Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

До: РАДОСЛАВ СТОЯНОВ СЕРТОВ гр. София п.к. 1000

статус: 
Неактивно

До: РАДОСЛАВ СТОЯНОВ СЕРТОВ
гр. София п.к. 1000
АНГЕЛ СТОЯНОВ СЕРТОВ
гр.Любимец
НИКЪЛАС РОЧА СИСНЕРОС
САЩ

Публикация на:: 
Хасково

В изпълнение на чл.53, ал.3 от Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме,  че във връзка с  регистрирано Заявление вх. № 01-15657-15.01.2018г. от СИЙКА СТЕФАНОВА СТОЯНОВА, чрез представител Нотариус ВЕЛИЧКА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА в Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Хасково, касаещо  записване на представен Нотариален акт №122, том 13, дело 1980, дв. вх. рег. №4034 от 21.12.2017г.  вписан от Служба по вписванията гр.

До СТЕФАН ДУШАНОВ СПАСОВ До ВЕСКА СЛАВЕЕВА СПАСО

статус: 
Неактивно

До
СТЕФАН ДУШАНОВ СПАСОВ
До
ВЕСКА СЛАВЕЕВА СПАСОВА

Публикация на:: 
София - град

         На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-333448-24.10.2017 г. от СВЕТЛА ПЕТРОВА ДОНКОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за сгради с идентификатори 68134.606.648.4 и 68134.606.648.5, находящи се в район Подуяне, Столична община.

До АНТОАНЕТА КАЛИНОВА ЕЛШИШКА До СТЕФАН МИЛЕНОВ ПОПОВ

статус: 
Неактивно

До
АНТОАНЕТА КАЛИНОВА ЕЛШИШКА
До
СТЕФАН МИЛЕНОВ ПОПОВ

Публикация на:: 
София - град

         На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-68023-10.03.2017 г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 12084.2700.140, 12084.2700.139, 12084.2700.138, находящ се в с. Волуяк, район Връбница, Столична община.

До ДИМИТЪР КИРИЛОВ ДИМИТРОВ

статус: 
Неактивно

До
ДИМИТЪР КИРИЛОВ ДИМИТРОВ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-114725-19.04.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за отказ на изменение на КККР № 18-8542-13.11.2017 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.503.860, 68134.503.1300, 68134.503.1308 за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.