Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

До: Наследници на Юлия Борисовна Миткова До: Лиляна Лукова Гутева ЖК „Манастирски ливади - Б”, бл. 46, ет. 1, ап. 2 гр. София До: Анелия Георгиева Савова ЖК „Люлин”, бл. 635, вх. А, ет. 1, ап. 2 гр. София До: Георги Георгиев Савов ул. „Лайош Кошут” № 2

До:
Наследници на Юлия Борисовна Миткова

До:
Лиляна Лукова Гутева
ЖК „Манастирски ливади - Б”, бл. 46, ет. 1, ап. 2
гр. София

До:
Анелия Георгиева Савова
ЖК „Люлин”, бл. 635, вх. А, ет. 1, ап. 2
гр. София

До:
Георги Георгиев Савов
ул. „Лайош Кошут” № 20, ет. 2, ап. 8
гр. София

Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-88930/27.03.2017 г.

статус: 
Неактивно

До: Петко Христов Чилов ул. „Стадион” № 20, ет. 2, ап. 6 гр. Пловдив

До:
Петко Христов Чилов
ул. „Стадион” № 20, ет. 2, ап. 6
гр. Пловдив

Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-93334/30.03.2017 г.

статус: 
Неактивно

До: Никола Сталев Христозов ул. „Опълченска” № 36 с. Добростан, общ. Асеновград, обл. Пловдив До: Гергана Стефанова Кацарова ЖК „Изток”, бл. 11, вх. Г гр. Асеновград

До:
Никола Сталев Христозов
ул. „Опълченска” № 36
с. Добростан, общ. Асеновград, обл. Пловдив

До:
Гергана Стефанова Кацарова
ЖК „Изток”, бл. 11, вх. Г
гр. Асеновград

Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-107891/11.04.2017 г. от Община Асеновград, в  Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Пловдив, подадено на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, започва производство за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, общ. Асеновград, засягащо  с идентификатор 00702.522.61 и 00702.522.186, за който в кадастралния регистър сте записани като собственици.

статус: 
Неактивно

До АТАНАС СТОЙНЕВ ХРИСТОВ

До
АТАНАС СТОЙНЕВ ХРИСТОВ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-223198-22.07.2016 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР 18-2749-20.04.2017 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1897.589, 68134.1897.669, 68134.1897.165, 68134.1897.166 за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

статус: 
Неактивно