Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

До: МАТЮ ПАНАЙОТОВ КОЛЕВ гр. Варна, п.к. 9000, ЖК МЛАДОСТ, бл. 107, вх. 8, ет. 11, ап.54

статус: 
Неактивно

До:
МАТЮ ПАНАЙОТОВ КОЛЕВ
гр. Варна, п.к. 9000, ЖК МЛАДОСТ,
бл. 107, вх. 8, ет. 11, ап.54

Публикация на:: 
Разград

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№ 01-221164-20.07.2017г. от Даниела Росенова Колева и Климент Росенов Колев до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - Разград, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър /КККР/ за поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 15953.65.381 и 15953.65.382 в  с. Голям Поровец, общ.Исперих.

ДО ЧАВДАР МИХАЙЛОВ СОТИРОВ

статус: 
Неактивно

ДО ЧАВДАР МИХАЙЛОВ СОТИРОВ

Публикация на:: 
Велико Търново

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СОТИРОВ,

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-204299-06.07.2017 г. от заявител Ивелин Красенов Маслянков  до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 10447.507.151.1, с адрес: гр. Велико Търново, ул. “Независимост” №28.

До Заинтересованите собственици на ПИ 83510.660.374 (съответстващ на част от дв.пл. №1942 по кад.план на гр.Шумен, одобрен през 1973г.) До Заинтересованите собственици на ПИ 83510.660.373 (съответстващ на част от дв.пл. №1943 по кад.план на гр.Шумен,

статус: 
Неактивно

До
Заинтересованите собственици на ПИ 83510.660.374 (съответстващ на част от дв.пл. №1942 по кад.план на гр.Шумен, одобрен през 1973г.)

До
Заинтересованите собственици на ПИ 83510.660.373 (съответстващ на част от дв.пл. №1943 по кад.план на гр.Шумен, одобрен през 1958г.)

Публикация на:: 
Шумен

Във връзка със заявление вх. № 01-205771-07.07.2017 г. от Йордан Стефанов Харизанов подадено в СГКК – гр. Шумен,   по което  е образувано административно производство по чл.14, ал.4 от Наредба № РД-02-20-4 / 11.10.2016 г. на МРРБ за предоставяне на услуги от КККР,  към което е пиложен проект с искане за изменение на кадастралната карта на гр. Шумен, одобрена със заповед № рд-18-52/25.11.2005 г.

До: АНГЕЛ МАНОЛОВ ГАРЕНОВ гр.Хасково-6300 ул.“Зайчар“№30 ет.2 КАМЕН МАНОЛОВ ГАРЕНОВ Гр.Кърджали-6600 ул.“Екзарх Йосиф“№13

статус: 
Неактивно

До:
АНГЕЛ МАНОЛОВ ГАРЕНОВ
гр.Хасково-6300 ул.“Зайчар“№30 ет.2
КАМЕН МАНОЛОВ ГАРЕНОВ
Гр.Кърджали-6600 ул.“Екзарх Йосиф“№13

Публикация на:: 
Хасково

С настоящото Ви уведомяваме, че Христинка Манолова Гаренова е подал пред СГКК-Хасково, заявление вх.№01-172751-09.06.2017г., с което иска да бъде променена кадастралната карта на землище гр.Хасково за сграда с идентификатор 77195.719.133.1 (с адм.адрес гр.Хасково, ул.“Зайчар“№30), като изменението се състои в поправка на грешка в КККР по представен проект, изработен от правоспособно лице по кадастър– промяна границите на самостоятелни обекти в сграда (СОС) с идентификатори 77195.719.133.1.5 (на ет.1), 77195.719.133.1.6 (на ет.2) и 77195.719.133.1.7 (на ет.3) с предназначение: Жилище апартам