Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

ДО ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА ДОЙЧЕВА ЕВГЕНИ ОГНЯНОВ ДИМИТРОВ ЕМИЛИЯ СТЕФАНОВА ИВАНОВА НАДЕЖДА КРЪСТЕВА ДЖЕЛАТОВА

ДО
ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА ДОЙЧЕВА
ЕВГЕНИ ОГНЯНОВ ДИМИТРОВ
ЕМИЛИЯ СТЕФАНОВА ИВАНОВА
НАДЕЖДА КРЪСТЕВА ДЖЕЛАТОВА

Публикация на:: 
София - град
статус: 
Неактивно

На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-353608-15.11.2016 г. от Надежда Джелатова  до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1608.1277, 68134.1608.5564, 68134.1608.5565, 68134.1608.1344, район „Студентски“, област София.

Дo: АНИ МИЛКОВА СТОЙЧЕВА

Дo:
АНИ МИЛКОВА СТОЙЧЕВА

Публикация на:: 
София - град
статус: 
Неактивно

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-238728-05.08.2016 г. до СГКК София, подадено на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1301-24.02.2017 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.1977.20, 68134.1977.26, 68134.1977.310, 68134.1977.311, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

Приложения:

ДО "СТРЯХА 1" ЕООД ГЕРГАНА ПЕТКОВА ТОДОРОВА КРАСИМИР ПЕТКОВ ПЕТКОВ НИКОЛА ДИМИТРОВ НИКОЛОВ КАЛИНКА СТОЯНОВА НИКОЛОВА ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ ЕЛЕНА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА СВЕТЛА ЦВЕТАНОВА КЬОХН САША ШЕЙХЕР БОЖАНКА ЖЕЛЕВА БЕЙН ЛИЛЯНА ДИМОВА КАЛПАКЧИЕВА МАРИЯНА ДИ

ДО "СТРЯХА 1" ЕООД ГЕРГАНА ПЕТКОВА ТОДОРОВА КРАСИМИР ПЕТКОВ ПЕТКОВ НИКОЛА ДИМИТРОВ НИКОЛОВ КАЛИНКА СТОЯНОВА НИКОЛОВА ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ ЕЛЕНА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА СВЕТЛА ЦВЕТАНОВА КЬОХН САША ШЕЙХЕР БОЖАНКА ЖЕЛЕВА БЕЙН ЛИЛЯНА ДИМОВА КАЛПАКЧИЕВА МАРИЯНА ДИМИТРОВА-КРАЕВА СТЕФАН ДИМИТРОВ КРАЕВ ИЛИЯН ДИМОВ КАЛПАКЧИЕВ

Публикация на:: 
Бургас
статус: 
Неактивно

С настоящото писмо Ви уведомяваме, че в Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Бургас е постъпило заявление вх. № 01–365111-23.11.2016г., подадено от СТРЯХА-КОМФОРТ ООД, чрез пълномощник Зоя Димитрова Маджарова, с което заявителят желае да се стартира процедура за изменение с цел поддържане в актуално състояние на одобрената със заповед № РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителния Директор на АГКК – София, кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Бургас, община Бургас, обл.

До: ДАНИЕЛА ИВАНОВА ИВАНОВА ПЕТКО ИВАНОВ ЛАПЧЕВ

До:

ДАНИЕЛА ИВАНОВА ИВАНОВА

ПЕТКО ИВАНОВ ЛАПЧЕВ

Публикация на:: 
Бургас
статус: 
Неактивно

С настоящото Ви уведомяваме, че НЕБЕСИНКА ГЕОРГИЕВА ЦОНЧЕВА са  подали пред СГКК – Бургас заявление - вх. № 01-383000 - 09.12.2016 г., с което желаят да бъде променена одобрената със заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на ИД на АГКК кадастрална карта на гр.Бургас, по отношение на поземлени имоти с идентификатори 07079.820.640, 07079.820.1254, 07079.820.1255 и 07079.820.966.  Искането е за нанасяне границите на ПИ 07079.820.640 към дъното на имота и към улицата в съответствие с плана за регулация.