Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

ДО ГЕРМАНА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА

ДО
ГЕРМАНА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-174789-29.07.2014г. от Марин Александров Симеонов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 02659.2195.965, 02659.2195.964, 02659.2195.2683 и 02659.2195.988, с адрес: гр. Банкя, район Банкя, област София.

статус: 
Неактивно

ДО КРАСИМИР РАДКОВ ПЕШЕВ

ДО
КРАСИМИР РАДКОВ ПЕШЕВ

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-131325-04.05.2016г. от Райна Дамянова Вълчева до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори  68134.1506.2173 и 68134.1505.2400, с адрес: гр. София, район Искър, област София.

статус: 
Неактивно

ДО ТРЕНДАФИЛ ТОШЕВ ТОШЕВ ЙОРДАН ГРИГОРОВ МИТОВ

ДО
ТРЕНДАФИЛ ТОШЕВ ТОШЕВ
ЙОРДАН ГРИГОРОВ МИТОВ

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-88759-25.03.2016г. от Александър Любенов Божилов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори  68134.1604.1255, 68134.1604.6168, 68134.1604.6169 и 68134.1604.6171, с адрес: гр. София, район Студентски, област София.

статус: 
Неактивно

Дo: СОФРОНИЯ ГЕОРГИЕВА РАЧЕВА

Дo:
СОФРОНИЯ ГЕОРГИЕВА РАЧЕВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-141936-26.06.2014 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1053-14.02.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.4094.2, 68134.4094.757, 68134.4094.5618, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

статус: 
Неактивно