Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

До: НИКОЛА ХАЛАЧЕВ

статус: 
Неактивно

До:
НИКОЛА ХАЛАЧЕВ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-214496-08.09.2014 г. до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-13919-12.11.2014 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1975.22, 68134.1975.652, 68134.1975.652.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.В 14-дневен срок считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София се предоставя възможност за запознаване със заповед № 18-13919-12.11.2014г., на Началника на СГКК София.Приложения:1. Копие на Заповед № 18-13919-12.11.2014 г.

ЗА НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:       

инж. ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА                                                                                    със Заповед рег.№РД-13-342/ 24.11.2014г.

ПЪЛЕН ТЕКСТ

До: ИГНАТ ИВАНОВ РАДЕВ

статус: 
Неактивно

До:
ИГНАТ ИВАНОВ РАДЕВ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че във връзка с жалба рег.№ 94-9526/02.03.2012г. до до Административен съд София и изпълнение на влязло в сила съдебно решение №2199 от 02.04.2013г. на Административен съд София е издадена заповед за изменение на КККР № КД-14-134 / 22.10.2013 г., засягащо имоти с идентификатори 02659.2268.13, 02659.2268.14, 02659.2268.15, 02659.2268.53, 02659.2268.54, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право. В 14-дневен срок считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София се предоставя възможност за запознаване със заповед № КД-14-134 / 22.10.2013 г., на Началника на СГКК София.

Приложения:1. Копие на Заповед № КД-14-134 / 22.10.2013 г.

ЗА НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:       

инж. ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА                                                                                    със Заповед рег.№РД-13-342/ 24.11.2014г.

ПЪЛЕН ТЕКСТ

ДО АНТОН АСЕНОВИЧ РАДИЧЕВ

статус: 
Неактивно

ДО АНТОН АСЕНОВИЧ РАДИЧЕВ

Публикация на:: 
Благоевград

В изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал.3 от АПК, във връзка с чл. 54, ал. 4 от ЗКИР, Ви уведомяваме, че по повод постъпила молба с  вх. № 01-177316/ 31.07.2014   г., е издадена Заповед № 18-12130/ 18.09.2014  на Началника на СГКК- Благоевград, с която е одобрено изменение в КККР на гр. Гоце Делчев, касаещо допълване на нова схема на СО с идентификатор 17395.501.3182.9.24.  В 14 дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- Благоевград и обявяването му на ел. страница на АГКК, се предоставя възможност за запознаване със Заповед № 18-12130/ 18.09.2014  г. на Началника на СГКК- Благоевград, която подлежи на обжалване в 14- дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – Благоевград чрез СГКК- Бл-град.

Дата на залепване на таблото: 27.11.2014 г. ДАТА НА СВАЛЯНЕ :12.12.2014 Г.ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ: Е. НИКОЛОВА - СПЕЦИАЛИСТ `АО`: 

ПЪЛЕН ТЕКСТ

ДО ИВАН СЪЕВ

статус: 
Неактивно

ДО
ИВАН СЪЕВ

Публикация на:: 
Ловеч

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЪЕВ,

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-234094 / 29.09.2014 г. от Павлина Йорданова Соколова- Павлидис, е издадена заповед № 18-14145/ 19.11.2014 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Ловеч, за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите с идентификатори 70500.517.163 и 70500.517.323, с. Старо село, община Троян. На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК Ловеч и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Приложение: Заповед № 18-14145/ 19.11.2014 г., придружена от скица – проект № 15-424483/ 19.11.2014 г.
НАЧАЛНИК НА СГКК - ЛОВЕЧ: ............................                      ИНЖ. МИХАИЛ КИРОВ Дата на поставяне на таблото: 26.11.2014 г. Дата на сваляне от таблото: 10.12.2014 г.Длъжностно лице: инж. Виолина Симеонова- ст. експерт „ГД” (име, фамилия – длъжност; подпис)

ПЪЛЕН ТЕКСТ