Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

ДО НЕДЖМИ РУФАД ХАСАН гр. Шумен, ул. Полк. Калитин № 26

статус: 
Неактивно

ДО
НЕДЖМИ РУФАД ХАСАН
гр. Шумен, ул. Полк. Калитин № 26

Публикация на:: 
Добрич

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-175554-13.06.2017 г., подаден  на основание  чл. 58, ал. 1, от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г.

ДО ПЕТЪР РУСЕВ ДОНЧЕВ УЛ. „ИВАН ВАЗОВ“ № 17, ВХ. Б, ЕТ. 2, АП. 40 ГР. СТАРА ЗАГОРА

статус: 
Неактивно

ДО ПЕТЪР РУСЕВ ДОНЧЕВ
УЛ. „ИВАН ВАЗОВ“ № 17, ВХ. Б, ЕТ. 2, АП. 40
ГР. СТАРА ЗАГОРА

Публикация на:: 
Стара Загора

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.71 ал.9 от Наредба РД-02-20-5/15.12.2016г. на МРРБ с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-219136-19.07.2017 г., подадена на основание  чл. 75 от Наредба РД-02-20-5/15.12.2016г.

ДО ИСКРА ПЕТРОВА МЛАДЕНОВА Гр. Враца

статус: 
Неактивно

ДО
ИСКРА ПЕТРОВА МЛАДЕНОВА
Гр. Враца
Ул. „Сестри Хаджикръстеви” №1, вх.“Б“, ет.2, ап.15

Публикация на:: 
Враца

Уважаема Г-жо Младенова,

В Служба по геодезия, картография и кадастър - Враца е постъпило Заявление Вх. № 01-217538/18.07.2017г. от Илиана Господинова Георгиева за изменение на Кадастралната карта на гр. Враца, състоящо се в корекция на сграда с идентификатор 12259.1014.28.1 и промяна на границата между поземлени имоти с идентификатори 12259.1014.28 и 12259.1014.27, който е вписан в Кадастралния регистър като Ваша собственост.

ДО ГЕНКА ВЛАДОВА ПОПОВА

статус: 
Неактивно

ДО
ГЕНКА ВЛАДОВА ПОПОВА

Публикация на:: 
Софийска област

На основание чл.26, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)  и във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, Ви уведомявам, че по повод подадено заявление рег. № 01-87906-27.03.2017г. до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти  с. Доспей  , общ. Самоков за поземлени имоти с идентификатори 23039.11.157 и 23039.11.161 за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.