ДО “ТОМА СТРОЙ” ЕООД ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК ПЕТЪР БОРИСОВ СТЕФАНОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
“ТОМА СТРОЙ” ЕООД
ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК
ПЕТЪР БОРИСОВ СТЕФАНОВ

Публикация на:: 
София - град

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТЕФАНОВ,

На основание чл. 19, ал. 1 от Наредба № PД-02-20-4 от 11.10.2016г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри  (Наредба № PД-02-20-4/ 11.10.2016г.) и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че подаденото от Вас заявление вх. № 01-104533-08.04.2016г. и допълнителни документи 05-4771-27.04.2016г. за издаване на схема на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.801.1571.1.8 от одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на район „Изгрев”, не удовлетворява изискванията на нормативната уредба за извършване на услугата, тъй по данните от приложения архитектурен чертеж не може да се установи точното местоположение на обекта в одобрените КККР на район  „Изгрев”.

Предвид горното, на основание чл. 19, ал. 2 от Наредба № PД-02-20-4/ 11.10.2016г. в четиринадесетдневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК София следва да отстраните нередовностите, като представите удостоверение за идентичност между обекта, описан в договор №77/28.04.2014г. и самостоятелен обект от КККР. При неизпълнение на задълженията в указания срок производството по заявление рег. № 01-104533-08.04.2016г. ще бъде прекратено.

 НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

Дата на залепване на таблото: 13.03.2017г.