Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

ДО ГРАЦИЕЛА ВЕСКОВА МИХАЕЛИС УЛ.”ГЕН.СКОБЕЛЕВ” № 7, ЕТ.1 ГР. ДОБРИЧ

статус: 
Неактивно

ДО
ГРАЦИЕЛА ВЕСКОВА МИХАЕЛИС
УЛ.”ГЕН.СКОБЕЛЕВ” № 7, ЕТ.1
ГР. ДОБРИЧ

Публикация на:: 
Добрич

В изпълнение на чл.26, ал.1 на Административнопроцесуалния кодекс,  с настоящото Ви уведомяваме, че по повод постъпила молба  вх.№ 94-1122 /   30.01.2014 г., подадена от Любомир Йорданов Ганев, СГКК започва процедура по изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ), засягащо поземлен имот (ПИ) 72624.614.2422, (находящ се в гр.Добрич, ул.”Ген. Скобелев” № 11-13)...ПЪЛЕН ТЕКСТ

До: СТОРК КМС ЕООД адрес: БУРГАС УЛ. АЛ. БАТЕНБЕРГ №6 ПАРТЕР

статус: 
Неактивно

До:
СТОРК КМС ЕООД
адрес: БУРГАС УЛ. АЛ. БАТЕНБЕРГ
№6 ПАРТЕР

Публикация на:: 
Бургас

Във връзка с постъпило заявление с вх. № 94-33294 от 12.12.2013г. /наш/ от ДЖОРДЖ ФРАНСИС БЕНЕТ,   уведомление по реда на чл.26 във връзка с чл. 34, ал. 3 от АПК и след разглеждане на приложените към преписката документи и справка с влязлата в сила кадастрална карта и регистър към нея на гр.Несебър, област – Бургас, относно самостоятелни обекти в сграда  51500.506.215.1.25 и 51500.506.215.1.26 по административната процедура беше определена дата и  час за съставяне на акт за непълноти и грешки на  14.02.2014г. от 11.00 часа...ПЪЛЕН ТЕКСТ

До СЛАВКА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА ул. „Васил Левски” № 11 гр. Плевен

статус: 
Неактивно

До
СЛАВКА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА
ул. „Васил Левски” № 11
гр. Плевен

Публикация на:: 
Плевен

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-47032-20.03.2014г. от "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3339-24.03.2014 г., засягащо имот с идентификатор 56722.662.348.9.1, 56722.662.348.9.2...ПЪЛЕН ТЕКСТ

ДO ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ

статус: 
Неактивно

ДO
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че във връзка с жалба рег.№ 94-14264/26.03.2012г.  и в изпълнение на влязло в сила Решение №1550 от 07.03.2013г. на Административен съд София град по адм.дело №4389 по описа за 2012г. е издадена заповед № КД-14-22-1472 / 26.09.2013 г. на Изпълнителния директор на АГКК за  имоти с идентификатори 00357.5358.52, 00357.5358.502, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.В 14-дневен срок считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София се предоставя възможност за запознаване със заповед № КД-14-22-1472 / 26.09.2013 г.

Приложения:1. Копие на заповед № КД-14-102 / 31.07.2013 г.