Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

ДО ВЕРА ПЕТРОВА КИРОВА

статус: 
Неактивно

ДО
ВЕРА ПЕТРОВА КИРОВА

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод заявление рег. № 07-1847-07.02.2017г. от МИХАИЛ СТАНЧЕВ СТАНЧЕВ, чрез  СТАВРИ БОРИСОВ СТАВРЕВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, подадено в сроковете за отстраняване на дефекти на одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на гр.София, Район „Триадица“, Община Столична, е започната процедура по изменение на КККР за поземлени имоти с идентификатори  68134.1006.640 и 68134.1006.631, с адрес: гр. София, район Триадица област София.

ДО ВАСКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ НАДКА СТАНОЕВА НИКОЛОВА

статус: 
Неактивно

ДО
ВАСКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
НАДКА СТАНОЕВА НИКОЛОВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявлениевх. № 01-106013-10.04.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 1, т.2  от Закона за кадастъра и имотния регистър,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4457-22.06.2017 г., засягащо имот с идентификатор 37914.6849.132, 37914.6849.150, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

ДО СВЕТЛАНА ПЕТРОВА СИРОМАХОВА ИЛИАНА МИЛЧЕВА ВАСИЛЕВА

статус: 
Неактивно

ДО
СВЕТЛАНА ПЕТРОВА СИРОМАХОВА
ИЛИАНА МИЛЧЕВА ВАСИЛЕВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3  на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление  вх. № 01-70968-11.03.2016 г., подадена на основание  чл. 51, ал.

Дo: РУМЕН БОГОМИЛОВ ПЕТКОВ

статус: 
Неактивно

Дo:
РУМЕН БОГОМИЛОВ ПЕТКОВ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-290862-21.09.2016 г., подадено на основание  чл. 51, ал.