Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

До: АНТОНИЯ ВЪРБАНОВА КОРТЕН гр. Ямбол, п.к. 8600, ул. ТЪРГОВСКА № 62, вх. Д, ет. 8, ап. 21

До: АНТОНИЯ ВЪРБАНОВА КОРТЕН
гр. Ямбол, п.к. 8600, ул. ТЪРГОВСКА № 62, вх. Д, ет. 8, ап. 21

Публикация на:: 
Ямбол

На основание чл.26, ал.1 на Административно процесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че по повод служебно  заявление рег.№ 09-5735/10.03.2017г. по писмо с изх. № 2801-01669/01.02.2017 г. от ОБЩИНА ЯМБОЛ, до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) -  Ямбол е започната процедура за изменение на КРНИ на гр. Ямбол за поземлен имот с идентификатор 87374.551.70, с адрес: гр. Ямбол, ул.”Емине ” № 11.

статус: 
Неактивно

До: ОБЩИНА ХАРМАНЛИ гр.ХАРМАНЛИ, п.к. 6450 Пл.”ВЪЗРАЖДАНЕ” № 1

До:
ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
гр.ХАРМАНЛИ, п.к. 6450
Пл.”ВЪЗРАЖДАНЕ” № 1

Публикация на:: 
Хасково

С настоящото Ви уведомяваме, че МИРОСЛАВ ИВАНОВ НЕДЕВ (наследник на ИВАН СТОЯНОВ НЕДЕВ) е подал пред СГКК-Хасково, заявление             вх.№ 01-56445-28.02.2017г. за промяна на кадастралната карта на гр.Харманли за имот 77181.11.45, като изменението се състои в нанасяне на сграда с идентификатор 77181.11.45.45, проектна площ - 21кв.м., брой етажи: 1, предназначение – Хангар, депо, гараж. Към заявлението са приложени Заповед № 261/25.05.1992г.

статус: 
Неактивно

ДО ДИМИТЪР БОРИСОВ ДИМИТРОВ

ДО ДИМИТЪР БОРИСОВ ДИМИТРОВ

Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление с рег. № 01-16781/ 23.01.2017 г. от  ОБЩИНА РАЗЛОГ  до СГКК – Благоевград, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и регистър на недвижимите имоти , касаещо коригиране границите на Поземлен имот с идентификатор 61813.755.268 и обособяване на нов ПИ с идентификатор 61813.755.313; и преномериране на 32 бр.

статус: 
Неактивно

ДО: АТАНАС ВАСИЛЕВ ЗЕЛЕНКОВ ДО: ЖИВКО ВАСИЛЕВ ЗЕЛЕНКОВ

ДО: АТАНАС ВАСИЛЕВ ЗЕЛЕНКОВ
ДО: ЖИВКО ВАСИЛЕВ ЗЕЛЕНКОВ

Публикация на:: 
Бургас

С настоящото Ви уведомяваме, че ГЕОРГИ ЖЕЛЯЗКОВ ЗЕЛЕНКОВ е подал пред СГКК – Бургас, заявление - вх. № № 01-70853 – 13.03.2017 г., с което желае да бъде променена одобрената със заповед № РД-18-39/27.07.2015 г на Изп. Директор на АГКК – София, кадастрална карта и регистъра към нея на с. Черни връх, общ. Камено, област Бургас, по отношение на поземлени имоти с идентификатори 80916.501.593, 80916.501.687 и 80916.10.371. Целта на изменението е отразяване в КККР на част от одобрен и влязъл в сила със Заповед № РД-09-129/31.03.2008 г. на Община Камено ПУП – ПР за УПИ ІІ-349, кв.43 по рег.

статус: 
Неактивно