Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

До Стефка Йосифова Иванова

статус: 
Неактивно

До Стефка Йосифова Иванова

Публикация на:: 
Монтана

В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-207403-10.07.2017 г.

До Тодор Иванов Джонкин

статус: 
Неактивно

До Тодор Иванов Джонкин

Публикация на:: 
Монтана

В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-207403-10.07.2017 г.

До Лъчезар Иванов Джонкин

статус: 
Неактивно

До Лъчезар Иванов Джонкин

Публикация на:: 
Монтана

В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със Заявление вх.№ 01-207403-10.07.2017 г.

До Люба Андреева Александрова

статус: 
Неактивно

До Люба Андреева Александрова

Публикация на:: 
Монтана

В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка с Ваше Заявление вх.№ 01-226351-25.07.2017 г. и изискващите се по чл.58, ал.3 от Наредба РД-02-20-5  от 15.12.2016 г. на МРРБ документи, със Заповед № 18-6168-22.08.2017 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана e одобрено изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр.Лом, общ.Лом, обл.Монтана, ЕКАТТЕ 44238, одобрени със Заповед № РД-18-5 от 26.01.2009 г., на изпълнителния директор на АГКК,