До: “АЛАДИН ФУУДС” ООД гр.Съединение, общ. Съединение, ул.“Кирил и Методий“ 6

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

До:
“АЛАДИН ФУУДС” ООД
гр.Съединение, общ. Съединение, ул.“Кирил и Методий“ 6

Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-54596/12.02.2018 г. от Теменужка Борисова Кичукова в  СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, т.1 от Наредба №3/28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), започва производство за изменение на КККР на гр.Пловдив, общ.Пловдив, засягащо самостоятелен обект с идентификатор 56784.518.496.3.3, за който в кадастралния регистър сте записани като собственици. В 7 дневен срок от получаване на настоящето писмо се поканвате да се явите и Ви се предоставя възможността да се запознаете с предлаганото изменението на КККР. В последствие ще бъдете отново уведомени за приключване на процедурата.

 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК - Пловдив

 

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото 14.05.2018г.

 

Дата на сваляне от таблото 22.05.2018г.