Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

До Тодорка Иванова Петрова

статус: 
Неактивно

До Тодорка Иванова Петрова

Публикация на:: 
Монтана

В изпълнение разпоредбата на чл.61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка с Ваше Заявление вх.№ 01-261092-24.08.2017 г. и изискващите се по чл.58, ал.3 от Наредба РД-02-20-5  от 15.12.2016 г. на МРРБ документи, със Заповед № 18-6834-18.09.2017 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър Монтана e одобрено изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр.Лом, общ.Лом, обл.Монтана, ЕКАТТЕ 44238, одобрени със Заповед № РД-18-5 от 26.01.2009 г., на изпълнителния директор на АГКК,

 

До: ГЕОРГИ САВЕВ СТОИМЕНОВ гр. СОФИЯ, ж.к.”СВЕТА ТРОИЦА” 106, вх. Е, ет. 5, ап 129 ЛЮБОМИР ЙОРДАНОВ СТОИЧКОВ гр. Кюстендил, ул. „ПАРЧЕВИЧ” № 17, ет. 2 ДАНИЕЛА ТОДОРОВА ДЖУРОВА гр. София, "ХР.СМИРНЕНСКИ" № 31, ет. 11, ап. 51 ИВО ТАСКОВ НИКОЛЧОВ гр. К

статус: 
Неактивно

До: ГЕОРГИ САВЕВ СТОИМЕНОВ
гр. СОФИЯ, ж.к.”СВЕТА ТРОИЦА” 106, вх. Е, ет. 5, ап 129
ЛЮБОМИР ЙОРДАНОВ СТОИЧКОВ
гр. Кюстендил, ул. „ПАРЧЕВИЧ” № 17, ет. 2
ДАНИЕЛА ТОДОРОВА ДЖУРОВА
гр. София, "ХР.СМИРНЕНСКИ" № 31, ет. 11, ап. 51
ИВО ТАСКОВ НИКОЛЧОВ
гр. Кюстендил, ул. „ПАРЧЕВИЧ” № 15

Публикация на:: 
Кюстендил

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.70, ал.5 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-156102-26.05.2017 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г.

ДО: ИВАНКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА ДО: ТАТЯНА МИТКОВА ИВАНОВА ДО: СТЕФАН ИВАНОВ

статус: 
Неактивно

ДО: ИВАНКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА
ДО: ТАТЯНА МИТКОВА ИВАНОВА
ДО: СТЕФАН ИВАНОВ ИВАНОВ
ДО: АТАНАС КОЕВ МИТЕВ
ДО: ЗДРАВКО ДИМИТРОВ КАРАПЧАНСКИ

Публикация на:: 
Сливен

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-262735/25.08.2017г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Сливен за недвижим имот с идентификатор 67338.550.36 и 67338.550.33 с адрес: гр. Сливен, п.к. 8800, ул. ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ № 11 и ул. ЙОРДАН КЮВЛИЕВ № 12.

ДО ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ ДО РОСИЦА АСЕНОВА ИВАНОВА

статус: 
Неактивно

ДО ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ДО РОСИЦА АСЕНОВА ИВАНОВА

Публикация на:: 
Велико Търново

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

                                   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИВАНОВА,