Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

вх.№94-14268/12.05.2011г.

МАРГАРИТА ПАВЛОВА ЙОРДАНОВА
ВЕСЕЛКА ПАВЛОВА ИЛИЕВА

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх.№94-14268/12.05.2011г. на СГКК София, подадено на основание чл.58, ал.1, т.1 от Наредба № 3/28.04.2005г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) е изготвен Акт за непълноти и грешки №258 от 13.06.2011г. ведно със скица-проект №16222/13.06.2011г. за изменение на КККР на район “Витоша”, Столична община, област София, засягащо поземлени имоти с идентификатори...пълен текст

статус: 
Неактивно

вх. № 94-17661 / 08.06.2011 г.

ЦЕЦКА ГЕОРГИЕВА КИРИЛОВА
ГР. СОФИЯ, Ж.К. МЛАДОСТ1, БЛ.71, ВХ.2, АП.112
КАТЯ ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
ГР. СОФИЯ, Ж.К. МЛАДОСТ1, БЛ.71, ВХ.2, АП.112
КАТЕРИНА АНТОНОВА ПЕТРОВА
ГР. СОФИЯ, Ж.К. МЛАДОСТ1, БЛ.71, ВХ.2, АП.111

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 94-17661 / 08.06.2011 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № КД-14-22-405 / 15.07.2011 г., засягащо имот с идентификатор ...пълен текст

статус: 
Неактивно

вх. № 99-2259/05.05.2011г.

НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ НИКОЛОВ

На основание чл. 61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 99-2259/05.05.2011г., подадено на основание чл.58, ал.1, т.1 от Наредба № 3/28.04.2005г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е издадена  Заповед КД-14-07-314/24.06.2011г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Габрово за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Габрово, изразяващо се в нанасяне на верни кадастрални граници на имоти, очуждени със Заповед № 330 от 03.03.1986г., издадена от Общински съвет гр. Габрово, във връзка с обходен път кв. Чехлевци - гр. Габрово.Изменението касае имоти с идентификатори...пълен текст

Скица проект № 4648/24.06.2011г.

Заповед  КД-14-07-314/24.06.2011г.

статус: 
Неактивно

№ 2810 от 24.02.2011г

ДАНИЕЛА АТАНАСОВА ЧЕЛЕБИЕВА
РАДА РАЧЕВА ЙОРДАНОВА
ЖОРО БОГДАНОВ КОВАЧЕВ
ВАСИЛ БОГДАНОВ КОВАЧЕВ

На основание чл. 61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило Решение на Върховен административен съд на Република България с № 2810 от 24.02.2011г.  и неговото изпълнение по реда на чл.58, ал.1, т.2 от Наредба № 3/28.04.2005г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е издадена  Заповед № КД-14-07-284/09.06.2011г. на Началника на Служба по геодезия, картография и кадастър за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Габрово, изразяващо се в нанасяне на верните граници на имотите с идентификатори...пълен текст

Скица проект №4203/08.06.2011г.

Заповед№ КД-14-07-284/09.06.2011г.

статус: 
Неактивно