Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

Дo: УДАЧА ЕООД

статус: 
Неактивно

Дo:
УДАЧА ЕООД

Публикация на:: 
Търговище

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 94-6149 / 07.11.2013 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № КД-14-25-448 / 08.11.2013 г., засягащо имот с идентификатор 61676.512.20, 61676.512.20.1...пълен текст

Дo: РУМЯНА АНТОНОВА ВАСИЛЕВА

статус: 
Неактивно

Дo:
РУМЯНА АНТОНОВА ВАСИЛЕВА

Публикация на:: 
Търговище

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 94-5536 / 09.10.2013 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № КД-14-25-411 / 23.10.2013 г., засягащо имот с идентификатор 73626.507.464.1.41...пълен текст

ЕВГЕНИ ПЕТКОВ ИВАНОВ

статус: 
Неактивно

ДО ЕВГЕНИ ПЕТКОВ ИВАНОВ
ГР. СОФИЯ
ЖК. „ХАДЖИ ДИМИТЪР” 33, ЕТ. 12, АП. 79

СТОЯНКА ХРИСТОВА ПАНОВА
ГР. ЛЯСКОВЕЦ
УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 49

Публикация на:: 
Търговище

На основание чл. 49а, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че със заповед № РД-18-25-52/28.10.2013г. на Началника на Службата по геодезия, картография и кадастър  гр. ТЪРГОВИЩЕ, на основание чл. 49, ал.3 са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлен имот № 21275.503.2 находящ се в землището на с. Длъжка поляна, община Антоново, обл. Търговище...пълен текст

ДО М4-ЕНЕРДЖИ ООД ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА

статус: 
Неактивно

ДО
„М4-ЕНЕРДЖИ” ООД
ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА
УЛ. „АНГЕЛ КЪНЧЕВ” 70

Публикация на:: 
Търговище

На основание чл. 49а, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (обн. ДВ, бр. 34 от 2000 г., изм. ДВ, бр. 45 и 99 от 2002 г., изм. ДВ, бр. 36 от 2004 г., изм. ДВ, бр. 39 и 105 от 2005г., изм. ДВ, бр. 29 и 30 от 2006 г.) Ви уведомяваме, че с протокол № 93/04.10.2013 г. на комисията назначена със Заповед № РД-14-77 / 08.10.2012 год. на Изпълнителния директор на АГКК – София, са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлен имот  46468.501.3 находящ се в землището на с. Малка черковна, община Антоново, обл. Търговище...пълен текст