Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

ДО „ Санифарма ” ООД - Враца ул. „ ген. Леонов ” № 74, блок „ Химик 11”

статус: 
Неактивно

ДО
„ Санифарма ” ООД - Враца
ул. „ ген. Леонов ” № 74, блок „ Химик 11”
гр. Враца – 3000

Публикация на:: 
Враца

В Служба по геодезия, картография и кадастър – Враца е постъпило Заявление вх. № 99-1550/27.03.2013г. от „ Кооперативен съюз - Враца. Искането е за промяна в Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Враца. Промяната касае нанасяне на нова сграда в поземлен имот с идентификационен номер 12259.1011.5...пълен текст

ДО „ Санифарма ” ООД - Враца ул. „ ген. Леонов ” № 74, блок „ Химик 11”

статус: 
Неактивно

ДО
„ Санифарма ” ООД - Враца
ул. „ ген. Леонов ” № 74, блок „ Химик 11”
гр. Враца – 3000

Публикация на:: 
Враца

В Служба по геодезия, картография и кадастър – Враца е постъпило Заявление вх. № 99-1503/25.03.2013г. от „ Кооперативен съюз - Враца. Искането е за промяна в Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Враца. Промяната касае делба и обособяване на нов поземлен имот  от имот с идентификационен номер 12259.1011.5...пълен текст

До: НАДЯ НИКОЛАЕВА ГОСПОДИНОВА н-к на Никола Делчев Господинов

статус: 
Неактивно

До:
НАДЯ НИКОЛАЕВА ГОСПОДИНОВА
н-к на Никола Делчев Господинов

Публикация на:: 
Хасково

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 94-1058 / 11.02.2013 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № КД-14-26-189 / 20.03.2013 г., засягащо имот с идентификатор 77181.18.318, 77181.18.319...пълен текст

Приложения

ДО ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА ГР. СТАРА ЗАГОРА БУЛ.”ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ” № 107

статус: 
Неактивно

ДО ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
ГР. СТАРА ЗАГОРА
БУЛ.”ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ” № 107

ДО „АКРАБ” ЕООД
ГР. СТАРА ЗАГОРА
УЛ.”ХАДЖИ ДИМИТЪР АСЕНОВ” № 70

ДО АНКА ИВАНОВА ЧЕХЛАРОВА
ГР. СТАРА ЗАГОРА
УЛ.”ЦАР КАЛОЯН” №20, ВХ.Б, ЕТ.4, АП.60

ДО ИВО ДИМИТРОВ ЧЕХЛАРОВ
ГР. СТАРА ЗАГОРА
УЛ.”ЦАР КАЛОЯН” №20, ВХ.Б, ЕТ.4, АП.60

ДО АДРИАН ДИМИТРОВ ЧЕХЛАРОВ
ГР. СТАРА ЗАГОРА
УЛ.”ЦАР КАЛОЯН” №20, ВХ.Б, ЕТ.4, АП.60

ДО ДИМИТЪР ИВОВ ЧЕХЛАРОВ
ГР. СТАРА ЗАГОРА
УЛ.”М-Р ТАНЬО КАВАЛДЖИЕВ” №170,
ВХ.Б, ЕТ.7, АП.60

Публикация на:: 
Стара Загора

На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 54, ал.1, изр. последно от ЗКИР  с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 99-14296/09.11.2012 г. от ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА , подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 16/ 01.02.2013 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е издаден отказ за изменение на КККР изх. № 99-14296-24-10-1084/03.04.2013 г....пълен текст

Приложения:

Отказ за изменение на КККР изх. № 99-14296-24-10-1084/03.04.2013 г.