Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

ДО РУМЕН БОГОМИЛОВ ПЕТКОВ

ДО
РУМЕН БОГОМИЛОВ ПЕТКОВ

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-290862-21.09.2016г. от Бистра Благоева Ганчева до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори  68134.1975.1088, 68134.1975.588, 68134.1975.587, 68134.1975.586, 68134.1975.568, 68134.1975.567 и 68134.1975.566, с адрес: гр. София, район Витоша, област София.

статус: 
Неактивно

ДО ЕСТРИКА ДИМИТРОВА ШИШКОВА НИКОЛИЦА ПЕТРОВА СТЕФАНОВА ТОДОР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ ВИТКА СТАВРЕВА ПАВЛОВА БОЙКО ДРАГАНОВ ПАВЛОВ ИРИНА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА

ДО
ЕСТРИКА ДИМИТРОВА ШИШКОВА
НИКОЛИЦА ПЕТРОВА СТЕФАНОВА
ТОДОР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ
ВИТКА СТАВРЕВА ПАВЛОВА
БОЙКО ДРАГАНОВ ПАВЛОВ
ИРИНА АНГЕЛОВА ПАВЛОВА

Публикация на:: 
София - град

            На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-104903-07.04.2017г.

статус: 
Неактивно

ДО ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ КИРОВ

ДО
ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ КИРОВ

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че във връзка със заявление вх. № 01-58568-01.03.2017 г. от Йордан Димитров Йорданов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за нанасяне схема на самостоятелен обект – апартамент № 11, собственост на Йордан Димитров Йорданов в сграда с идентификатор 68134.4331.802.1, ул. „Георги Богровски” № 9, район „Овча купел”, Столична община.

статус: 
Неактивно

ДО ЗАХАРИ МЛАДЕНОВ ВЕЛИЧКОВ ДО ГЕОРГИ МЛАДЕНОВ ВЕЛИЧКОВ ДО ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ МИЛАНОВ

ДО
ЗАХАРИ МЛАДЕНОВ ВЕЛИЧКОВ

ДО
ГЕОРГИ МЛАДЕНОВ ВЕЛИЧКОВ

ДО
ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ МИЛАНОВ

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-128232-28.04.2016г. от Александър Владимиров Миланов, до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори  39791.6003.485, 39791.6003.813 с адрес: с.Кривина, район „Панчарево“.

статус: 
Неактивно