Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

ДО БОРИС ДИМИТРОВ АЛЕКСИЕВ ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”СИЛИВРИЯ” № 23А, ЕТ.3, АП.3 ДО ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ГРОЗЕВ С.ЗИМНИЦА ОБЩ.СТРАЛДЖА ОБЛ.ЯМБОЛ УЛ.”ЦАР БОРИС” № 8

ДО
БОРИС ДИМИТРОВ АЛЕКСИЕВ
ГР.ПЛОВДИВ
УЛ.”СИЛИВРИЯ” № 23А, ЕТ.3, АП.3

ДО
ДИМИТЪР АНДРЕЕВ ГРОЗЕВ
С.ЗИМНИЦА ОБЩ.СТРАЛДЖА ОБЛ.ЯМБОЛ
УЛ.”ЦАР БОРИС” № 8

ДО
ВАЛЕРИ РАЙЧЕВ МИНЕВ
ГР.СОФИЯ
УЛ.”ХАЙДУШКА ПОЛЯНА” № 7 ВХ.А ЕТ.7 АП.20

ДО
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ
ГР.ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ОБЛ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
УЛ.”ВАСИЛ ДРУМЕВ” № 6 ВХ.А ЕТ.2 АП.3

ДО
ДИАНА СТЕФАНОВА ПАВЛОВА
ГР.ПЛОВДИВ
УЛ.”КЕДЪР” № 12 ЕТ.9 АП.25

ДО
ДОНЧО СИМЕОНОВ ПЕТКОВ
ГР.ПЛОВДИВ
УЛ.”КАЛИНА” № 67 ЕТ.3 АП.9

Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-399652/29.12.2016 г. от Иво Данков Добрев  в  СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, т.1 от Наредба №3/28.04.2005 г.

статус: 
Неактивно

До: СОНЯ ИЛИЕВА ПАШКУЛЕВА Адрес: град Пловдив, бул. "Константин Величков" № 63

До: СОНЯ ИЛИЕВА ПАШКУЛЕВА
Адрес: град Пловдив, бул. "Константин Величков" № 63

Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-29383-03.02.2017 година в СГКК – Пловдив, подадено от Бистра Илиева Джамбова на основание чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), започва производство за изменение на КККР на град Пловдив за самостоятелни обекти в сграда 56784.531.883.1, за което изменение се явявате заинтересувано лице.

статус: 
Неактивно

До: ПЕТКО НИКОЛОВ НИНОВ ВЕСЕЛИНА ЕНЕВА ВАСИЛЕВА МАРИАНА ЦВЕТКОВА ЙОВЧЕВА МАРИЕЛА ХРИСТОВА ДРАГОЛОВА ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ БАШЕВ ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА БАШЕВА АНКА ДИМИТРОВА БАШЕВА ТАНЯ ТИЛЕВА БАШЕВА ИВАН ТИЛЕВ БАШЕВ ЗАПРЯНКА МАТЕЕВА ДИМИТРОВА ДИМКА АНАСТАСОВА ЖЕ

До:
ПЕТКО НИКОЛОВ НИНОВ
ВЕСЕЛИНА ЕНЕВА ВАСИЛЕВА
МАРИАНА ЦВЕТКОВА ЙОВЧЕВА
МАРИЕЛА ХРИСТОВА ДРАГОЛОВА
ТИХОМИР ГЕОРГИЕВ БАШЕВ
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА БАШЕВА
АНКА ДИМИТРОВА БАШЕВА
ТАНЯ ТИЛЕВА БАШЕВА
ИВАН ТИЛЕВ БАШЕВ
ЗАПРЯНКА МАТЕЕВА ДИМИТРОВА
ДИМКА АНАСТАСОВА ЖЕКОВА
АТАНАС ВАСИЛЕВ МАТЕЕВ
ДАНИЕЛА ТИЛЕВА МАТЕВА

Публикация на:: 
Хасково

В изпълнение на чл.53, ал.3 от Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме,  че във връзка с  регистрирано Заявление вх. № 01-49950-22.02.2017г. от Здравка Петрова Иванова в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Хасково, касаещо  вписване на собственост въз основа на представен  Нотариален акт № 154 том 1, дело 129, дв.вх.рег. 304 от 15.02.2017г., вписан в Служба по вписванията гр.

статус: 
Неактивно

Дo: НИКИТА ДИМИТРОВ НАНКОВ

Дo:

НИКИТА ДИМИТРОВ НАНКОВ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-139949-12.05.2016 г., подадена на основание  чл. 51, ал.

статус: 
Неактивно