Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

ДО ХРИСТО МИМЧИЛОВ МОМЧИЛОВ

ДО
ХРИСТО МИМЧИЛОВ МОМЧИЛОВ

Публикация на:: 
София - град

    На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-18395-24.01.2017 г. от ДОБРИ АНТОВ ГЕОРГИЕВ и СПАСКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 6813402511.4605.284, находящ се в с. Балша, район Нови Искър, Столична община.

статус: 
Неактивно

ДО : АРОН ГРУП ООД район р-н Изгрев, ул.Пимен Зографски No 4, бл. бизнес сграда 2, ет. 3, ап. офис 7 гр. София

ДО :
АРОН ГРУП ООД
район р-н Изгрев, ул.Пимен Зографски No 4, бл. бизнес сграда 2, ет. 3, ап. офис 7
гр. София

Публикация на:: 
Софийска област

На основание чл.26, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)  и във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, Ви уведомявам, че по повод подадено заявление рег. № 01-134727-09.05.2016г. до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти  на гр. Ботевград за поземлени имоти с идентификатори 05815.302.3 и 05815.302.1103 за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

статус: 
Неактивно

До: ЗЛАТОМИРА ЖЕЛЯЗКОВА ИВАНОВА ИВАН ПАНЧЕВ ИВАНОВ гр. Ямбол жк ДИАНА № 6, вх. А, ет. 6, ап. 53

До:
ЗЛАТОМИРА ЖЕЛЯЗКОВА ИВАНОВА
ИВАН ПАНЧЕВ ИВАНОВ
гр. Ямбол жк ДИАНА № 6, вх. А, ет. 6, ап. 53

Публикация на:: 
Ямбол

На основание чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс и чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастрални регистри, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-44375-13.03.2017г. от Елизабета Георгиева Аладжова до СГКК -  Ямбол е започната процедура за изменение на КККР на гр. Ямбол - отстраняване на непълноти и грешки в имот  с  идентификатор  87374.538.47 с адрес: гр. Ямбол, ул.”Преслав” № 3-3а, в който сте вписани като собственици.

статус: 
Неактивно

ДО ЕТ „ВЕНЕТИЯ-СТАНИСЛАВ НИКОЛОВ“

ДО
ЕТ „ВЕНЕТИЯ-СТАНИСЛАВ НИКОЛОВ“

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-359389-18.11.2016 г. от Столична Община, район „Витоша“ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.1975.1438, с адрес: гр.София, район „Витоша”, Столична община.

статус: 
Неактивно