Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

ДО ИВАН БОРИСЛАВОВ ФУРНИГОВ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ ЕТ "КАРКО-КАРАГИТЛИЕВ", ЧРЕЗ КОНСТАНТИН ПЕТКОВ КАРАГИТЛИЕВ СВЕТЛОЗАР ИВАНОВ ДОЧЕВ ВЛАДИСЛАВА ИВАНЧЕВА МАРИНОВА ГЮНАЙ САЛИ ИБРЯМ НЕДЯЛКА ИВАНОВА ЦАКОВА

статус: 
Неактивно

ДО
ИВАН БОРИСЛАВОВ ФУРНИГОВ
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ЕТ "КАРКО-КАРАГИТЛИЕВ", ЧРЕЗ
КОНСТАНТИН ПЕТКОВ КАРАГИТЛИЕВ
СВЕТЛОЗАР ИВАНОВ ДОЧЕВ
ВЛАДИСЛАВА ИВАНЧЕВА МАРИНОВА
ГЮНАЙ САЛИ ИБРЯМ
НЕДЯЛКА ИВАНОВА ЦАКОВА

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-276746-07.09.2017г. от Христо Иванов Георгиев, чрез пълномощник Елана Георгиева Коларова до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е поискано изменение в кадастралната карта по отношение изменение границите на сграда с идентификатор 68134.1933.1190.3 и нанасяне схема на самостоятелен обект в нея, сградата се намира в поземлен имот с идентификатор 68134.1933.1190, ул. „Майстор Алекси Рилец” № 43, район „Витоша”. Изменението е на основание чл. 51, ал. 1, т.

Дo: МОНИКА НИКОЛОВА ИЛИНОВА

статус: 
Неактивно

Дo:
МОНИКА НИКОЛОВА ИЛИНОВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-231049-28.07.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), е издадена заповед за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) № 18-7282-02.10.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.4088.39, за който сте заинтересувано лице.

До ЙОВНОВ КОНСУЛТ ЕООД

статус: 
Неактивно

До
ЙОВНОВ КОНСУЛТ ЕООД

Публикация на:: 
София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-127590-02.05.2017 г. от ЕКАТЕРИНА НЕДЕЛЧЕВА ТОДОРОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1007.540, 68134.1007.541, 68134.1007.544, 68134.1007.693, находящи в район Триадица, Столична община.

ДО РУМЯНА НИКОЛОВА МЛАДЕНОВА АНТОАНЕТА НИКОЛОВА ВИДЕНОВА-

статус: 
Неактивно

ДО
РУМЯНА НИКОЛОВА МЛАДЕНОВА
АНТОАНЕТА НИКОЛОВА ВИДЕНОВА-
ГЕРОВА
ТАНЯ НИКОЛОВА ВИДЕНОВА-
МИХАЙЛОВА

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. №  01-294159-21.09.2017г. от ВЯРА ПЕТРОВА СПАСОВА до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено нанасяне на самостоятелен обект (жилище) в сграда с идентификатор 68134.1386.230.1, ул. „Железен мост” № 26, район „Надежда“, Столична община, като се засяга сграда с идентификатор 68134.1386.230.1 по отношение на която сте заинтересовани лица.