Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

Дo: НИКОЛАЙ СПАСОВ ДЕШОВ

статус: 
Неактивно

Дo:
НИКОЛАЙ СПАСОВ ДЕШОВ

Публикация на:: 
Софийска област

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-363116-16.11.2017 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

До ЕЛИСАВЕТА ИВАНОВА КРАЧУНОВА ул.“Кирил и Методий

статус: 
Неактивно

До
ЕЛИСАВЕТА ИВАНОВА КРАЧУНОВА
ул.“Кирил и Методий“ № 9
с.Подем, общ.Долна Митрополия

Публикация на:: 
Плевен

           На основание чл. 26, ал. 1  и ал.3 АПК повторно Ви уведомяваме, че в Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Плевен /СГКК/ е открито административно производство  за изменение на одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на грПлевен  въз основа на подадено заявление вх. № 01-128274-12.04.2018 г. от ЦЕНКО НЕШЕВ БОГДАНОВ.

ДО ДИМИТЪР СЛАВОВ ДИМИТРОВ УЛ. „ ИВАН ГАРВАНОВ“ № 90 ГР. СТАРА ЗАГОРА

статус: 
Неактивно

ДО ДИМИТЪР СЛАВОВ ДИМИТРОВ
УЛ. „ ИВАН ГАРВАНОВ“ № 90
ГР. СТАРА ЗАГОРА

Публикация на:: 
Стара Загора

С настоящото Ви уведомяваме, че Община Стара Загора са подали пред СГКК – Стара Загора заявление  вх. № 01-120395-04.04.2018 г., с което желаят да бъдат променени по реда на чл.51, ал.1, т.2 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и регистри за землището на гр. Стара Загора.

До НИНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА ДИМИТЪР ТОДОРОВ ТОДОРОВ

статус: 
Неактивно

До
НИНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
ДИМИТЪР ТОДОРОВ ТОДОРОВ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-89731-28.03.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2392-22.03.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.507.289, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.