливен, кв. „ Сини камъни”,
бл. 5, вх. Б, ет. 6, ап. 17

ДО: наследниците на СТОЯНКА ДЕЛЕВА ПЕТКОВА
гр. Сливен, кв. „ Сини камъни”,
бл. 5, вх. Б, ет. 6, ап. 17

Публикация на:: 
Сливен

УВАЖАЕМИ наследници на ИВАН МИТКОВ ПЕНЕВ и ВЕНЕТА ВАСИЛЕВА ПЕНЕВА,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТКОВ,УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕТКОВА,
На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-196384-20.08.2014г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижими имоти за самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 67338.523.44.2.16, 67338.523.44.2.17 и 67338.523.44.2.18 с адрес: гр. Сливен,  кв. „ Сини камъни”, бл. 5, вх. Б, ет. 6.Изменението се изразява в редакция на схеми на СОС съгласно чл. 57, ал. 3 от Наредба №3 към ЗКИР /неправилно нанесени граници на СОС/ и се извършва въз основа на констатирана непълнота и грешка в КККР и документ, удостоверяващ правото на собственост на Цаньо Стоянов Стойков и Мария Иванова Стойкова. На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-196384-20.08.2014г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.
Документите може да изпратите на адрес: СГКК - Сливен: гр. Сливен, ул. „Димитър Пехливанов” № 2 или да представите в сградата на СГКК - Сливен на посочения адрес.При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-196384-20.08.2014г., СГКК - Сливен ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 67338.523.44.2.16, 67338.523.44.2.17 и 67338.523.44.2.18 с адрес: гр. Сливен,  кв. „ Сини камъни”, бл. 5, вх. Б, ет. 6, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

                                            НАЧАЛНИК НА СГКК СЛИВЕН: …...........................                                                                                                           /ИНЖ. Н. ТЕРЗИЕВ/

ПЪЛЕН ТЕКСТ