Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

ДО КЛАРА МИЛЕВА НЕНОВА АНКА ИВАНОВА КАРЕВА ГОЧКОВА

ДО
КЛАРА МИЛЕВА НЕНОВА
АНКА ИВАНОВА КАРЕВА ГОЧКОВА

Публикация на:: 
София - град

         На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-15374-20.01.2017 г. от БОЖИДАР СИМЕОНОВ ПЕТРОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.1891.326, находящи се в район Витоша, Столична община.

статус: 
Неактивно

ДО ДИМИТЪР КРУМОВ КОНДЕВ ИВАН КОСТОВ КИРОВ

ДО
ДИМИТЪР КРУМОВ КОНДЕВ
ИВАН КОСТОВ КИРОВ

Публикация на:: 
София - град

         На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-26063-01.02.2017 г. от ЖАНЕТ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК ЛЮБОВ МИТКОВА МАРКОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.209.115 и 68134.209.111, находящ се в район Красно село, Столична община.

статус: 
Неактивно

ДО ЦВЕТЕЛИНА ДОЙНОВА ЦВЕТКОВА

ДО
ЦВЕТЕЛИНА ДОЙНОВА ЦВЕТКОВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-81601-21.03.2016 г. до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1375-28.02.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.4337.2232, 68134.4337.774, 68134.4337.1156, 68134.4337.2107, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

статус: 
Неактивно

ДО ПАНАЙОТ ГОСПОДИНОВ ПАНАЙОТОВ

ДО
ПАНАЙОТ ГОСПОДИНОВ ПАНАЙОТОВ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-199372-04.07.2016 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.

статус: 
Неактивно