Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

ДО ВЕЛКО ПАНЧЕВ ДО МАРИЯ АНТ. ДИМИТРОВА ДО ПЕТКО ДИМИТРОВ ПЕТКОВ ДО НИКОЛА ПЕТРОВ ФУТЕКОВ

статус: 
Неактивно

ДО
ВЕЛКО ПАНЧЕВ
ДО
МАРИЯ АНТ. ДИМИТРОВА
ДО
ПЕТКО ДИМИТРОВ ПЕТКОВ
ДО
НИКОЛА ПЕТРОВ ФУТЕКОВ

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-254605-18.08.2017г. от Аксиния Маринова Колева, до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори  68134.1970.280 и 68134.1970.281 с адрес: гр. София, район „Витоша“.

До: ПАРАШКЕВА КИРИЛОВА КОСТАДИНОВА АВСТРИЯ

статус: 
Неактивно

До:
ПАРАШКЕВА КИРИЛОВА КОСТАДИНОВА
АВСТРИЯ

Публикация на:: 
Варна

На основание чл. 61, ал. 1 на АПК Ви  съобщаване, че във връзка с разпоредбите на чл.53а, т.3 от ЗКИР е извършена промяна в КККР на основание чл.54, ал.3 от ЗКИР, състояща се в промяна на КРНИ в самостоятелен обекти с идентификатори  10135.1501.841.1.5 и 10135.1501.841.1.26  в съответствие с Решение на ВАС вписано в СВ-Варна №143/27.04.2017г.  по подаденото  заявление с вх.№01-157681-29.05.2017г.  от Изо Атанасов Атанасов.

 

 

 

 

НТ

 

ДО ЗОРКА ИВАНОВА ШАТЕВА

статус: 
Неактивно

ДО ЗОРКА ИВАНОВА ШАТЕВА

Публикация на:: 
Благоевград

В изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал. 3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № 17-407/ 03.08.2017 г. на Началника на  СГКК- Благоевград , с която се отменя Заповед № 18-9691/ 02.12.2016 г. и се възобновява производството по заявление вх. рег. № 01-337843/ 01.11.2016 г.  на СГКК – Благоевград.

Предоставяме възможност за запознаване със Заповед № 17-407/ 03.08.2017 г. на Началника на СГКК- Благоевград, която подлежи на обжалване  в 14- дневен срок от датата на съобщаването й пред АС- Благоевград чрез СГКК- Благоевград.

 

ДО РОСИЦА ПРОКОПОВА СТОЙКОВА

статус: 
Неактивно

ДО РОСИЦА ПРОКОПОВА СТОЙКОВА

Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че, по повод на подадено заявление   с рег. № 01-228315/ 27.07.2017 г. на СГКК – Благоевград от КОНСТАНТИНА ПРОКОПОВА ГЪЛЪБОВА, е започната процедура за възстановяване право на собственост върху поземлени имоти с идентификатори 65334.66.10 и 65334.66.75, на основание  чл. 14, ал.1, т. 3 от ЗСПЗЗ , на база на извършено геодезическо заснемане и разработка на правоспособно лице- геодезист.