Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

До:

статус: 
Неактивно

До:
ЛЮБОМИР ТРИФОНОВ ПАЧЕВ
община Угърчин п.к. 5575 с. Каленик, ул. ВИТОША № 6

Публикация на:: 
Плевен

            На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка със  заявление вх. № 01-31575-25.01.2018г., подадено от  ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА БАЛАБАНОВА в  Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Плевен, повторно Ви уведомяваме, че е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Плевен.

ДO СЕНКО КАЛИНОВ КОНЖИЛОВ гр.Златоград, ул. Христо Ботев №38

статус: 
Неактивно

ДO
СЕНКО КАЛИНОВ КОНЖИЛОВ
гр.Златоград, ул. Христо Ботев №38

Публикация на:: 
Смолян

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпилото заявление вх. № 01-384815-04.12.2017 г., подадено на основание чл. 56, ал. 1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-581-19.01.2018 г., засягащо сграда с идентификатор 31111.36.29.1.

ДО ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА КУЦАЛЕВА ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”ДИМИТЪР ТАЛЕВ” № 130 ЕТ.5 АП.15 ДО НЕДЯЛКО АНТОНОВ КОСПАРТОВ ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”ДИМИТЪР ТАЛЕВ” № 130 ЕТ.5 АП.15 ДО НИКОЛАЙ АТАНАСОВ АНДОНОВ ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”ГЕОРГИ КОНДОЛОВ” № 11

статус: 
Неактивно

ДО
ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА КУЦАЛЕВА
ГР.ПЛОВДИВ
УЛ.”ДИМИТЪР ТАЛЕВ” № 130 ЕТ.5 АП.15

ДО
НЕДЯЛКО АНТОНОВ КОСПАРТОВ
ГР.ПЛОВДИВ
УЛ.”ДИМИТЪР ТАЛЕВ” № 130 ЕТ.5 АП.15

ДО
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ АНДОНОВ
ГР.ПЛОВДИВ
УЛ.”ГЕОРГИ КОНДОЛОВ” № 11

Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-381282/30.11.2017 г. от Иван  Стоянов  Бакалов в  СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, започва производство за изменение на КККР на гр.Пловдив  общ.Пловдив, делба на  имот с ИД 56784.258.212, за който в кадастралния регистър сте записани като собственици и носители на вещни права.

ДО НАДЕЖДА СТЕФАНОВА МИТЕВА ГР.АСЕНОВГРАД УЛ.”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” № 11

статус: 
Неактивно

ДО
НАДЕЖДА СТЕФАНОВА МИТЕВА
ГР.АСЕНОВГРАД
УЛ.”ВАСИЛ ЛЕВСКИ” № 11

Публикация на:: 
Пловдив

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-323812-17.10.2017 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.