Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

ДО СТОЯНКА СТОЯНОВА МИРЧЕВА МИТКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА САВА БОЖИДАРОВ КОБИЛАРОВ

статус: 
Неактивно

ДО
СТОЯНКА СТОЯНОВА МИРЧЕВА
МИТКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
САВА БОЖИДАРОВ КОБИЛАРОВ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-299859-28.09.2017 г. до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1463-19.02.2018 г., засягащо имотИ с идентификаторИ 02659.2193.459, 02659.2193.461, 02659.2193.458, 02659.2193.1321, 02659.2193.2116, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

ДО КЛИМЕНТИНА КУИНС ООД ХРИСТО ИВАНОВ ПАЧЕВ СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ПАЧЕВ

статус: 
Неактивно

ДО
КЛИМЕНТИНА КУИНС ООД
ХРИСТО ИВАНОВ ПАЧЕВ
СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ ПАЧЕВ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 07-1879-07.02.2017 г. на Ангел Георгиев Мунев, в качеството на пълномощник на „КЛЕМЕНТИНА КУИНС“ООД до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал.

ДО ИЛИАНА КРАСИМИРОВА СИМЕОНОВСКА

статус: 
Неактивно

ДО
ИЛИАНА КРАСИМИРОВА СИМЕОНОВСКА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-221237-20.07.2017 г. до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2222-19.03.2018 г., засягащо имот с идентификатор 00357.5361.52, 00357.5361.53, 00357.5361.241, 00357.5361.242, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

ДО ИЛИЯНА ПАВЛОВА ДАМЯНОВА ЗОЯ ЙОРДАНОВА ДАМЯНОВА СИЛВИЯ ЙОРДАНОВА ДАМЯНОВА

статус: 
Неактивно

ДО
ИЛИЯНА ПАВЛОВА ДАМЯНОВА
ЗОЯ ЙОРДАНОВА ДАМЯНОВА
СИЛВИЯ ЙОРДАНОВА ДАМЯНОВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-176500-13.06.2017 г., подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7321-03.10.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.4333.135, 68134.4333.9841, 68134.4333.9842, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.