Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

ДО МАРИЯ НИКОЛОВА ЗДРАВЧЕВА ГР.АСЕНОВГРАД УЛ.”ЦАР ИВАН АСЕН II”№ 78 ЕТ.8 АП.72

статус: 
Неактивно

ДО
МАРИЯ НИКОЛОВА ЗДРАВЧЕВА
ГР.АСЕНОВГРАД
УЛ.”ЦАР ИВАН АСЕН II”№ 78 ЕТ.8 АП.72

Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-406646/22.12.2017 г. от Станка Николова Кузмова в  СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

ДО МАРИЙКА ПАНАЙОТОВА ИВАНОВА ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”ГУСТАВ ВАЙГАНД” № 9 ДО АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ НЕНЧЕВ ГР.ПЛОВДИВ БУЛ.”ВАСИЛ АПРИЛОВ” № 148 ЕТ.6 АП.27

статус: 
Неактивно

ДО
МАРИЙКА ПАНАЙОТОВА ИВАНОВА
ГР.ПЛОВДИВ
УЛ.”ГУСТАВ ВАЙГАНД” № 9

ДО
АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ НЕНЧЕВ
ГР.ПЛОВДИВ
БУЛ.”ВАСИЛ АПРИЛОВ” № 148 ЕТ.6 АП.27

Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-374071/24.11.2017 г. от Иван  Кръстев  Иванов в  СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

ДО ТАНЯ ЖЕЛЯЗКОВА ЗЕМЛЯКОВА ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”МИТРОПОЛИТ ПАНАРЕТ” № 4 ЕТ.4 АП.8 ДО АНТОАНЕТА ВЪЛЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”МИТРОПОЛИТ ПАНАРЕТ” № 4 ДО ПАВЛИНА ТОДОРОВА МАСЛЕВА ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”ВЕЛИКО ТЪРНОВО” № 15 ЕТ.2

статус: 
Неактивно

ДО
ТАНЯ ЖЕЛЯЗКОВА ЗЕМЛЯКОВА
ГР.ПЛОВДИВ
УЛ.”МИТРОПОЛИТ ПАНАРЕТ” № 4 ЕТ.4 АП.8

ДО
АНТОАНЕТА ВЪЛЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА
ГР.ПЛОВДИВ
УЛ.”МИТРОПОЛИТ ПАНАРЕТ” № 4

ДО
ПАВЛИНА ТОДОРОВА МАСЛЕВА
ГР.ПЛОВДИВ
УЛ.”ВЕЛИКО ТЪРНОВО” № 15 ЕТ.2

Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-377915/28.11.2017 г. от Мария  Василева  Спасова в  СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

ДО СТЕФКА ЦАНЕВА ПАШЕВА ГР.АСЕНОВГРАД УЛ.”НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ” № 1 ЕТ.5 АП.40

статус: 
Неактивно

ДО
СТЕФКА ЦАНЕВА ПАШЕВА
ГР.АСЕНОВГРАД
УЛ.”НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ” № 1 ЕТ.5 АП.40

Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-387946/06.12.2017 г. от Любен Иванов Янев в  СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, започва производство за изменение на КККР на с.Златовръх общ.Асеновград, делба на имот  с ИД 31108.34.4 за който в кадастралния регистър сте записани като собственици и носители на вещни права.