Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

Дo: СВЕТЛИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ

статус: 
Неактивно

Дo:
СВЕТЛИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-335394-25.10.2017 г., подадено до СГКК София на основание чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-390-12.01.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1978.2, 68134.1978.641, 68134.1978.642, 68134.1978.643, 68134.1978.646, 68134.1978.816, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

Дo: ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ БУКОВСКИ

статус: 
Неактивно

Дo:
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ БУКОВСКИ

Публикация на:: 
Софийска област

            В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-205309-07.07.2017 г., подадено на основание  чл. 51, ал.

ДО АНИНКА СТОИМЕНОВА АПОСТОЛОВА

статус: 
Неактивно

ДО
АНИНКА СТОИМЕНОВА АПОСТОЛОВА

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-395387-12.12.2017г. от  :Рам-10“ ЕООД до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори  68134.503.579 и 68134.503.1490 с адрес: гр. София, район „Сердика“.

ДО ВИКТОР ИВАНОВ САВОВ МАЛИНКА ДИМИТРОВА ГРИВИШКА

статус: 
Неактивно

ДО
ВИКТОР ИВАНОВ САВОВ
МАЛИНКА ДИМИТРОВА ГРИВИШКА

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-408422-28.12.2017г. от Илин Тодоров Гривишки до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е поискано изменение в кадастралната карта по отношение нанасяне на сграда в поземлен имот с идентификатор 68134.300.464, ул. „Цар Самуил” № 82, район „Възраждане”. Изменението е на основание чл. 51, ал. 1, т. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър, като за поземления имот сте регистрирани собственици.