Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

ДО ВАЛЕНТИН БОРИСЛАВОВ АРАБАДЖИЕВ

статус: 
Неактивно

ДО
ВАЛЕНТИН БОРИСЛАВОВ АРАБАДЖИЕВ

Публикация на:: 
София - град

            На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-112828-18.04.2017г. на БОРИС ВЪРБАНОВ НАЧЕВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти  с идентификатори 68134.2046.3217, 68134.2046.2600, 68134.2046.2603, с адрес: гр. София, район „Витоша“.

Дo: КРАСИМИР БОРИСЛАВОВ РАДЕНКОВ СТАНКА РАДЕНКОВА ТОДОРОВА ГАНКА КОСТАДИНОВА ТОДОРОВА ИВАНКА ХРИСТОВА ЦВЕТКОВА

статус: 
Неактивно

Дo:

КРАСИМИР БОРИСЛАВОВ РАДЕНКОВ

СТАНКА РАДЕНКОВА ТОДОРОВА

ГАНКА КОСТАДИНОВА ТОДОРОВА

ИВАНКА ХРИСТОВА ЦВЕТКОВА

Публикация на:: 
Шумен

В изпълнение на чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, във връзка с чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-233958 / 01.08.2017 г. подадено от РОСИЦА КОСТАДИНОВА РАДИЧКОВА на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г.

До: ГЮНЕР ЮСЕИН ИМАМ гр.Крумовград, кв.Запад, бл.6, ап.7 До: ОБЩИНА КРУМОВГРАД До: АКИФ МЕХМЕДАЛИЕВ ХАСАНОВ собственик на имот 39970.18.19 До: АЛИ ХАСАН ИМАМ собственик на имот 39970.18.20

статус: 
Неактивно

До: ГЮНЕР ЮСЕИН ИМАМ
гр.Крумовград, кв.Запад, бл.6, ап.7

До: ОБЩИНА КРУМОВГРАД

До: АКИФ МЕХМЕДАЛИЕВ ХАСАНОВ
собственик на имот 39970.18.19

До: АЛИ ХАСАН ИМАМ
собственик на имот 39970.18.20

Публикация на:: 
Кърджали

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-190975-26.06.2017 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1, от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г.

ДО ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ ГЕРГИНОВ МАРИЯН ИЛИЕВ ИВАНОВ ГЕОРГИ ИЛИЕВ ИВАНОВ МАРИАНА СЛАВЧЕВА ИЛИЕВА ЛЮБОМИРА СЛАВЧЕВА КАЛЕЕВА

статус: 
Неактивно

ДО
ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ ГЕРГИНОВ
МАРИЯН ИЛИЕВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ ИВАНОВ
МАРИАНА СЛАВЧЕВА ИЛИЕВА
ЛЮБОМИРА СЛАВЧЕВА КАЛЕЕВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-279140-12.09.2016 г. до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал.