Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

До: ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ТОДОРАКЕВ До: СЛАВИ ГЕОРГИЕВ ТОДОРАКЕВ До: ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ТОДОРАКЕВ

До: ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ТОДОРАКЕВ
До: СЛАВИ ГЕОРГИЕВ ТОДОРАКЕВ
До: ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ТОДОРАКЕВ

Публикация на:: 
Велико Търново
статус: 
Неактивно

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-393384-20.12.2016 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1421-01.03.2017 г., засягащо имот с идентификатор 10447.511.581.1.1, 10447.511.581.1.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

Дo: СОФИЯ БАНКОВА ИВАНОВА БУЛ. „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“ № 42, ЕТ. 1, АП. 1 ГР. СТАРА ЗАГОРА

Дo:
СОФИЯ БАНКОВА ИВАНОВА
БУЛ. „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“ № 42, ЕТ. 1, АП. 1
ГР. СТАРА ЗАГОРА

Публикация на:: 
Стара Загора
статус: 
Неактивно

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.71, ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-11104-17.01.2017 г., подадена на основание  чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

До: БЯЛКО НИКОЛОВ МИНКОВ гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив ул. „Васил Левски“ 11, ет. 2 НИКОЛАЙ БЯЛКОВ МИНКОВ гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив ул. „Александър II“ 17 ГЕОРГИ БЯЛКОВ МИНКОВ гр. Асеновград, община Асеновград

До:
БЯЛКО НИКОЛОВ МИНКОВ
гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив
ул. „Васил Левски“ 11, ет. 2
НИКОЛАЙ БЯЛКОВ МИНКОВ
гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив
ул. „Александър II“ 17

ГЕОРГИ БЯЛКОВ МИНКОВ
гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив
ул. „Брегалница“ 5 ДИМИТРИНКА АЛЕКСАНДРОВА КОСТОВА
гр. София, община Столична, област София
ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 26, вх. Е, ет. 7, ап. 114

МАРИАНА ИВАНОВА ДИНЧЕВА
гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик
ул. „Цар Иван Асен II“ 11 ЖОРЖЕТА ИВАНОВА ВИТАНОВА
гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик
ул. „Алеко Константинов“ 13А

МАРИЯ ИВАНОВА КАРАГАНЕВА
гр. Сливен, община Сливен, обаслт Сливен
кв. „Българка“, бл. 10, ет. 10, ап. 39
ГЕОРГИ ИВАНОВ ДИНЧЕВ
гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик
ул. „Цар Иван Асен II“ 11

Публикация на:: 
Пловдив
статус: 
Неактивно

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление с вх. № 01-7984-12.01.2017г. от
ДАНАИЛ ИВАНОВ ЦУЦУМАНОВ в СГКК - Пловдив, подадено на основание 

ДО ЕКОМАТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД

ДО
ЕКОМАТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД

Публикация на:: 
София - град
статус: 
Неактивно

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод заявление с рег. № 01-363387-22.11.2016 г. от ИЛИАНА ДИКОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започнала процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.803.3946 (стар идентификатор 68134.803.1602), 68134.803.1604, 68134.803.2305, район „Изгрев“, Столична община.