Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

До: ДИКО ГЕОРГИЕВ АНТОНОВ, пълномощник на АЛЕК РУПЕН АВЕДИСЯН

статус: 
Неактивно

До:
ДИКО ГЕОРГИЕВ АНТОНОВ, пълномощник на
АЛЕК РУПЕН АВЕДИСЯН

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление  вх. № 01-97638-03.04.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 1, т.2  от Закона за кадастъра и имотния регистър,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4464-22.06.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.2047.2175, 68134.2047.293, 68134.2047.293.1, 68134.2047.2032, 68134.2047.2178, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

ДО ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ БОНЕВ

статус: 
Неактивно

ДО
ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ БОНЕВ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-2216-06.01.2016 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 1, т.2  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3302-11.05.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1369.2045, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Дo: СПАС МИХАЙЛОВ КРЪСТЕВ

статус: 
Неактивно

Дo:
СПАС МИХАЙЛОВ КРЪСТЕВ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-152936-23.05.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на кадастралния регистър на гр.

ДО ДАНИЕЛА ДАНАИЛОВА КЪНЕВА РУМЯНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА-КЪНЕВА

статус: 
Неактивно

ДО
ДАНИЕЛА ДАНАИЛОВА КЪНЕВА
РУМЯНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА-КЪНЕВА

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-177615-14.06.2017г. от РУМЯНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА-КЪНЕВА до Службата по геодезия, картография и кадастър София е заявено нанасяне на 3 броя самостоятелни обекти (гараж, жилище на втори жилищен етаж и жилище на подпокривен етаж) в сграда с идентификатор 68134.2040.2156.1, ул. „Неофит Хилендарски” № 21-а, район „Витоша“, Столична община, по отношение на която сте заинтересовани лица.