Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

До ЛЮБА АНГЕЛОВА ДУДОВА

статус: 
Неактивно

До
ЛЮБА АНГЕЛОВА ДУДОВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-73558-15.03.2017  г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7838-19.10.2017 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1006.191, 68134.1006.196, 68134.1006.197, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

 

До СТОЯНКА БОРИСОВА ДАРАКОВА До КАМЕЛИЯ БОРИСОВА

статус: 
Неактивно

До
СТОЯНКА БОРИСОВА ДАРАКОВА
До
КАМЕЛИЯ БОРИСОВА
ПОПОВА - ДУХОВНИКОВА

Публикация на:: 
София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-187831-22.06.2017 г. от СВЕТЛАНА ПЕТРОВА ЦИНЦИЙСКА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.8699.18 и 68134.8699.14, находящи район Кремиковци, Столична община.

До: АНТОНИЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

статус: 
Неактивно

До:
АНТОНИЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-123332-26.04.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 1, т.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7361-04.10.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.4333.173, 68134.4333.183, 68134.4333.191, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

До ВЕЛИНА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА До МАРИН МАКАРИЕВ БОЖИЛОВ До ЛЮБОСЛАВА ИВАНОВА БУРОВА- БОЖИЛОВА

статус: 
Неактивно

До
ВЕЛИНА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА

До
МАРИН МАКАРИЕВ БОЖИЛОВ

До
ЛЮБОСЛАВА ИВАНОВА БУРОВА- БОЖИЛОВА

Публикация на:: 
София - град

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че във връзка с заявление рег. № 01-299106-27.09.2017 г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, започва изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) по отношение на  сграда с идентификатор 68134.1383.319.1, район Надежда, ул. Йордан Хаджиконстантинов - Джинот № 92, за която сте заинтересовано лице.