Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

До ПАВЛИНА ПЕТРОВА ДИЛЧОВСКА Гр.София

статус: 
Неактивно

До ПАВЛИНА ПЕТРОВА ДИЛЧОВСКА
Гр.София

Публикация на:: 
Видин

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме ПОВТОРНО, че по повод подадено заявление рег. № 01-961-02.01.2018г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Видин от Сабина Люлинова Гетова, носител на вещно право върху недвижими имоти, съгласно представените документи е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър за недвижим имот с идентификатор 10971.502.134, сграда с идентификатор 10971.502.134.1 и самостоятелните обекти в сградата /СОС/, находящи се в гр.Видин, ул.“Найчо Цанов“ №4.

ДО МАРИЯ БОНЕВА НИКОЛОВА БУЛ. „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“ № 168, ВХ. А, ЕТ. 4, АП. 73

статус: 
Неактивно

ДО МАРИЯ БОНЕВА НИКОЛОВА
БУЛ. „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ“ № 168,
ВХ. А, ЕТ. 4, АП. 73

Публикация на:: 
Стара Загора

С настоящото Ви уведомяваме, че Бончо Стоянов Калчев  е подал пред СГКК – Стара Загора  заявление  вх. № 01-110957-28.03.2018 г., с което желае да бъдат променени по реда на чл.51, ал.1, т.2 от ЗКИР одобрените кадастрална карта и регистри за землището на с. Старозагорски бани.

ДО ВАСИЛ ХРИСТОВ ВЪЛЧЕВ ЖК ЛЕВСКИ ЗОНА Г, №34, ВХ.А, ЕТ.6, АП.20 ГР. СОФИЯ ДО РАДКА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА БУЛ. „РОЗОВА ДОЛИНА”, № 1, ВХ.Б, ЕТ.3, АП.5 ГР. КАЗАНЛЪК ДО СТАНИМИР СТЕФАНОВ ВЪЛЧЕВ БУЛ. „РОЗОВА ДОЛИНА”, № 1, ВХ.Б, ЕТ.3, АП.5 ГР. КАЗАНЛЪК

статус: 
Неактивно

ДО ВАСИЛ ХРИСТОВ ВЪЛЧЕВ
ЖК ЛЕВСКИ ЗОНА Г, №34, ВХ.А,
ЕТ.6, АП.20
ГР. СОФИЯ

ДО РАДКА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧЕВА
БУЛ. „РОЗОВА ДОЛИНА”, № 1, ВХ.Б,
ЕТ.3, АП.5
ГР. КАЗАНЛЪК

ДО СТАНИМИР СТЕФАНОВ ВЪЛЧЕВ
БУЛ. „РОЗОВА ДОЛИНА”, № 1, ВХ.Б,
ЕТ.3, АП.5
ГР. КАЗАНЛЪК

Публикация на:: 
Стара Загора

В изпълнение на чл. чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.71,ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ с настоящето Ви  уведомяваме, че повод на постъпила молба вх. № 01-67763-21.02.2018 г., подадена на основание  чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

До: МАРИЯ МИЛКОВА ПЕПЕЛЮГОВА Гр.София

статус: 
Неактивно

До: МАРИЯ МИЛКОВА ПЕПЕЛЮГОВА
Гр.София

Публикация на:: 
Видин

На основание чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме ПОВТОРНО, че по повод на постъпило искане с рег. № 05-7563-07.06.2017г. и служебно заявление №09-26928-25.09.2017г подадени на основание  чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.