Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

ДО АЛБЕНА КИРИЛОВА ВЕЛИЧКОВА

статус: 
Неактивно

ДО
АЛБЕНА КИРИЛОВА ВЕЛИЧКОВА

Публикация на:: 
София - град

         На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-206088-07.07.2017 г. от МИГЛЕНА МИХАЙЛОВА ТОДОРОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1896.99, 68134.1896.424 и 68134.1896.851, находящи се в район Витоша, Столична община.

ДО СОФКА БОЯНОВА ГИГОВА АЛБЕНА ЛОЗАНОВА БОЯНОВА КРАСИМИРА ОГНЯНОВА ВАСИЛЕВА АНДРИАНА АНДРЕЕВА КОПЧЕВА КРИСТИАН АНДРЕЕВ КОПЧЕВ ВЛАДИСЛАВ НИКОЛАЕВ ИВАНОВ КАЛИН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ

статус: 
Неактивно

ДО
СОФКА БОЯНОВА ГИГОВА
АЛБЕНА ЛОЗАНОВА БОЯНОВА
КРАСИМИРА ОГНЯНОВА ВАСИЛЕВА
АНДРИАНА АНДРЕЕВА КОПЧЕВА
КРИСТИАН АНДРЕЕВ КОПЧЕВ
ВЛАДИСЛАВ НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
КАЛИН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ

Публикация на:: 
София - град

         На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-195958-29.06.2017 г. от НЕЛИ НЕНЧЕВА СОКОЛОВА ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК ЛЮДМИЛ ТОДОРОВ МАЕВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 02659.2192.324, 02659.2192.321 и 02659.2192.138, находящи се в гр.

ДО РАДОСТИН ДЕЛЧЕВ СТАНЕВ

статус: 
Неактивно

ДО
РАДОСТИН ДЕЛЧЕВ СТАНЕВ

Публикация на:: 
София - град

         На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-354412-09.11.2017 г. от ЛУИЗА ЛЕВОНОВА НАЧЕВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 68134.100.190.1.3, находящ се в район Средец, Столична община.

Дo: Собствениците на апартаменти (СОС) в сграда с идентификатор 83510.661.256.1 (адм.адрес: гр.Шумен, ул. ”д-р Петър Берон” №49)

статус: 
Неактивно

Дo:
Собствениците на апартаменти (СОС) в сграда с идентификатор 83510.661.256.1 (адм.адрес: гр.Шумен, ул. ”д-р Петър Берон” №49)

Публикация на:: 
Шумен

В изпълнение на чл. 61, ал.1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3431-30.04.2018 г., засягащо имот с идентификатор 83510.661.256.1, 83510.661.256.1.1, 83510.661.256.1.2, 83510.661.256.1.3, 83510.661.256.1.4, 83510.661.256.1.5, 83510.661.256.1.6, 83510.661.256.1.7, 83510.661.256.1.8, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.