Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ СЛАВОВ

статус: 
Неактивно

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ СЛАВОВ

Публикация на:: 
Велико Търново

            На основание чл.49а, ал.1 от Закона за кадастъра имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че с протокол № 21-295-03.04.2018 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново, са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот 02213.762.4 в с. Баждари, з-ще Дрента, община Елена с неустановен собственик /по искане на Димитър Петков Николов/.

ДО БОРЯНА ТОДОРОВА СПАСОВА ДИМИТЪР ХРИСТОВ АЛЪРКОВ

статус: 
Неактивно

ДО БОРЯНА ТОДОРОВА СПАСОВА
ДИМИТЪР ХРИСТОВ АЛЪРКОВ

Публикация на:: 
Велико Търново

На основание чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление вх. № 01-54875-13.02.2018 от Лиляна Тончева Иванова е извършено изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти съгласно Заповед № РД-13-305/26.08.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК София за поземлени имоти с идентификатори 62877.36.11, 62877.36.12, 62877.38.3, 62877.36.21, 62877.1.9, 62877.26.45 и 62877.108.37 от кадстралната карта на с. Родина, общ. Златарица.

До: Заинтересованите собственици на ПИ 52009.501.1258 и сгради в него, находящ се в гр.Нови пазар, ул. Цар Борис I“№29, 29-а До: ИРЕНА ФИЛИПОВА ХРИСТОВА До: МАРТИНА ФИЛИПОВА ХРИСТОВА

статус: 
Неактивно

До:
Заинтересованите собственици на ПИ 52009.501.1258 и сгради в него, находящ се в гр.Нови пазар, ул. Цар Борис I“№29, 29-а

До:
ИРЕНА ФИЛИПОВА ХРИСТОВА

До:
МАРТИНА ФИЛИПОВА ХРИСТОВА

Публикация на:: 
Шумен

В изпълнение на чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на КККР, във връзка с чл. 26 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-118172/03.04.2018г. от ВЕРА МЛАДЕНОВА КОЦЕВА, подадено на основание чл. 56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016г.

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 39270.1.1013

статус: 
Неактивно

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С
ИДЕНТИФИКАТОР 39270.1.1013

Публикация на:: 
Благоевград

          На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че, по повод на подадено заявление, с рег. № 01-133571-17.04.2018 г.