Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

До: ОБЩИНА ЯМБОЛ гр. Ямбол, ул. "Г.С.Раковски" № 7 До: н-ци на ДЕНКА НИКОЛОВА НЕЙКОВА РАДОСТИНКА ПЕТКОВА КОЛЕВА гр. Ямбол, ул. „Страхил войвода” № 54 До: н.ци на МИНКО ДИМИТРОВ СТОЯНОВ гр. Ямбол, ул. „Гаврил Кръстевич” № 35А, ет.1 До: н-ци на ЖЕЛЯЗКО ПЕТК

До: ОБЩИНА ЯМБОЛ
гр. Ямбол, ул. "Г.С.Раковски" № 7
До: н-ци на ДЕНКА НИКОЛОВА НЕЙКОВА
РАДОСТИНКА ПЕТКОВА КОЛЕВА
гр. Ямбол, ул. „Страхил войвода” № 54
До: н.ци на МИНКО ДИМИТРОВ СТОЯНОВ
гр. Ямбол, ул. „Гаврил Кръстевич” № 35А, ет.1
До: н-ци на ЖЕЛЯЗКО ПЕТКОВ НЕЙКОВ
гр. Ямбол, ул. „Гаврил Кръстевич” № 35
До: ЕЛЕНА ТОДОРОВА СТОЯНОВА
гр. Ямбол, ул. „Гаврил Кръстевич” № 35а
До: н-ци на МАРКО ЙОВЧЕВ МАРКОВ
гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев” № 66, вх.Д, ет.4, ап.106
До: ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ
гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев” № 66, вх.Б, ап.25
До: МАРИЯНА МАРКОВА ЙОВЧЕВА - ГЕОРГИЕВ
гр. Ямбол, ул. „Граф Игнатиев” № 66, вх.Б, ап.25
До: ЕЛИЦА ВИТАНОВА ВЪЛЧЕВА
гр. Ямбол, ул. „Стефан караджа” № 51
До: МИРОСЛОВ ДРАГОМИРОВ МИНКОВ
гр. Ямбол, ул. „Гаврил Кръстевич” № 35А
До: ЕЛЕНА ДИМИТРОВА МИНКОВА
гр. Ямбол, ул. „Гаврил Кръстевич” № 35А
До: РОСЕН ДРАГОМИРОВ МИНКОВ
гр. Бургас, ж.к. „Възраждане” № 4, вх.1, ет.8, ап.24
До: ЗЛАТКА ПЕТРОВА КАЛЕВА
гр. Ямбол, ж.к. „Златен рог” № 12, вх.А, ет.6, ап.16

Публикация на:: 
Ямбол

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-334528-28.10.2016 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.

статус: 
Неактивно

До: ИВЕЛИНА ПЕНЧЕВА КЮЧУКОВА съсобственик на ПИ 83510.666.71, с адмнистративен адрес: гр.Шумен, ул.“Цар Освободител“№163

До:
ИВЕЛИНА ПЕНЧЕВА КЮЧУКОВА
съсобственик на ПИ 83510.666.71,
с адмнистративен адрес:
гр.Шумен, ул.“Цар Освободител“№163

Публикация на:: 
Шумен

В изпълнение на чл. 26 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-91696/29.03.2017 г. от МАГДАЛИНА ГЕОРГИЕВА ШОПОВА, подадено на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г.

статус: 
Неактивно

До: ИВАНКА АНГЕЛОВА КАЛОЯНОВА Адрес: град Асеновград, ул. "Съединение" № 60 До: ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ КАЛОЯНОВ Адрес: град Пловдив, ул. "Никола Караджов" № 13, ет.1, ап.2

До: ИВАНКА АНГЕЛОВА КАЛОЯНОВА
Адрес: град Асеновград, ул. "Съединение" № 60

До: ГЕОРГИ ВЕСЕЛИНОВ КАЛОЯНОВ
Адрес: град Пловдив, ул. "Никола Караджов" № 13, ет.1, ап.2

Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-30899-06.02.2017 година в СГКК – Пловдив, подадено от Константин Александров Бандеров на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), започва производство за изменение на КККР на с. Лясково, община Асеновград за поземлен имот 44834.27.102, за което изменение се явявате заинтересувано лице.

статус: 
Неактивно

До: ЛИДИЯ ИЛИЕВА БАДЖОВА Адрес: гр. Асеновград, ул. „Росица“ № 46 До: АЙТЕН АЛИ ИСМАИЛ Адрес: гр. Асеновград, ул. „Росица“ № 4

До: ЛИДИЯ ИЛИЕВА БАДЖОВА
Адрес: гр. Асеновград, ул. „Росица“ № 46

До: АЙТЕН АЛИ ИСМАИЛ
Адрес: гр. Асеновград, ул. „Росица“ № 4

Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-396412-22.12.2016 година в СГКК – Пловдив, подадено от Неврие Али Мехмед на основание чл.58, ал.1, т.1 от Наредба №3/28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), започва производство за изменение на КККР на град Асеновград за схеми на самостоятелни обекти в сграда 00702.533.178.1, за което изменение се явявате заинтересувано лице.

статус: 
Неактивно