Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

ДО ИВО ИЛИЕВ КАМЕНОВ

статус: 
Неактивно

ДО
ИВО ИЛИЕВ КАМЕНОВ

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-256431-22.08.2016г. от Борис Тодоров Николов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори  68134.303.29, 68134.303.271 и 68134.303.3, с адрес: гр. София, район Възраждане, област София.

ДО Г-Н МИНЧО ТРЕНДАФИЛОВ КЕХАЙОВ гр.Смолян 4700, ул. Миньорска №99

статус: 
Неактивно

ДО
Г-Н МИНЧО ТРЕНДАФИЛОВ КЕХАЙОВ
гр.Смолян 4700, ул. Миньорска №99

Публикация на:: 
Смолян

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-246494-11.08.2017 г., подадено на основание чл. 51, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8009-25.10.2017 г., засягащо нанасяне на сграда с идентификатор 67653.916.227.3 в рамките на поземлен имот с идентификатор  67653.916.227.

ДО Г-Н НИКОЛАЙ АНАСТАСОВ КАИШЕВ гр. Пловдив, ул. Бачково №4

статус: 
Неактивно

ДО
Г-Н НИКОЛАЙ АНАСТАСОВ КАИШЕВ
гр. Пловдив, ул. Бачково №4

Публикация на:: 
Смолян

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАИШЕВ,  

Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Смолян (СГКК), на основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомява, че е постъпило заявление вх. № 01-216813-18.07.2017г. от г-н Здравко Георгиев Стефанов, е започнато производство по отстраняване на непълнота и грешка в одобрената кадастрална карта (КК) на село Чокманово, общ. Смолян,  обл. Смолян.

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СОС С ИДЕНТИФИКАТОР 04279.612.185.2.9

статус: 
Неактивно

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА
СОС С ИДЕНТИФИКАТОР
04279.612.185.2.9

Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод на постъпило от Община Благоевград заявление с рег. № 01-339433/ 30.10.2017 г. до СГКК – Благоевград,  , е започната процедура по изменение на Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти, касаещо заличаване на Сграда с идентификатор 04279.612.185.1 и коригиране формата на Сграда с идентификатор 04279.612.185.2,  въз основа на одобрен от Община Благоевград архитектурен проект, Акт за публична общинска собственост № 86/ 13.07.1999 г. и разработка на правоспособно лице по кадастър.