Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

ДО ДАНИЕЛА ХРИСТОВА КРЪНЧЕВА

ДО ДАНИЕЛА ХРИСТОВА КРЪНЧЕВА

Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено от СЛАВЧО КРЪНЧЕВ заявление, с рег. № 01-87397/ 24.03.2017 г. на СГКК – Благоевград, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, касаещо допълване на Самостоятелен обект с идентификатор  61813.760.190.1.2, въз основа на Нотариален акт № 141/ 1979 г. и разработка от правоспособно лице по кадастър.

статус: 
Неактивно

ДО: МАРИЯ МЕСОВА- СТОЕВА ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МЕСОВ

ДО:
МАРИЯ МЕСОВА- СТОЕВА
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ МЕСОВ

Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление, с рег. № 01-28399/ 02.02.2017 г. на СГКК – Благоевград, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, касаещо коригиране границите на поземлени имоти с идентификатори 17395.501.2965 и 17395.501.6700,  въз основа на ПУП- ПР, одобрен със Заповед № 124/ 20.02.2006 г. на Община Гоце Делчев, Договор за доброволна делба № 1/ 17.10.2006 г. и геодезическа разработка.

статус: 
Неактивно

До: Наследници на Димитър Ганев Крачанов

До:
Наследници на Димитър Ганев Крачанов

Публикация на:: 
Пловдив
статус: 
Неактивно

До: Ивана Димитрова Цветкова ул. „Гаврил Кръстевич” № 16 гр. Пловдив

До:
Ивана Димитрова Цветкова
ул. „Гаврил Кръстевич” № 16
гр. Пловдив

Публикация на:: 
Пловдив

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-53348-24.02.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3070-28.04.2017 г., засягащо имот с идентификатор 56784.531.714.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

статус: 
Неактивно