Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

Дo: КРАСИМИРА ТОДОРОВА МИНКОВА До: МИТКО ИВАНОВ МИНКОВ До: неизвестен . . До: НЕИЗВЕСТЕН

Дo:
КРАСИМИРА ТОДОРОВА МИНКОВА

До:
МИТКО ИВАНОВ МИНКОВ

До:
неизвестен . .

До:
НЕИЗВЕСТЕН

Публикация на:: 
Хасково
статус: 
Неактивно

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-33099-07.02.2017 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1330-27.02.2017 г., засягащо имот с идентификатор 21052.1014.178.3.3, 21052.1014.178.3.4, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

Дo: ИЛИЯНА СТОЯНОВА ИВАНОВА ДАРИНКА СЛАВКИНА ДИМИТРОВА ПРОЛЕТИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

Дo:
ИЛИЯНА СТОЯНОВА ИВАНОВА
ДАРИНКА СЛАВКИНА ДИМИТРОВА
ПРОЛЕТИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

Публикация на:: 
София - град
статус: 
Неактивно

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-347278-09.11.2016 г., подадена на основание  чл. 51, ал.

До: МАРИЙКА БЛАГОЕВА ТОДОРОВА

До:
МАРИЙКА БЛАГОЕВА ТОДОРОВА

Публикация на:: 
София - град
статус: 
Неактивно

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявеление вх. № 01-189092-24.06.2016 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-235-11.01.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1604.6180 и 68134.1604.6181, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:

1. Копие на Заповед № 18-235-11.01.2017 г.

ДО: ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВ ГРЪНЧАРОВ РАЛИЦА КИРИЛОВА СИМЕОНОВА

ДО:
ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВ ГРЪНЧАРОВ
РАЛИЦА КИРИЛОВА СИМЕОНОВА

Публикация на:: 
София - град
статус: 
Неактивно

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-141952-13.05.2016 г., подадено на основание  чл. 51, ал.