Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

ДО БОЯН ТОДОРОВ НАКОВ "СТЕНЛИ СТАР" ЕООД ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА ПОПОВА

ДО
БОЯН ТОДОРОВ НАКОВ
"СТЕНЛИ СТАР" ЕООД
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА ПОПОВА

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-67504-09.03.2017 г. от МАРИН КИРЧЕВ ИВАНОВ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 02659.2194.2830, 02659.2194.2829, 02659.2194.618, 02659.2194.266, с адрес: гр.Банкя, район Банкя, област София-град

статус: 
Неактивно

Дo: Собственика на поземлен имот с 20746.505.25 Дo: Собственика на поземлен имот с 20746.505.50 До: ОБЩИНА-гр.ДЖЕБЕЛ

Дo:
Собственика на поземлен имот с 20746.505.25

Дo:
Собственика на поземлен имот с 20746.505.50

До:
ОБЩИНА-гр.ДЖЕБЕЛ

Публикация на:: 
Кърджали

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-115656-20.04.2017 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.

статус: 
Неактивно

ДО: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ДО: БЕКИЕ МУСТАФОВА ХАЙРУЛОВА ДО: РАМАДАН ХАШИМ АХМЕД ДО: ЛЕВЕН ХУБЕНОВ АНГЕЛОВ ДО: РУМЯНА ХУБЕНОВА МАРИНОВА ДО: СВЕТЛИН ХУБЕНОВ АНГЕЛОВ ДО: НЕВРИЕ ОСМАНОВА КАДИРОВА ДО: ОСМАН ОСМАНОВ КАДИРОВ ДО: ШАБАН ОСМАНОВ КАДИРОВ

ДО: ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ДО: БЕКИЕ МУСТАФОВА ХАЙРУЛОВА
ДО: РАМАДАН ХАШИМ АХМЕД
ДО: ЛЕВЕН ХУБЕНОВ АНГЕЛОВ
ДО: РУМЯНА ХУБЕНОВА МАРИНОВА
ДО: СВЕТЛИН ХУБЕНОВ АНГЕЛОВ
ДО: НЕВРИЕ ОСМАНОВА КАДИРОВА
ДО: ОСМАН ОСМАНОВ КАДИРОВ
ДО: ШАБАН ОСМАНОВ КАДИРОВ

Публикация на:: 
Кърджали

На основание  чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег.№01-158311/29.05.2017г. до Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Кърджали е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.КЪРДЖАЛИ, за имот с идентификатор 40909.114.554.

Изменението на КККР се състои в отразяване на имот, възстановен на насл. на ОСМАН КАДИРОВ ХАЙРУЛОВ по реда на чл.10, ал.7 ЗСПЗЗ съгласно Решение №6817/06.11.2014г. издадено от ОСЗ гр.Кърджали.

статус: 
Неактивно

До: НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ЛИЧЕВ

До: НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ЛИЧЕВ

Публикация на:: 
Велико Търново

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-116813-20.04.2017 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3870-01.06.2017 г., засягащо имот с идентификатор 10447.502.74.15.57,  за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

статус: 
Неактивно