ДЕКО ДЕКОВ СТЕФАНОВ ул. "Морава" № 2, вх.В, ет.4, ап.8 гр. Плевен

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ДЕКО ДЕКОВ СТЕФАНОВ
ул. "Морава" № 2, вх.В, ет.4, ап.8
гр. Плевен

Документи: 
Публикация на:: 
Плевен

           В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето повторно Ви  уведомяваме, че е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1489-20.02.2018 г., засягащо имот с идентификатор 62116.34.1, 62116.34.2, 62116.34.3, 62116.34.17, 62116.34.18, 62116.34.19, 62116.34.16, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

            На основание чл. 61, ал. 3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в приемната на СГКК Плевен и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Приложения:
1. Заповед № 18-1489-20.02.2018 г.

             2. Копие от скица-проект  № 15-106389-20.02.2018 г.

 

 

Началник на СГКК – ГР. ПЛЕВЕН:…………………

/ инж. Боряна Иванова /

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 12.04.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 27.04.2018 г.

Длъжностно лице: ..................................................