Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

До ЯНА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА

До
ЯНА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № № 01-247840-13.10.2014 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2830-24.04.2017 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.404.183.1.1, 68134.404.183.1.7, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

 

статус: 
Неактивно

До ЕВРОБУЛ 2001 ЕООД До МЕТОДИЙ АНДРЕЕВ

До
ЕВРОБУЛ 2001 ЕООД
До
МЕТОДИЙ АНДРЕЕВ
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
До
ЕКОКОМЕРС КОНСУЛТ ЕООД
До
ЖЕНИ ИЛИЕВА ИЛИЕВА
До
МИХАИЛ ДЕЛЯН ПАПАРЧЕВ
До
ТОДОРКА ЛЮБЕНОВА МАТОВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-346164-08.11.2016 г., подадено на основание  чл. 51, ал.

статус: 
Неактивно

1. ТАНЯ ХРИСТОВА КАЛИНОВА 2. н-ци на Борислав Георгиев Апостолов - ЛИЛЯНА НИКОЛОВА АПОСТОЛОВА - ВЛАДИМИР БОРИСЛАВОВ АПОСТОЛОВ - КАМЕЛИЯ БОРИСЛАВОВА АЛЕКСАНДРОВА

1. ТАНЯ ХРИСТОВА КАЛИНОВА
2. н-ци на Борислав Георгиев Апостолов
- ЛИЛЯНА НИКОЛОВА АПОСТОЛОВА
- ВЛАДИМИР БОРИСЛАВОВ АПОСТОЛОВ
- КАМЕЛИЯ БОРИСЛАВОВА АЛЕКСАНДРОВА

Публикация на:: 
Хасково

С настоящото Ви уведомяваме, че Боряна Иванова Несторова е подала пред СГКК-Хасково, заявление вх.№01-38048-10.02.2017г., с което иска да бъде променена кадастралната карта на землище гр.Хасково за самостоятелни обекти в сграда (СОС) намиращи се в сграда с идентификатор 77195.711.134.1 (с адм.адрес гр.Хасково, ул.“Генерал Колев“№8), като изменението се състои в поправка на грешка в КККР - промяна границите на съществуващи обекти в КККР и отразяване правилно собствеността на н-ци на Kиро Кишков.

статус: 
Неактивно

ДО ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ДИМИТРОВ

ДО
ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ДИМИТРОВ

Публикация на:: 
Велико Търново

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

Във връзка със заявление № 01-131795-04.05.2017 г. и на основание чл.35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че със Заповед № 18-3229-09.05.2017 г. на началника на Служба по ГКК - Велико Търново, на основание чл.35б, ал.1, т.1 ЗКИР е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот 73634.201.47 в с. Търкашени,  землище Блъсковци, община Елена, собственост на н-ци на Петко Стоянов Фичев и н-ци на Станислав Петков Фичев.

статус: 
Неактивно