Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

ДО: НЕДЯЛКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА ВЕНЕРА ЯНЧЕВА ВЕРАНИ ВАСИЛ ЯНАКИЕВ ВЕРАНИ ГЕНА ДИМИТРОВА ТРИФОНОВА МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА МАРИ АРТИН АХЕГУКЯН МАДЛЕН ДИРАМ БАХЧЕДЖЯН ШАМИРАН ДИРАМ АХЕГУКЯН

статус: 
Неактивно

ДО:
НЕДЯЛКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА
ВЕНЕРА ЯНЧЕВА ВЕРАНИ
ВАСИЛ ЯНАКИЕВ ВЕРАНИ
ГЕНА ДИМИТРОВА ТРИФОНОВА
МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА
МАРИ АРТИН АХЕГУКЯН
МАДЛЕН ДИРАМ БАХЧЕДЖЯН
ШАМИРАН ДИРАМ АХЕГУКЯН

Публикация на:: 
Бургас

На основание чл. 61, ал. 3, във вр. с чл. 26, ал.1 и ал.3 от АПК Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с вх. № 01-184966-26.06.2015 г. на СГКК Бургас е образувано административно производство за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, община Бургас, област Бургас.Предмет на исканото изменение се явяват обекти на кадастъра, за които в кадастралния регистър сте вписан като собственик или носител на ограничено вещно право, а именно:Поземлен имот с идентификатор 07079.610.21 - вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 228 кв.м., стар номер 617, квартал 78, парцел 3, с адм. адрес: гр. Бургас,                ул. Александровска № 32;Поземлен имот с идентификатор 07079.610.22 - вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 650 кв.м., стар номер 614, 615, квартал 78, парцел V, с адм. адрес: гр. Бургас, ул. Александровска № 30;Поземлен имот с идентификатор 07079.610.23 - вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 989 кв.м., стар номер 613,611, квартал 78, парцел VI, с адм. адрес: гр. Бургас, ул. Апостол Карамитев № 1, като изменението се състои в промяна на границите между цитираните обекти на кадастъра, съобразно приложените по преписката документи за собственост и проект за изменение на КККР, изготвен от лицензирано лице и издадената скица – проект.С оглед на изложеното по – горе Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви указваме в седемдневен срок, считано от датата на залепването му на таблото за обявления в приемната на СГКК Бургас, да се запознаете с исканото изменение и да представите документи, свързани с факти и обстоятелства от значение за правата на заинтересуваните страни по отношение засегнатите имоти. В случай, че в посочения срок не бъде изразено изрично становище, аргументирано с документи, ще бъде издадена заповед по чл.54, ал.4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) за промяна кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, община Бургас, област Бургас.
На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:ИНЖ. СВЕТЛА ЗАХАРИЕВА

ПЪЛЕН ТЕКСТ

ДО ИРИНА СВЕТОСЛАВОВА КОСТАДИНОВА ГР. СТАРА ЗАГОРА УЛ .СВ. КНЯЗ БОРИС I № 20

статус: 
Неактивно

ДО ИРИНА СВЕТОСЛАВОВА КОСТАДИНОВА
ГР. СТАРА ЗАГОРА
УЛ .СВ. КНЯЗ БОРИС I № 20

Публикация на:: 
Стара Загора

На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 54, ал.1, изр. последно от ЗКИР  с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-155661-01.06.2015 г. от МАРИЯ АНДРЕЕВА ДИМИТРОВА подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от   Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри  е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4874-25.06.2015 г.

            Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд Стара Загора, в 14 – дневен срок от получаване на съобщението.

 

Приложения:

1.             Заповед за изменение на КККР № 18-4874-25.06.2015 г.

Началник на СГКК – гр. СТАРА ЗАГОРА:…………………

                                                                                                                              / инж.  Дияна Балева  /

ПЪЛЕН ТЕКСТ

ДО КИРИЛ ЙОРДАНОВ ДАШЕЙСКИ

статус: 
Неактивно

ДО КИРИЛ ЙОРДАНОВ ДАШЕЙСКИ

Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление № 01-196346/ 07.07.2015 г.  от Велика Ханджийска е извършено изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти на основание чл. 53, ал. 2 от ЗКИР.

Изменението се състои във вписване и на ВЕЛИЧКА СТОЯНОВА ХАНДЖИЙСКА и ЦВЕТАНА СТОЯНОВА КЕРЕМИДАРСКА с по 1/ 2 ид. ч. от правото на собственост на Поземлен имот  с идентификатор 65334.68.34 , въз основа на Договор за доброволна делба № 222, том 1, рег. 1337 от 23.09.2003 : СлВ- Сандански.

Дата на залепване на таблото: 31.07.2015 г.

ДАТА НА СВАЛЯНЕ :18.08.2015 Г.

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ: Е. НИКОЛОВА - СПЕЦИАЛИСТ `АО`:

НАЧАЛНИК СГКК- БЛАГОЕВГРАД :

/ инж. Валери Тимев /

ПЪЛЕН ТЕКСТ

ДО СТОЙЧО БОРИСОВ КАЛИБАЦЕВ

статус: 
Неактивно

ДО СТОЙЧО БОРИСОВ КАЛИБАЦЕВ

Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-206590/ 15.07.2015  г. от МАРИЯ КАЛИБАЦЕВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Благоевград, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и регистър на недвижимите имоти, което се изразява в коригиране границите на Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 56126.600.9589 и допълване на 2 бр. нови ПИ с идентификатори 56126.600.9880 и 56126.600.9881,  въз основа  на Нотариален акт № 91, т. ІІ, дело № 426/ 25.06.1998 г., Скица  на Община Петрич и разработка на правоспособно лице - геодезист.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- Бл-град и обявяването му на електронната страница на АГКК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към горепосоченото заявление и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права. Документите може да изпратите на адрес: СГКК – Благоевград: гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов” № 49, вх. Б, ет. 4 или да ги представите в сградата на СГКК – Благоевград на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявлението, СГКК – Бл- град ще продължи процедурата по исканото изменение, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

НАСТОЯЩЕТО СЪОБЩЕНИЕ СЕ ОБЯВЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 61, АЛ. 3 ОТ АПК.

Дата на залепване на таблото: 31.07.2015 г.

ДАТА НА СВАЛЯНЕ :10.08.2015 Г.

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ: Е. НИКОЛОВА - СПЕЦИАЛИСТ `АО`:

                             НАЧАЛНИК НА СГКК – ГР. БЛАГОЕВГРАД

                                                      / Инж. В. Тимев /

ПЪЛЕН ТЕКСТ