Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

ДО КРУМ ДИМИТРОВ ПОПОВ ЕЛИЗА ЕВТИМОВА ИЛИЕВА ВЕНЕТА АРСОВА ЕВТИМОВА МАРИЧКА АРСОВА ТОДОРОВА ЦВЕТКО СТОЯНОВ МАНДАЖИЕВ

статус: 
Неактивно

ДО
КРУМ ДИМИТРОВ ПОПОВ
ЕЛИЗА ЕВТИМОВА ИЛИЕВА
ВЕНЕТА АРСОВА ЕВТИМОВА
МАРИЧКА АРСОВА ТОДОРОВА
ЦВЕТКО СТОЯНОВ МАНДАЖИЕВ

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-185636-20.06.2017г.

ДО ЦВЕТАНА МИЛЧОВА МИНКОВА

статус: 
Неактивно

ДО
ЦВЕТАНА МИЛЧОВА МИНКОВА

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. №  01-223693-24.07.2017г. от ЗАПРЯН ВЛАДОВ ВЛАДОВ до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено нанасяне на самостоятелен обект на ет. 2 в сграда с идентификатор 68134.513.557.2, ул. „Цветан Минков” № 8, район „Сердика“, Столична община, като се засяга самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.513.557.2.2 по отношение на който сте заинтересовано лице.

ДО БЛАГОЙ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ ДО ИГЛИКА ПАВЛОВА РАЙКОВА-ЯКИМОВА ДО РАДОСЛАВ ЦВЕТАНОВ ЯКИМОВ ДО МАРИЯ ИВАНОВА ГАНЕВА

статус: 
Неактивно

ДО
БЛАГОЙ ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ

ДО
ИГЛИКА ПАВЛОВА РАЙКОВА-ЯКИМОВА

ДО
РАДОСЛАВ ЦВЕТАНОВ ЯКИМОВ

ДО
МАРИЯ ИВАНОВА ГАНЕВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo Заявление вх. № 01-85866-23.03.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал.3  от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6689-12.09.2017 г., засягащо имот с идентификатор 55419.6704.805, 55419.6704.331, 55419.6704.332, 55419.6704.333, 55419.6704.334, 55419.6704.2240, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

ДО БИСЕР АСЕНОВ КОПАРАНОВ

статус: 
Неактивно

ДО БИСЕР АСЕНОВ КОПАРАНОВ

Публикация на:: 
Велико Търново

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОПАРАНОВ,

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-317869-12.10.2017 г. от заявител Любен Иванов Велчев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти: нанасяне на сграда - гараж, с адрес: гр. Велико Търново ул. „Резервоарска“ №11.