Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

До: НИКОЛА ДИМИТРОВ МАРИНОВ

статус: 
Неактивно

До: НИКОЛА ДИМИТРОВ МАРИНОВ

Публикация на:: 
Бургас

С настоящото Ви уведомяваме, че ГЕОРГИ НИКОЛОВ ПЧЕЛАРОВ е подал пред СГКК – Бургас, заявление - вх. № 01-7435 – 08.01.2018 г. на СГКК – гр. Бургас, с което желае да бъде променена одобрената със заповед № РД-18-5/14.03.2016г. на Изп. Директор на АГКК – София, кадастрална карта и регистъра към нея на с. Извор, общ. Бургас, област Бургас, по отношение на поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори: 32367.501.219, 32367.501.226 и 32367.501.583.

ДО: ГИТА ТРОНКОВА ДАМЯНОВА ДОБРИН РАДЕВ ЗЛАТЕВ

статус: 
Неактивно

ДО:
ГИТА ТРОНКОВА ДАМЯНОВА
ДОБРИН РАДЕВ ЗЛАТЕВ

Публикация на:: 
Бургас

В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-129934-03.05.2017 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издадена заповед за изменение на  КККР № 18-481-16.01.2018 г., засягащо имоти с идентификатор 32367.501.213, 32367.501.214, 32367.501.215, 32367.501.562 по кадастралната карта на  с.

До:

статус: 
Неактивно

До:

КРАСИМИР СТЕФАНОВ КРЪСТЕВ
ж.к.."Младост“ № 8, ет.3, ап.6
гр. Несебър

ИЛИЯ ИВАНОВ ИЛИЕВ
ул.“Теодосий Търновски“№27, вх.В,ет.2,ап.3
гр.Велико Търново

ЕЛЕНА ИВАНОВА ЮНГХАНС
ул.“Теодосий Търновски“№27, вх.В,ет.2,ап.3
гр.Велико Търново

Публикация на:: 
Плевен

           На основание чл. 26, ал. 1 АПК  повторно Ви уведомяваме, че в СГКК – гр. Плевен е открито административно производство  за изменение на одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на с.Бръшляница  въз основа на подадено заявление вх. № 01-20512-17.01.2018 г. от ТОДОРКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА. Изменението се състои в делба на имот 06690.114.2 в землището на с.Бръшляница, собственост на наследници на Иван Георгиев Ангелов.

ДО:РУШЕН ВЕЛИ МЮМЮН с адрес: с. Сипей №50 ДО:МЕЛЕКБЕР РАИФ ДЖЕБИР с адрес: № с. Сипей №50 ДО: взискателя- АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ ХРИСТОВ с адрес: гр. Кърджали,ул. Искър №9 ДО: взискателя- КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТ БГ ЕАД чрез пълномощник юрис

статус: 
Неактивно

ДО:РУШЕН ВЕЛИ МЮМЮН
с адрес: с. Сипей №50
ДО:МЕЛЕКБЕР РАИФ ДЖЕБИР
с адрес: № с. Сипей №50
ДО: взискателя- АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ ХРИСТОВ
с адрес: гр. Кърджали,ул. Искър №9
ДО: взискателя- КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТ БГ ЕАД чрез пълномощник юристкунсулт Силвия Събева
с адрес:гр. София 1336,
ул.“ Матей Преображенски‘,ж.к.“Люлин-3“,бл.386,секция Б

ДО: взискателя-„БАНКА ДСК“,чрез ЧСИ ГЕРГАНА БОЖКОВА с РЕГ. №902 при КЧСИ с РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ КОС
с адрес:гр. Кърджали,ул.“Отец Пайсий“12,партер.

Публикация на:: 
Кърджали

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление  вх. № 07-13206-24.10.2017г. и заявление № 09-87-02.01.2018 г., подадени на основание чл. 56, ал. 1 и приложените към него документи и материали, определени по чл.58, ал.3 от Наредба № РД-02-20-5  от 15 декември 2016г.