Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

До КАЛИН ДРАГОМИРОВ ДРАГОМИРОВ

До
КАЛИН ДРАГОМИРОВ ДРАГОМИРОВ

Публикация на:: 
София - град
статус: 
Неактивно

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-370901-29.11.2016 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-367-17.01.2017 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.209.18, 68134.209.85  за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

ДО ВАЛЕРИ БОРИСОВ БОРИСОВ ДО ОЛГА РУСЕВА СИРАКОВА ДО ГОРКА АСЕНОВА БОРИСОВА

ДО
ВАЛЕРИ БОРИСОВ БОРИСОВ
ДО
ОЛГА РУСЕВА СИРАКОВА
ДО
ГОРКА АСЕНОВА БОРИСОВА

Публикация на:: 
София - град
статус: 
Неактивно

На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че във връзка със заявление вх. № 01-357258-17.11.2016г. от Стефанка Стефанова – Минева  до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е  започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 68134.800.504.1, с адрес: район „ Изгрев ”, Столична община,  ул. Щерю Атанасов № 5, за който сте заинтересувано лице.

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА : СОС 17395.501.2695.1.4 и СОС 17395.501.2695.1.3

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА :

СОС 17395.501.2695.1.4 и
СОС 17395.501.2695.1.3

Публикация на:: 
Благоевград
статус: 
Неактивно

В изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал.3  от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че повод на заявление № 01-373670-01.12.2016 на СГКК- Благоевград е издадена Заповед № 18-1452/ 02.03.2017 г. на Началника на СГКК- Благоевград , касаеща заличаване на Схема на самостоятелен обект /ССО/ с идентификатор 17395.501.2695.1.3 и допълване на 2 бр. ССО с идентификатори 17395.501.2695.1.7 и 17395.501.2695.1.6 , въз основа на Удостоверение  № 94-00-3033 /1/ от 28.11.2016 г. на Община Гоце Делчев, извършено геодезическо заснемане на допълваните ССО и геодезическа  разработка.

ДО ХЮСЕИН ИБРАИМ МЕРСИМ

ДО ХЮСЕИН ИБРАИМ МЕРСИМ

Публикация на:: 
Благоевград
статус: 
Неактивно

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че е подадено заявление,  с рег. № 01-286609/ 17.09.2016 г.