Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

Дo: ЛЕСЛИ РАЙС МАДЖИН До: ДЖОАН ХАРТЛИ До: ЕЙДРИЯН БЛЪД

статус: 
Неактивно

Дo:
ЛЕСЛИ РАЙС МАДЖИН
До:
ДЖОАН ХАРТЛИ
До:
ЕЙДРИЯН БЛЪД

Публикация на:: 
Бургас

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 94-18496 / 17.07.2013 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № КД-14-02-1444 / 17.09.2013 г., засягащо имот с идентификатор 73571.501.16.1.1, 73571.501.16.1.2, 73571.501.16.1.8...пълен текст

Дo: ПЕНКА ГЕОРГИЕВА БЛИЗНАКОВА-ФИШЕР До: НАТАН ДЖОН ДОРИАН До: ЛОРЕЙН ГУИДИЧИ ДОРИАН До: СТЮЪРТ ДЖЕЙМС ШЪРМАН До: ЕСТЕР ЛУИЗ ШЪРМАН

статус: 
Неактивно

Дo:
ПЕНКА ГЕОРГИЕВА БЛИЗНАКОВА-ФИШЕР
До:
НАТАН ДЖОН ДОРИАН
До:
ЛОРЕЙН ГУИДИЧИ ДОРИАН
До:
СТЮЪРТ ДЖЕЙМС ШЪРМАН
До:
ЕСТЕР ЛУИЗ ШЪРМАН

Публикация на:: 
Бургас

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 94-18662 / 19.07.2013 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № КД-14-02-1443 / 17.09.2013 г., засягащо имот с идентификатор 11538.502.197.5.11, 11538.502.319.1.23...пълен текст

ДО АЛЕКСАНДЪР БОЖИДАРОВ ПАВЛОВ ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА КАРАДЖОВА

статус: 
Неактивно

ДО
АЛЕКСАНДЪР БОЖИДАРОВ ПАВЛОВ
ВЕСЕЛИНА ИВАНОВА КАРАДЖОВА

Публикация на:: 
Благоевград

В изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал.3 от АПК, във връзка с чл. 54, ал.1 от ЗКИР, с настоящето Ви уведомяваме, че по повод постъпила молба с  вх. №  10-10005/ 26.07.2013 г., подадена на основание чл. 58, ал.1,т. 1 от Наредба № 3/ 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на ККР, е издадена Заповед № КД- 14-01-950/ 03.09.2013 г.  на Началника на СГКК- Благоевград, с която е одобрено изменение в ККР на ГР. БЛАГОЕВГРАД, касаещо промяна предназначението на схема на СО с идентификатор 04279.613.200.1.1, на основание Заповед № 315/ 22.03.2006 г. на Кмета на Община Благоевград...пълен текст

ДО НЕВЕНА ЩЕРЕВА МЕДЖИЛИЗОВА ЛЮБЧО ДИМИТРОВ КОНДЕВ

статус: 
Неактивно

ДО
НЕВЕНА ЩЕРЕВА МЕДЖИЛИЗОВА
ЛЮБЧО ДИМИТРОВ КОНДЕВ

Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 61, ал.3 от АПК във връзка с чл. 54, ал.1, с настоящето Ви уведомяваме, че по повод  заявление с  вх. №  94-5535/ 18.06.2009 г., е издадена Заповед № КД- 14-01-179/ 19.06.2009 г. на Началник СГКК- Бл-град, с която е  одобрено изменение  в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. РАЗЛОГ, касаещо обособяване на нов ПИ с идентификатор 61813.781.643...пълен текст