Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

ДО СТАМБОЛКА СЛАВЧОВА РАДУЛОВА ПЛАМЕН КОСТАДИНОВ РАДУЛОВ

статус: 
Неактивно

ДО
СТАМБОЛКА СЛАВЧОВА РАДУЛОВА
ПЛАМЕН КОСТАДИНОВ РАДУЛОВ

Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 26 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че е постъпило заявление с вх. №  01-70929-11.04.2014 г. на СГКК - Благоевград от Мехмед Али Бекир, с което е поискано изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Горно Краище, относно промяна в КРНИ, касаеща заличаване на ИВАН АТАНАСОВ РАДУЛОВ и вписване на МЕХМЕД АЛИ БЕКИР като собственик на поземлени имоти с идентификатори 77596.1.581, 77596.1.578, 77596.18.4 и 77596.18.17.Предоставя се възможност да се запознаете с материалите по преписката, като в 7 дневен срок може да представите в СГКК - Благоевград Вашите възражения и доказателства в тази връзка.
ИНЖ. СВЕТЛА БАЧЕВА

Началник на Служба по геодезия,

картография и кадастър-Благоевград

ПЪЛЕН ТЕКСТ

ДО АНГЕЛ ВЕНКОВ МАРЧЕВ ЛОЗА АНГЕЛОВА МАРЧЕВА (лично и като пълномощник на Боряна Венкова Марчева)

статус: 
Неактивно

ДО
АНГЕЛ ВЕНКОВ МАРЧЕВ
ЛОЗА АНГЕЛОВА МАРЧЕВА
(лично и като пълномощник на Боряна Венкова Марчева)

Публикация на:: 
Благоевград

В изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-12306/05.02.2014 г., подадено на основание чл. 58, ал. 1, т. 1 от Наредба № 3/28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), е издадена Заповед № 18-5951-30.04.2014 г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър - гр. Благоевград, с която е одобрено изменение в КККР на гр.

Дo: "ЕР-ТЕ БГ" ЕООД До: ВАНЯ КИРИЛОВА ЖЕЧЕВА До: ЧАВДАР СЕДЕФЧОВ ВЪЖАРОВ До: ПЕТЯ КАРАМФИЛОВА ДУШЕПЕЕВА До: АНТОНИО ХРИСТОВ ДУШЕПЕЕВ До: ИВАНКА ХРИСТОВА ПАШОВА До: СВЕТЛАНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

статус: 
Неактивно

Дo:
"ЕР-ТЕ БГ" ЕООД
До:
ВАНЯ КИРИЛОВА ЖЕЧЕВА
До:
ЧАВДАР СЕДЕФЧОВ ВЪЖАРОВ
До:
ПЕТЯ КАРАМФИЛОВА ДУШЕПЕЕВА
До:
АНТОНИО ХРИСТОВ ДУШЕПЕЕВ
До:
ИВАНКА ХРИСТОВА ПАШОВА
До:
СВЕТЛАНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

Публикация на:: 
Бургас

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 99-15805 / 08.07.2011 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9243-19.06.2014 г., засягащо имот с идентификатор 07079.611.120.1.23, 07079.611.120.1.24, 07079.611.120.1.25, 07079.611.120.1.26, 07079.611.120.1.27, 07079.611.120.1.28, 07079.611.120.1.29, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.
Приложения:
Началник на СГКК – ГР. БУРГАС:…………………

/ инж. Светла Захариева /

ПЪЛЕН ТЕКСТ

ЗАПОВЕД

Дo: Всички заинтересовани страни собственници или носители на други вещни права на обекти в сграда 83510.671.240.1 с административен адрес гр. Шумен ул. „Стефан Изворски” № 14 вх.1 и вх.2

статус: 
Неактивно

Дo:
Всички заинтересовани страни собственници или носители на други вещни права на обекти в сграда 83510.671.240.1 с административен адрес гр. Шумен ул. „Стефан Изворски” № 14 вх.1 и вх.2

Публикация на:: 
Шумен

В изпълнение на чл. 26, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-147494 / 03.07.2014, от Вълко Вълков , подадено на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и проверка на СГКК – Шумен на место е установено неправилно  разположение на обектите в сграда 83510.671.240.1 поради което СГКК-гр. Шумен, започва производство по изменение на КККР, засягащо сграда с идентификатор 83510.671.240.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право. В срок от 3 дни от датата на уведомяване, заинтересованите страни могат да се запознаят с поправката на КК. Проекта е изложен в СГКК-Шумен на адрес: гр. Шумен, ул. „Съединение” № 107, ет. 5.

Началник на СГКК – гр. ШУМЕН:…………………

/ инж.  ЮМЕР МУСТАФА  /

ПЪЛЕН ТЕКСТ