Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

ДО НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ ГР.СОФИЯ ОБЩ.СТОЛИЧНА ЖК ДЪРВЕНИЦА БЛ.33 ВХ.Б ЕТ.5 АП.41

статус: 
Неактивно

ДО
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ
ГР.СОФИЯ ОБЩ.СТОЛИЧНА
ЖК ДЪРВЕНИЦА БЛ.33 ВХ.Б ЕТ.5 АП.41

Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-194626/28.06.2017 г. от Атанас Калев Георгиев  СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

ДО РУМЕН КРУМОВ КОСТОВ

статус: 
Неактивно

ДО
РУМЕН КРУМОВ КОСТОВ

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-82244-21.03.2017г.

ДО СТЕФАН РАДОСЛАВОВ ПЕТРОВ

статус: 
Неактивно

ДО

СТЕФАН РАДОСЛАВОВ ПЕТРОВ

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-128709-02.05.2017г. от СИЛВИЯ СОФРОНОВА ПЕТРОВА  до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти  с идентификатори 68134.503.368, 68134.503.367, 68134.503.5550, 68134.503.1547, 68134.503.1552, с адрес: с. гр.София, район Сердика.

ДО СТОЯН АНГЕЛОВ ЧОКОЙСКИ

статус: 
Неактивно

ДО
СТОЯН АНГЕЛОВ ЧОКОЙСКИ

Публикация на:: 
София - град

            На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-163778-01.06.2017г. на СТОЯН СИМЕОНОВ ГАЛИТАНОВ, чрез пълномощник Николай Неделчев Бекриев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот  с идентификатор идентификатор 68134.1932.1633, с адрес: гр. София, район „Витоша“.