Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

ДИНА НИКОЛОВА ИВАНОВА ГР. ЛОВЕЧ, П.К. 5500 ГЕНО ДИМОВ ЦАЧЕВ ГР. ЛОВЕЧ, П.К. 5500 ТОШКО ЦАНОВ КУЦАРОВ ГР. ЛОВЕЧ, П.К. 5500 МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ЦАЧЕВА ГР. ЛОВЕЧ, П.К. 5500

статус: 
Неактивно

ДИНА НИКОЛОВА ИВАНОВА
ГР. ЛОВЕЧ, П.К. 5500
ГЕНО ДИМОВ ЦАЧЕВ
ГР. ЛОВЕЧ, П.К. 5500
ТОШКО ЦАНОВ КУЦАРОВ
ГР. ЛОВЕЧ, П.К. 5500
МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА ЦАЧЕВА
ГР. ЛОВЕЧ, П.К. 5500

Публикация на:: 
Ловеч

На основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК, Ви уведомяваме ПОВТОРНО, че по повод Заявление вх. № 01-272184-04.09.2017 г. на СГКК гр. Ловеч, с което е поискано изменение на основание чл. 51, ал. 1, т. 2  от ЗКИР, ще бъде стартирано на административно производство за нанасяне нов самостоятелен обект в сграда и промяна номерацията и броя на етажите в сграда с идентификатор 43952.506.242.1 от одобрената със Заповед № РД-18-10/17.04.2007 г. на Изпълнителен директор на АГКК кадастрална карта и регистри за землището на гр. Ловеч, общ.

До: СЛАВКА ЛЮБЕНОВА ШОПОВА гр. Пловдив, ул. „Трети март“ № 3, ет. 3, ап. 32 До: ЕКАТЕРИНА ЛЮБЕНОВА ПЕТРОВА гр. Асеновград, ЖК „Запад“, ул. „Книжна фабрика“ № 3, вх. Б, ет. 2, ап.19

статус: 
Неактивно

До:
СЛАВКА ЛЮБЕНОВА ШОПОВА
гр. Пловдив, ул. „Трети март“ № 3, ет. 3, ап. 32

До:
ЕКАТЕРИНА ЛЮБЕНОВА ПЕТРОВА
гр. Асеновград, ЖК „Запад“, ул. „Книжна фабрика“ № 3, вх. Б, ет. 2, ап.19

Публикация на:: 
Пловдив

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-211861-13.07.2017 г., подадено на основание  Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7127-28.09.2017 г., засягащо имот с идентификатор 00702.517.30, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписани като собственици или носители на други вещни права.

 

ДО ЛЮБОМИРА ЛАЗАРОВА ЧЕРНЕВА ЦАНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

статус: 
Неактивно

ДО ЛЮБОМИРА ЛАЗАРОВА ЧЕРНЕВА
ЦАНКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

Публикация на:: 
Велико Търново

Във връзка със заявление с вх. № 01-333003-24.10.2017 г. и на основание чл.35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че със Заповед № 18-8143-31.10.2017 г. на началника на Служба по ГКК Велико Търново, на основание чл.35б, ал.1, т.1 ЗКИР е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот 18335.402.39 в с. Гърдевци, з-ще Шилковци, община Елена, собственост на Мария Йорданова Недева.

ДО: ЛЮБА РАНГЕЛОВА

статус: 
Неактивно

ДО:
ЛЮБА РАНГЕЛОВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че във връзка с влязло в сила решение на Административен съд София-град и по повод на постъпилa жалба рег. № 94-20525 / 23.04.2012 г., подадена на основание  чл. 49, ал. 2 от ЗКИР,е издадена заповед за изменение на КККР № КД-14-158 / 22.11.2013 г., засягащо имот с идентификатор 55419.6707.962, 55419.6707.962.1, 55419.6707.962.2, 55419.6707.963, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.