Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

Дo: ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ХЛЕБАРОВ

Дo:
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ХЛЕБАРОВ

Публикация на:: 
Търговище

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 94-6966 / 30.11.2012 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № КД-14-25-567 / 12.12.2012 г., засягащо имот с идентификатор , за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право...пълен текст

статус: 
Неактивно

До: БАРЪШ ЕФРАИМ ИБРЯМ До: АЙСЕЛ ЕФРАИМОВА ВЕБЕР

До:
БАРЪШ ЕФРАИМ ИБРЯМ

До:
АЙСЕЛ ЕФРАИМОВА ВЕБЕР

Публикация на:: 
Търговище

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 94-6575 / 14.11.2012 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № КД-14-25-543 / 29.11.2012 г., засягащо имот с идентификатор 73626.506.139.6.10...пълен текст

статус: 
Неактивно

До: БОНКА ЦОНЕВА ПАНЕВА

До:
БОНКА ЦОНЕВА ПАНЕВА

Публикация на:: 
Търговище

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 94-6890 / 28.11.2012 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № КД-14-25-558 / 05.12.2012 г., засягащо имот с идентификатор 73626.507.518.5.11...пълен текст

статус: 
Неактивно

Дo: ГЮРА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

Дo:
ГЮРА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

Публикация на:: 
Търговище

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 94-6756 / 22.11.2012 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № КД-14-25-559 / 10.12.2012 г., засягащо имот с идентификатор 73626.511.160.4.8...пълен текст

статус: 
Неактивно