Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

БОРИС СТАМЕНОВ

статус: 
Неактивно

ДО
БОРИС СТАМЕНОВ
гр.София
ул.”Тодор Боров” №1

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх.№ 94-37532/11.07.2012г. в СГКК София, подадено на основание  чл.58, ал.1, т.1 от Наредба №3/28.04.2005г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) е издадени заповед №КД-14-22-900/14.09.2012г. на Началника на СГКК София за изменение на КККР на район „Витоша”, Столична община, област София, засягащо имоти с идентификатори 68134.1980.9, 68134.1980.190, 68134.1980.192, 68134.1980.193...пълен текст

ДАШО СТОЯНОВ

статус: 
Неактивно

ДО
ДАШО СТОЯНОВ
ул.”Леярска” до №3а
гр.София

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх.№ 94-37052/09.07.2012г. в СГКК София, подадено на основание  чл.58, ал.1, т.1 от Наредба №3/28.04.2005г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) е издадени заповед №КД-14-22-882/12.09.2012г. на Началника на СГКК София за изменение на КККР на район „Нови Искър”, Столична община, област София, засягащо имоти с идентификатори 00357.5359.104, 00357.5359.787...пълен текст

РОЗА СЛАВЕВА СТЕФАНОВА

статус: 
Неактивно

До:
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

До:
ВОЛОДЯ ИВАНОВ ЧОРЕВ

До:
РОЗА СЛАВЕВА СТЕФАНОВА

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 94-343 / 23.01.2012 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № КД-14-10-54 / 02.02.2012 г., засягащо имот с идентификатор ...пълен текст

ВЕСКА ИВАНОВА СЕВДИНА

статус: 
Неактивно

Дo:
ВЕСКА ИВАНОВА СЕВДИНА

До:
ВАСИЛ СПАСОВ КЛИСАРСКИ

До:
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ КЛИСАРСКИ

До:
ЕМАНУИЛ НИКОЛОВ ЧОРБАДЖИЙСКИ

До:
Община Дупница

До:
РАЙЧО СТОИЛКОВ РАЙЧОВ

До:
СВЕТОЗАР СТОИЛКОВ РАЙЧОВ

До:
ЕМИЛИЯ СПАСОВА СТОИЛОВА

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 94-287 / 19.01.2012 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № КД-14-10-34 / 24.01.2012 г., засягащо имот с идентификатор ...пълен текст