Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

ДО: ГЕОРГИ ХРИСТОВ ВЪЛКОВ

ДО:
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ВЪЛКОВ

Публикация на:: 
София - град
статус: 
Неактивно

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-245013-10.08.2016 г., подадено на основание  чл. 51, ал.

ЙОРДАН ВЛАДИМИРОВ РУЖИН НИКОЛА ВЛАДИМИРОВ РУЖИН СТОЯН ВЛАДИМИРОВ РУЖИН

ЙОРДАН ВЛАДИМИРОВ РУЖИН
НИКОЛА ВЛАДИМИРОВ РУЖИН
СТОЯН ВЛАДИМИРОВ РУЖИН

Публикация на:: 
София - град
статус: 
Неактивно

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-197073-01.07.2016г. от „Вера Строй“ ЕООД до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 68134.2046.3270 с адрес: район „Витоша”, Столична Община.

ДО: ИВАЙЛО РАДОСЛАВОВ МАРИНОВ ГР. СОФИЯ ЖК. “СТУДЕНТСКИ ГРАД “ №15 ЕТ.4 АП.404

ДО:
ИВАЙЛО РАДОСЛАВОВ МАРИНОВ
ГР. СОФИЯ
ЖК. “СТУДЕНТСКИ ГРАД “ №15 ЕТ.4 АП.404

Публикация на:: 
Търговище
статус: 
Неактивно

На основание чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме че, във връзка със заявление рег. №  01-396860-23.12.2016г. от Марин Боянов Иванов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – ТЪРГОВИЩЕ е извършено изменение на данни в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КНРИ) за самостоятелен обект в сграда (СОС) с идентификатор 73626.511.63.21.16 с адрес гр. Търговище, ул. „Цар Крум“ №6 ет.1 ап.3.

ДО: ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ С. ГОЛЯМО СОКОЛОВО УЛ.“БАТАК“ №12

ДО:
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
С. ГОЛЯМО СОКОЛОВО
УЛ.“БАТАК“ №12

Публикация на:: 
Търговище
статус: 
Неактивно

            На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег № 01-15688-23.01.2017г. от Стефанка Кръстева Стефанова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) -  Търговище е започната процедура за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Търговище за сграда с идентификатор 73626.505.46.1, с адрес гр. Търговище, ул. „Тимок“ № 1.