Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

вх. № 94-20669 / 29.06.2011 г.

статус: 
Неактивно

ЛЮБКА ЦВЕТКОВА СТЕФАНОВА
БОРИСЛАВА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 94-20669 / 29.06.2011 г.., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на № КД-14-22-550 / 30.08.2011 г., засягащо имоти с идентификатори...пълен текст 

вх. № 94-68 / 11.01.2011 г.

статус: 
Неактивно

ПЛАМЕН МЕТОДИЕВ СЕРГИЕВ

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 94-68 / 11.01.2011 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № КД-14-14-156 / 15.07.2011 г., засягащо имот с идентификатор ...пълен текст

вх. № 94-27253 / 18.08.2011 г.

статус: 
Неактивно

МИХАИЛ КИРИЛОВ БИДЖОВ
КИРИЛ МИХАИЛОВ БИДЖОВ
АТАНАСКА ТОДОРОВА БИДЖОВА

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. вх. № 94-27253 / 18.08.2011 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № КД-14-22-558 / 01.09.2011 г., засягащо имоти с идентификатори...пълен текст

вх.№ 99-19397/20.06.2011г.

статус: 
Неактивно

АНТОН ВАСИЛЕВ МЕДНИКАРОВ

На основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх.№ 99-19397/20.06.2011г. в СГКК София, подадено на основание  чл.58, ал.1, т.1 от Наредба №3/28.04.2005г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) е издадена заповед №КД-14-22-575/ 08.09.2011г. на Началника на СГКК София за изменение на КККР на район „Младост”, Столична община, област София, засягащо имот с идентификатор ...пълен текст