Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

До: ГЕРГАНА СТАЙКОВА ХРИСТОВА НАДЕЖДА СТАЙКОВА ВЕЛКОВА ФИКРИЯ МЮМЮН ВЕЛКОВА ЗЛАТКА СИДЕРОВА ВЕЛКОВА ФИКРЕТ СИДЕРОВ ВЕЛКОВ СЕВИНЧ СИДЕРОВА ВЕЛКОВА

статус: 
Неактивно

До:
ГЕРГАНА СТАЙКОВА ХРИСТОВА
НАДЕЖДА СТАЙКОВА ВЕЛКОВА
ФИКРИЯ МЮМЮН ВЕЛКОВА
ЗЛАТКА СИДЕРОВА ВЕЛКОВА
ФИКРЕТ СИДЕРОВ ВЕЛКОВ
СЕВИНЧ СИДЕРОВА ВЕЛКОВА

Публикация на:: 
Хасково

С настоящото Ви уведомяваме, че Сергей Сидеров Стайков и Стайко Сидеров СТайков са подали пред СГКК-Хасково, заявление вх.№01-157780-29.05.2017г., с което иска да бъде променена кадастралната карта на землище гр.Хасково за сграда с идентификатор 77195.726.214.1 (с адм.

До: АПОСТОЛ ВЕЛЧЕВ КАЗАКОВ гр.Свиленград п.к.6500 ул.“Обединение“ №25

статус: 
Неактивно

До:
АПОСТОЛ ВЕЛЧЕВ КАЗАКОВ
гр.Свиленград п.к.6500
ул.“Обединение“ №25

Публикация на:: 
Хасково

С настоящото Ви уведомяваме, че Андрей Велиев Казаков е подал пред СГКК-Хасково, заявление вх.№01-186898-21.06.2017г., с което иска да бъде променена кадастралната карта на землище гр.Свиленград за сграда с идентификатор 65677.701.295.1 (с адм.адрес гр.Свиленград, ул.“Витоша“ №2), като изменението се състои в поправка на грешка в КК – нанасяне на самостоятелни обекти в сграда (СОС) по проект изработен от правоспособно лице по кадастър и по приложено Удостоверение за търпимост на сградата издадено от Община Свиленград.

ДО БОЙКА ГЕОРГИЕВА КОЖУХАРОВА ТОДОР НИКОЛОВ КОЖУХАРОВ

статус: 
Неактивно

ДО
БОЙКА ГЕОРГИЕВА КОЖУХАРОВА
ТОДОР НИКОЛОВ КОЖУХАРОВ

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-180306-15.06.2017 г. от ВАСИЛ СТОЯНОВ ПОПОВ чрез пълномощник ИВАНКА МАТЕЕВА БЛАГОЕВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 35239.6110.2720 и 35239.6110.1184 с адрес: с. Казичане, район Панчарево, област София-град

Дo: ХРИСТИНА ЯСЕНОВА КИСОВА До: ПЕНКО ЯСЕНОВ КИСОВ

статус: 
Неактивно

Дo:
ХРИСТИНА ЯСЕНОВА КИСОВА

До:
ПЕНКО ЯСЕНОВ КИСОВ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-160228-30.05.2017 г. до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал.