Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

ДО КРИСТИАН МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ

статус: 
Неактивно

ДО
КРИСТИАН МЛАДЕНОВ МЛАДЕНОВ

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-178946-14.06.2017г. от Столична община – район Триадица, до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори  68134.1007.995, 68134.1007.994, 68134.1007.1436 (улица) и 68134.1007.1449 ( улица), с адрес: гр. София, район „Триадица“.

ДО ЕЛИСАВЕТА АСЕНОВА ДАФИНКИЧЕВА

статус: 
Неактивно

ДО
ЕЛИСАВЕТА АСЕНОВА ДАФИНКИЧЕВА

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-204827-06.07.2017г. от Маргарита Цветкова Тодорова до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е поискано изменение в кадастралната карта по отношение изменение границите на сграда с идентификатор 68134.4339.490.1 и нанасяне схеми на самостоятелни обекти в нея. Изменението е на основание чл. 51, ал. 1, т.

ДО АСЕН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ

статус: 
Неактивно

ДО
АСЕН ПЕТРОВ ВЕЛИЧКОВ

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че във връзка със заявление вх. №  01-225780-25.07.2017г. от Янко Василев Янков до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е поискано изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти (КККР) за коректно отразяване схемата на самостоятелен обект – мезонетен апартамент №1, собственост на Янко Василев Янков и Мария Апостолова Янкова, съгласно нотариален акт № 15/ 2007г., находящ се в сграда с идентификатор 68134.1894.204.1, ул.

ДО ПЕПА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА ТЕОДОР ЙОРДАНОВ ФИЛКОВ МИРОСЛАВ ЙОРДФАНОВ ФИЛКОВ

статус: 
Неактивно

ДО
ПЕПА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
ТЕОДОР ЙОРДАНОВ ФИЛКОВ
МИРОСЛАВ ЙОРДФАНОВ ФИЛКОВ

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че във връзка със заявление вх. № 01-193911-27.06.2017г. от Елена Димова Наблантова до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е започната процедура по изменение в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти (КККР) в сграда с идентификатор 68134.4361.136.24, с адрес район „Люлин“, ж.к. „Люлин“, бл. 504.