Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

ДО ТЕМЕНУЖКА НЕСТОРОВА ИВАНОВА

статус: 
Неактивно

ДО
ТЕМЕНУЖКА НЕСТОРОВА ИВАНОВА

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-229607-27.07.2017г. от Биляна Мартиновски, чрез пълномощник Пламен Цанков Радев до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е поискано изменение в кадастралната карта по отношение изменение границите на сгради с идентификатори 68134.303.226.2 и 68134.303.226.3 и нанасяне схеми на самостоятелни обекти в сграда с идентфиикатор 68134.303.226.3, сградите се намират в поземлен имот с идентификатор 68134.303.226, ул.

До ЦВЕТАНА ДИМЧЕВА ЗАХАРИНОВА

статус: 
Неактивно

До
ЦВЕТАНА ДИМЧЕВА ЗАХАРИНОВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-29130-03.02.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5947-15.08.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.4339.535.1.36, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

 

ДО АСЕН ИВАНОВ ПЕТРУНОВ

статус: 
Неактивно

ДО
АСЕН ИВАНОВ ПЕТРУНОВ

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-175923-13.06.2017 г. от АНАСТАСИЯ ДРАМОВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, изработен в гаранционния срок за дефекти е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.4336.2000, 68134.4336.424, 68134.4336.423, 68134.4336.2048, район „Овча купел“, област София.

ДО: АТАНАС СТЕФАНОВ АТАНАСОВ ДО: ЦВЕТАНА СТЕФАНОВА КОЖУХАРОВА

статус: 
Неактивно

ДО: АТАНАС СТЕФАНОВ АТАНАСОВ
ДО: ЦВЕТАНА СТЕФАНОВА КОЖУХАРОВА

Публикация на:: 
Сливен

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-272370-04.09.2017г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Сливен за недвижим имот с идентификатор 67338.432.277, с адрес гр.Сливен, м.Дъбака.