Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

94-5159 / 11.03.2011 г.

статус: 
Неактивно

НИКОЛИНА РУСЕВА РУСКИ

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление  вх. № 94-5159 / 11.03.2011 г., подадено на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № КД-14-02-535 / 28.03.2011 г., засягащо имот с идентификатор 07079.614.143.2, 07079.614.143.2.3 и 07079.614.143.2.4...пълен текст

Заповед № КД-14-02-535 / 28.03.2011 г.