Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 17395.501.5003

статус: 
Неактивно

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕН
ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 17395.501.5003

Публикация на:: 
Благоевград

В изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал.3 от АПК, във връзка с чл. 54, ал. 4 от ЗКИР, с настоящето Ви уведомяваме, че по повод постъпила молба с  вх. №  01-293418/ 26.11.2014 г. на СГКК- Бл- град,  е издадена Заповед № 18-1476/ 20.02.2015  на Началника на СГКК- Благоевград, касаеща коригиране границите на ПИ с идентификатори 17395.501.1445, 17395.501.1446, 17395.501.5002 и 17395.501.5003,  въз основа на ПУП- ПР по Решение  № 285 и  Протокол № 26/ 24.11.2009 г. на Общински съвет Гоце Делчев и геодезическа разработка.
В 14 дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- Благоевград и обявяването му на ел. страница на АГКК, се предоставя възможност за запознаване със Заповед № 18-1476/ 20.02.2015  г.
Съгласно чл. 56, ал.6 от ЗКИР, заповедта подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването й по реда на АПК пред Административен съд- Благоевград.

Дата на поставяне на таблото:  21.03.2015 г.
Дата на сваляне от таблото: 07.04.2015 г.
Длъжностно лице:Е. Николова – Специалист `АО`:

НАЧАЛНИК СГКК- БЛАГОЕВГРАД:
/  инж. Светла Бачева /

ПЪЛЕН ТЕКСТ

Дo: ИЛКО НИКОЛОВ ЙОРДАНОВ До: АННА ВАНДИСТЕЛ

статус: 
Неактивно

Дo:
ИЛКО НИКОЛОВ ЙОРДАНОВ

До:
АННА ВАНДИСТЕЛ

Публикация на:: 
Бургас

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-16918-20.01.2015 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2233-20.03.2015 г., засягащо имот с идентификатор 00878.501.705.1, 00878.501.705.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

Приложения:
1.    Заповед № 18-2233-20.03.2015 г.
2.    скица  – проект № 15-115011-20.03.2015 г.

Дата: 20.03.2015 г.    Началник на СГКК – ГР. БУРГАС:…………………
    / инж. Светла Захариева /

ПЪЛЕН ТЕКСТ

До: ПЕТКО ДИМИТРОВ МАРИНОВ Адрес: гр. Плевен, ул."Богданци" №4

статус: 
Неактивно

До: ПЕТКО ДИМИТРОВ МАРИНОВ
Адрес: гр. Плевен, ул."Богданци" №4

До: МАРИЯН ДИМИТРОВ МАРКОВ
Адрес: гр. Плевен, ул."Богданци" №4

Публикация на:: 
Плевен

 На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка със  заявление № 01-74059-16.03.2015г., подадено от  МАРИЯН ДИМИТРОВ МАРКОВ  в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Плевен, Ви уведомяваме, че е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Плевен. Изменението се състои в промяна контура на самостоятелни обекти  с идентификатори   56722.659.191.1.1 и 56722.659.191.1.2, с цел отразяване на общите части.
         В изпълнение на чл. 34, ал. 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на настоящето уведомление, Ви се предоставя възможност да се запознаете с изменението, като изпратите документи удостоверяващи правото на собственост или друго вещно право или да посетите сградата на СГКК Плевен, на адрес: гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски” № 1, ет. 8 и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права        
          При непредставяне в предвидения срок на нови доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените към заявление вх. № 01-74059-16.03.2015, СГКК Плевен ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на контура на самостоятелни обекти  с идентификатори   56722.659.191.1.1 и 56722.659.191.1.2, като ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал.4 от ЗКИР. За издадената заповед ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК
             На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в приемната на СГКК Плевен и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
 
Приложение: Копие от скица-проект №15-115206-20.03.2015-56722.659.191.1.2 и скица-проект №15-115190-20.03.2015-56722.659.191.1.1

               НАЧАЛНИК СГКК ПЛЕВЕН: ....................................
                                                                                                        / инж. Валентина Стефанова/

Дата на поставяне на таблото: 21.03.2015г.
Дата на сваляне от таблото: 30.03.2015г.
Длъжностно лице: ..................................................
                       (инж. Павлина Иванова, старши експерт СПК)

ПЪЛЕН ТЕКСТ

ДО КОСТАНДИЯ ПАНТАЛЕЕВ ГОЛЕВ РАДОЙ КОСАТДИНОВ СТОЯНОВ

статус: 
Неактивно

ДО
КОСТАНДИЯ ПАНТАЛЕЕВ ГОЛЕВ
РАДОЙ КОСАТДИНОВ СТОЯНОВ

Публикация на:: 
Благоевград

В изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че по повод постъпила молба с вх. № 94-9959/25.07.2013 г. , е издадена Заповед №18-806/ 29.01.2015 г. на  Началника на СГКК- Благоевград, с която е одобрено изменение в КККР на Сандански, състоящо се в коригиране границите на поземлен имот с идентификатор 65334.300.3743  и обосовяване на нов поземлен имот с нов идентификатор 65334.300.3751. В 14 дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- Благоевград и обявяването му на ел. страница на АГКК, се предоставя възможност за запознаване със Заповед №18-806/ 29.01.2015 г. на Началника на  СГКК- Благоевград, която подлежи на обжалване по реда на АПК в 14- дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Благоевград чрез СГКК- Благоевград.

Дата на поставяне на таблото:  20.03.2015 г. Дата на сваляне от таблото: 06.04.2015 г.Длъжностно лице:Е. Николова – Специалист `АО`:

НАЧАЛНИК СГКК- Благоевград:/инж. С. Бачева/

ПЪЛЕН ТЕКСТ