Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

Дo: НИНА БОРИСОВА ЦЕКОВА РАДОСЛАВ БОРИСОВ ЙОРДАНОВ

Дo:
НИНА БОРИСОВА ЦЕКОВА
РАДОСЛАВ БОРИСОВ ЙОРДАНОВ

Публикация на:: 
София - град
статус: 
Неактивно

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило възражение вх. № 06-18-09.01.2017 г. от Нели Владимирова е издадена заповед за изменение на КККР № 18-314-16.01.2017 г., с която се оттегля заповед за изменение на КККР № 18-234504-02.08.2016 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1943.599, 68134.1943.600, 68134.1943.1000, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

Дo: ДЕСИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА МИХАЙЛОВА

Дo:
ДЕСИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА МИХАЙЛОВА

Публикация на:: 
София - град
статус: 
Неактивно

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-303799-04.10.2016 г., подадено от ИВАН АНГЕЛОВ ГРУЕВ на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-478-23.01.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1332.460, 68134.1332.2039, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

Дo: Собствениците и носителите на вещни права на имот с идентификатор 70398.501.151, с адм.адрес: с.Сушина, ул.”Тича” 7

Дo:
Собствениците и носителите на вещни права на имот с идентификатор 70398.501.151, с адм.адрес: с.Сушина, ул.”Тича” 7

Публикация на:: 
Шумен
статус: 
Неактивно

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-359495-18.11.2016 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1466-02.03.2017 г., засягащо имот с идентификатор 70398.501.151 и 70398.501.151.1, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

До СТЕФКА РУМЕНОВА ЙОРДАНОВА До КРА

До
СТЕФКА РУМЕНОВА ЙОРДАНОВА
До
КРАСИМИР ИЛИЕВ ИВАНОВ

Публикация на:: 
София - град
статус: 
Неактивно

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-271429-02.09.2016 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-356-17.01.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.513.256.1.1, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-356-17.01.2017 г.