Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

до: МИЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ЕВТИМОВА адрес: гр.Разград, жк „Орел“, бл.7, вх.“Ж“, ет 7, ап.19

до: МИЛЕНКА ГЕОРГИЕВА ЕВТИМОВА
адрес: гр.Разград,
жк „Орел“, бл.7, вх.“Ж“, ет 7, ап.19

Публикация на:: 
Разград

Уважаема г-жо Евтимова,

 

             Във връзка с постъпило  искане с входящ № 01-29055-03.02.2017г.  в Службата по геодезия, картография и кадастър – РАЗГРАД за изменение на КРНИ  за самостоятелни обекти в сграда с идентификатори:  61710.504.121.2.154 и 61710.504.121.2.178   Ви уведомяваме, че сте вписана в КР като собственик на СО 61710.504.121.2.154 с документ: Договор за продажба №1194/14.01.1980г.

статус: 
Неактивно

ДО ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ДРЪМЕНОВ

ДО ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ДРЪМЕНОВ

Публикация на:: 
Благоевград

В изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на Ваше заявление с вх. № 01- 64540/ 07.03.2016 г. на СГКК- Благоевград е издадена Заповед № 18-2718/ 05.04.2016 г.  на Началника на  СГКК- Благоевград.

Предоставя се възможност за запознаване със Заповед № 18-2718/ 05.04.2016 г.  на Началника на СГКК- Благоевград, която подлежи на обжалване в 14- дневен срок от датата на съобщаването й пред АС- Благоевград. 

 

 

 

 

 

 

статус: 
Неактивно

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 56126.603.4752 И 56126.603.9917

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА
ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ
56126.603.4752 И 56126.603.9917

Публикация на:: 
Благоевград

       На основание чл. 26, ал. 1 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод на подадено заявление с рег. № 01-50710-22.02.2017  на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Благоевград,  е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и регистър на недвижимите имоти, което  се изразява в  коригиране границите на поземлени имоти с идентификатори 56126.603.3299; 56126.603.3328; 56126.603.4544; 56126.603.9917   и 56126.603.4752, въз основа на Нотариален акт № 108, том 5, дело 886, вх. рег.

статус: 
Неактивно

Дo: ИВАНКА СТОЯНОВА ЯНЕВА До: Собствениците на поземлен имот с идентификатор 83510.680.454 по КК на гр. Шумен

Дo:
ИВАНКА СТОЯНОВА ЯНЕВА

До:
Собствениците на поземлен имот с идентификатор 83510.680.454 по КК на гр. Шумен

Публикация на:: 
Шумен

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-80839-21.03.2017 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2446-06.04.2017 г., засягащо имоти с идентификатори 83510.680.454 и 83510.680.455, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

статус: 
Неактивно