Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

Дo: ВИОЛЕТА НИКОЛОВА ПЕТКОВА

статус: 
Неактивно

Дo:
ВИОЛЕТА НИКОЛОВА ПЕТКОВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-100603-05.04.2017 г., до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4263-15.06.2017 г., засягащо имот с идентификатор 65601.5478.40 за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Дo: ИВЕЛИНА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА До: Заинтересованите собствениици и носители на други вещни права върху гаражи в сграда с идентификатор 83510.662.268.4

статус: 
Неактивно

Дo:
ИВЕЛИНА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА

До:
Заинтересованите собствениици и носители на други вещни права върху гаражи в сграда с идентификатор 83510.662.268.4

Публикация на:: 
Шумен

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-209633-11.07.2017 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5498-31.07.2017 г., засягащо имот с идентификатор 83510.662.268.4, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

ДО СОФИЙКА СТОИМЕНОВА МИТОВА

статус: 
Неактивно

ДО
СОФИЙКА СТОИМЕНОВА МИТОВА

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че във връзка със заявление вх. № 01-143122-15.05.2017г. от Мария Ангелова Златева и от Цанка Николова Петрова до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е поискано изменение в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти (КККР), състоящо се в нанасяне схеми на самостоятелни обекти в сграда с идентифиактор 68134.2042.12.1, ул. „Бор” № 2, район „Витоша”, за която сте регистриран собственик.

ДО СНЕЖАНА СТЕФАНОВА ДАВИДОВА УЛ. „22-РИ СЕПТЕМВРИ“ № 14, ВХ.Б, ЕТ.5, АП.3 ГР. СОФИЯ ДО ДЕСИСЛАВА БОЖИДАРОВА ДАВИДОВА УЛ. „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ № 7, ЕТ.8, АП.34 ГР. СОФИЯ

статус: 
Неактивно

ДО СНЕЖАНА СТЕФАНОВА ДАВИДОВА
УЛ. „22-РИ СЕПТЕМВРИ“ № 14, ВХ.Б, ЕТ.5, АП.3
ГР. СОФИЯ

ДО ДЕСИСЛАВА БОЖИДАРОВА ДАВИДОВА
УЛ. „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ № 7, ЕТ.8, АП.34
ГР. СОФИЯ

Публикация на:: 
Стара Загора

С настоящото Ви уведомяваме, че ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА  е подала  пред СГКК – Стара Загора заявление вх. № 01-200921-04.07.2017г., с което желае да бъдат променени  кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Стара Загора, одобрени със Заповед РД-18-43/25.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК.