Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

До ХИТ АУТО БТ ЕООД До ДЖЕЙ КЪНСТРАКШЪН ЕООД До

статус: 
Неактивно

До
ХИТ АУТО БТ ЕООД
До
ДЖЕЙ КЪНСТРАКШЪН ЕООД
До
СИЛВИЯ БОРИСОВА ПЕЕВА
До
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

До
БЛЕЙЗ ЕООД
чрез
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-223831-24.07.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2229-19.03.2018 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1007.1412, 68134.1007.276, 68134.1007.277, 68134.1007.281, 68134.1007.446, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

ДО ТОДОР ПЕТРОВ ХАДЖОВ ДО ИРИНА ХРИСТОВА МИЛЧЕВА

статус: 
Неактивно

ДО
ТОДОР ПЕТРОВ ХАДЖОВ

ДО
ИРИНА ХРИСТОВА МИЛЧЕВА

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-408508-28.12.2017г. от Татяна Кирилова Кирова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори  68134.1942.493, 68134.1942.494, 68134.1942.495, 68134.1942.1228 с адрес: гр. София, район „Витоша“.

До: Г-Н ЦВЕТОМИР КРЪСТЕВ ИВАНОВ С. ОРЕШАК, П.К. 5630 УЛ. „КОМСОМОЛСКА“ № 5 " УУД КОМЕРС " ООД ГР. ВАРНА, П.К. 9000 РАЙОН ПРИМОРСКИ, УЛ. РАДОСТ № 4-А, ЕТ. 1, АП. 2 "КАРИНА МЦ" ЕООД ГР. ТРОЯН, П.К. 5600 "ГЕН.КАРЦОВ" № 194, ВХ. А, ЕТ. 4, АП. 8

статус: 
Неактивно

До:
Г-Н ЦВЕТОМИР КРЪСТЕВ ИВАНОВ
С. ОРЕШАК, П.К. 5630
УЛ. „КОМСОМОЛСКА“ № 5

" УУД КОМЕРС " ООД
ГР. ВАРНА, П.К. 9000
РАЙОН ПРИМОРСКИ,
УЛ. РАДОСТ № 4-А, ЕТ. 1, АП. 2

"КАРИНА МЦ" ЕООД
ГР. ТРОЯН, П.К. 5600
"ГЕН.КАРЦОВ" № 194, ВХ. А, ЕТ. 4, АП. 8

Публикация на:: 
Ловеч

На основание чл. 61, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка с Закона за кадастъра и имотния регистър, Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление и образувана преписка вх. № № 01-84006 / 08.03.2018 г. от ДАНИЕЛ ЕМИЛОВ ЧАКАЛОВ възоснова на приет проект за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на с. Орешак, е издаден следния административен акт: Заповед за изменение на КККР № 18-2513-27.03.2018 г.

ДО СВЕТЛА НЕДЕЛЧЕВА КАРАСТОЯНОВА УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 46, ЕТ.3, АП. 7 ГР. СТАРА ЗАГОРА

статус: 
Неактивно

ДО СВЕТЛА НЕДЕЛЧЕВА КАРАСТОЯНОВА
УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 46, ЕТ.3, АП. 7
ГР. СТАРА ЗАГОРА

Публикация на:: 
Стара Загора

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.71,ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 20-51-140-08.11.2017г. до Кмет на Община Стара Загора, заведено с вх. № 09-10211-26.02.2018г.  на СГКК Стара Загора, подадена на основание  основание  чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.