Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

До:

статус: 
Неактивно

До:
ОБЩИНА ПЛЕВЕН

СТЕФАНКА ИВАНОВА ВЪЛЧАНОВА

ГАЛИНА ГЕНЧЕВА МАНЕВА

АННА СТЕФАНОВА МИТЕВА

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ МАНЕВ

ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ МАНЕВ

МАГДАЛЕНА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА

ВИКТОРИЯ ДИМИТРОВА САВОВА

Публикация на:: 
Плевен

        На основание чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка със  заявление вх. № 01-327338-19.10.2017г., подадено от  СТЕФАНКА ИВАНОВА ВЪЛЧАНОВА

МАРИАНА ВЕЛИКОВА АНЧЕВА

статус: 
Неактивно

МАРИАНА ВЕЛИКОВА АНЧЕВА

Публикация на:: 
Велико Търново

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

 

            На основание чл.49а, ал.1 от Закона за кадастъра имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че с протокол № 21-629-20.10.2017 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново, са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот 05164.205.5 в с. Бойковци - Треновци, з-ще Бойковци, община Елена, собственост на Осман Мустафов Османов.

ДО ВЕСЕЛИН АНГЕЛОВ ВЕСЕЛИНОВ

статус: 
Неактивно

ДО ВЕСЕЛИН АНГЕЛОВ ВЕСЕЛИНОВ

Публикация на:: 
Велико Търново

Във връзка със заявление с вх. № 01-332980-24.10.2017 г. и на основание чл.35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че със Заповед № 18-8088-27.10.2017 г. на началника на Служба по ГКК Велико Търново, на основание чл.35б, ал.1, т.1 ЗКИР е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот 02213.762.2 в с. Баждари, з-ще Дрента, община Елена с неустановен собственик /по искане на Кинчо Иванов Кънев/.

ДО НИКОЛА НИКОЛОВ ПЕТКОВ ХРИСТО ЙОРДАНОВ МОМЧЕВ

статус: 
Неактивно

ДО НИКОЛА НИКОЛОВ ПЕТКОВ
ХРИСТО ЙОРДАНОВ МОМЧЕВ

Публикация на:: 
Велико Търново

Във връзка със заявление с вх. № 01-335313-25.10.2017 г. и на основание чл.35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че със Заповед № 18-8090-27.10.2017 г. на началника на Служба по ГКК Велико Търново, на основание чл.35б, ал.1, т.1 ЗКИР е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот 24654.209.16 в с. Дърлевци, з-ще Блъсковци, община Елена с неустановен собственик /по искане на Онник Мерджанов Крисов, пълномощник на Соня Василева Христова/.