Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

До: ЗЮМБЮЛ АРИФОВА КАДИРОВА гр. Ямбол, ул. „ЦАРЕВЕЦ” № 44

статус: 
Неактивно

До:
ЗЮМБЮЛ АРИФОВА КАДИРОВА гр. Ямбол, ул. „ЦАРЕВЕЦ” № 44

Публикация на:: 
Ямбол

В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-38380/08.12.2017г. по писмо с изх. № 2801-19667/29.11.2017 г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.3 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.462, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Царевец” №44.

До: МАРИЯ АНГЕЛОВА СТАНЧЕВА гр. Ямбол, ул. „ДРАВА” № 35

статус: 
Неактивно

До:
МАРИЯ АНГЕЛОВА СТАНЧЕВА гр. Ямбол, ул. „ДРАВА” № 35

Публикация на:: 
Ямбол

В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-36294/27.11.2017г. по писмо с изх. № 2801-19252/23.11.2017 г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.3 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.443, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Драва” №35А.

ДО: ИГОР ВЛАДИМИРОВ ЗОЛОТНИЦКИ ул. „Мила Родина ” № 26, вх. Б, ет. 2, ап.5 гр. София ПЪРВАН ИВАНОВ ПЪРВАНОВ ж.к.”Дървеница” , бл. 17, вх. Г, ет.8, ап.44, Търговски дом, ет.3, к.308 гр. София

статус: 
Неактивно

ДО:
ИГОР ВЛАДИМИРОВ ЗОЛОТНИЦКИ
ул. „Мила Родина ” № 26, вх. Б, ет. 2, ап.5
гр. София

ПЪРВАН ИВАНОВ ПЪРВАНОВ
ж.к.”Дървеница” , бл. 17, вх. Г, ет.8, ап.44,
Търговски дом, ет.3, к.308
гр. София

Публикация на:: 
Софийска област

На основание чл. 30, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс/АПК/ и във връзка с искане № 01-1453-12.11.2013г., Ви уведомявам, че със Заповед № 18-10826-05.08.2014г. на Началника на СГКК - Софийска област е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на обект: поземлен имот с площ 631 кв.м, находящ се в границите на околовръстен полигон на махала „Стоевци”, с. Свидня, община Своге, Софийска област.

ДО

статус: 
Неактивно

ДО
СИМЕОН АНГЕЛОВ ЦЕНОВ
гр. Враца
ул. „Иван Ангелов” № 33, ет.1

Публикация на:: 
Враца

УВАЖАЕМИ  Г-Н  ЦЕНОВ,

    В Службата по геодезия, картография и кадастър - Враца е постъпило заявление  Вх. № 01-17899/16.01.2018г. от Илия Ангелов Ценов , който желае нанасяне на самостоятелен обект на ет.2 в сграда с идентификатор 12259.1012.212.2 от КККР на гр. Враца, за която Вие сте вписан като съсобственик.