Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА : Поземлен имот 56126.602.1039 Поземлен имот 56126.602.1033

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА :
Поземлен имот 56126.602.1039
Поземлен имот 56126.602.1033

Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод подадено от ОБЩИНА ПЕТРИЧ  заявление с рег. № 01-35153/ 08.02.2017 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Благоевград, е издадена Заповед № 18- 3892/ 01.06.2017 г.

статус: 
Неактивно

Дo: АЛЕКСАНДЪР ЦАНКОВ ЖИВКОВ

Дo:
АЛЕКСАНДЪР ЦАНКОВ ЖИВКОВ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-376079-30.12.2015 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2687-19.04.2017 г., засягащо имот с идентификатор 51250.5713.3, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

статус: 
Неактивно

ДО КРАСИМИР ФИЛИПОВ АВРАМОВ ЕЛИСАВЕТА КРЪСТЕВА АВРАМОВА

ДО
КРАСИМИР ФИЛИПОВ АВРАМОВ
ЕЛИСАВЕТА КРЪСТЕВА АВРАМОВА

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-21212-26.01.2017 г. от АРКЕЙДИЯ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.2043.955, 68134.2043.956, 68134.2043.257, 68134.2043.258, 68134.2043.1015, 68134.2043.1012, район „Витоша“, област София.

статус: 
Неактивно

ДО БОЖИДАР СИМЕОНОВ ПЕТРОВ НАДКА СЕДЕФЧЕВА КОСТОВА ПИТЪР ВИОЛЕТОВ КОСТОВ

ДО
БОЖИДАР СИМЕОНОВ ПЕТРОВ
НАДКА СЕДЕФЧЕВА КОСТОВА
ПИТЪР ВИОЛЕТОВ КОСТОВ

Публикация на:: 
София - град

      УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОСТОВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

статус: 
Неактивно