Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

Дo: АНГЕЛ ИВАНОВ АНАДОЛИЕВ До: ИВАН ТОДОРОВ АНАДОЛИЕВ - Наследници До: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

Дo:
АНГЕЛ ИВАНОВ АНАДОЛИЕВ

До:
ИВАН ТОДОРОВ АНАДОЛИЕВ - Наследници

До:
ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

Публикация на:: 
Кърджали

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-72353-14.03.2017 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 3 от от Наредба № РД-02-20-5  от 15 декември 2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (ДВ бр.

статус: 
Неактивно

ДО: НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА КУЦЕНКО гр.Пловдив, ул.“Копривщица“ №58 ДО: ЕЛЕНА ТОЧЕВА МЪНДЕВА гр.Кърджали, ул.“Добрич“ №40 ДО: БЕЙСИМ РАСИМОВ МУСТАФОВ гр.Кърджали, ул.“Добрич“ №40

ДО: НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА КУЦЕНКО
гр.Пловдив, ул.“Копривщица“ №58
ДО: ЕЛЕНА ТОЧЕВА МЪНДЕВА
гр.Кърджали, ул.“Добрич“ №40
ДО: БЕЙСИМ РАСИМОВ МУСТАФОВ
гр.Кърджали, ул.“Добрич“ №40

Публикация на:: 
Кърджали

На основание  чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№01-163642/01.06.2017г. до Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Кърджали е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Кърджали, за сграда с идентификатор 40909.103.169.1, находяща се на ул.“Добрич №40.

статус: 
Неактивно

ДО КАМЕН ЦВЕТАНОВ КАМЕНОВ ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК ЙОАНА КАМЕНОВА ЦВЕТАНОВА

ДО
КАМЕН ЦВЕТАНОВ КАМЕНОВ
ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК
ЙОАНА КАМЕНОВА ЦВЕТАНОВА

Публикация на:: 
София - град

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦВЕТАНОВА,

 

статус: 
Неактивно

До: ДИМИТРИНКА КОСТОВА ДЖУРАВА

До:
ДИМИТРИНКА КОСТОВА ДЖУРАВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-35361-09.02.2017 г. до СГКК софия, подадена на основание  чл. 51, ал. 1, т.2 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3007-27.04.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1006.532, 68134.1006.533, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

статус: 
Неактивно