Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

вх. № 94-1056/ 24.01.2012 г.

ДО Яне Йорданов Янков
Роса Янева Атанасова
Валентин Янев Янков

На основание чл. 61, ал.3 от АПК, във връзка с чл. 54, ал.1 от ЗКИР, с настоящето Ви уведомяваме, че по повод заявление с  вх. №  94-1056/ 24.01.2012 г. е издадена Заповед № КД-14-16/ 20.02.2012 г.  на Изпълнителния директор на АГКК, с която е  одобрено изменение  в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, ЕКАТТЕ 65334, общ. Сандански, състоящо се в промяна границите на сграда с идентификатор...пълен текст

статус: 
Неактивно

вх. № 94-12649/ 01.11.2010 г.

ДО ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДЕМБАРОВ
ПЕТЪР КРУМОВ МАНОВ

О Т К А З 

на Началника на СГКК- Благоевград за изменение на одобрена Кадастрална карта и кадастрален регистър /ККР/ за землището на гр. Разлог

В съответствие с разпоредбата на чл. 62, ал.3 от Наредба № 3/ 2.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на ККР- неподписване на Акта за непълноти и грешки /АНГ/ от заинтересувани страни е основание, на което отказвам продължаване процедурата по поискано от Вас изменение със заявление вх. № 94-12649/ 01.11.2010 г., състоящо се в изменение границата на поземлени имоти с идентификатори...пълен текст

статус: 
Неактивно

вх. № 10-2906/ 01.03.2012 г.

ДО ВАНГЕЛИЯ КОНСТАНТИНОВА ХАДЖИЕВА
ГЕОРГИ ХРИСТОВ АНИГНОСЕВ

В изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал.1 от АПК, във връзка с чл. 54, ал.1 от ЗКИР с настоящето Ви уведомяваме, че по повод постъпила молба с  вх. №  10-2906/ 01.03.2012 г., подадена на основание чл. 58, ал.1,т. 1 от Наредба № 3/ 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на ККР, е издадена Заповед № КД- 14-23/ 29.03.2012 г.  на ИД на АГКК, с която е одобрено изменение в КККР на гр. Петрич, относно нанасяне на нови обекти с идентификатори...пълен текст

статус: 
Неактивно

вх. № 94-9017/17.04.2012 г.

До: ОБЩИНА ПРИМОРСКО
До: ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ГЕОРГИЕВ
До: ДИНЮ КРЪСТЕВ ГЕОРГИЕВ
До: МИРОСЛАВ СЪЙКОВ ЧЕРНЕВ
До: СТОИЛ ГЕНЧЕВ ДИМИТРОВ
ДО: ТОДОР ГЕОРГИЕВ БОГАТОВ
ДО: КУЗМАН АТАНАСОВ КУЗМАНОВ
ДО: ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕРМАКОВ
ДО: МАРИУС ГЕОРГИЕВ БОГАТОВ
ДО: ВАСИЛ ВЕНЦИСЛАВОВ БОЖАНКОВ
ДО: ГАЛИНА АНДРЕЕВНА СОКУР
ДО: ОЛГА АНАТОЛЕВНА ГАРАНИНА
ДО: ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ МАТУЗА
ДО: АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ МАРАСАНОВ
ДО: АННА АЛЕКСАНДРОВНА КОСТИНА
ДО: АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ВЛЕЗКО
ДО: ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ФЕДОРОВ
ДО: ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МОСОЛОВ

/по отношение на  поземлени имоти  /ПИ/

с идентификатори 58356.506.101 , 58356.506.149 ,58356.506.494 ,

сграда 58356.506.149.1 и самостоятелни обекти на собственост /СОС/

от 58356.506.149.1.10  до 58356.506.149.1.36 

по КККР на гр. Приморско, общ.Приморско/

С настоящото Ви уведомяваме, че ДИАНА КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА е подала пред СГКК – Бургас заявление - вх. № 94-9017/17.04.2012 г., с което желае да бъде променена одобрената със заповед № РД-18-106/09.12.2008г. на Изп. Директор на АГКК, кадастрална карта и регистъра към нея на гр. Приморско, общ. Приморско, област – Бургас, по отношение на поземлени имоти  /ПИ/ с идентификатори...пълен текст

статус: 
Неактивно