До: „АН БАЛ“ ЕООД

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

До:
„АН БАЛ“ ЕООД

Публикация на:: 
Софийска област

На основание чл. 26, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомявам, че по повод подадено заявление вх. № 01-154965-30.04.2018г. от Христо Стоянов Лаков до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.Пролеша, община Божурище, обл.София за поземлен имот с идентификатор 058606.41.79,  за който в КРНИ, сте записан като собственик или носител на друго вещно право.

Изменението се изразява в нанасяне на проектни поземлени имоти с идентификатори 058606.41.186 и 058606.41.187 и се извършва въз основа на кадастрален и регулационен план на с.Пролеша - одобрен със заповед № ТС 128 от 19.04.2007г., и измемение, одобрено със заповед ТС 277 от 03.10.2007г. за имот 041079, и документи, удостоверяващи правото на собственост.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7 дневен срок от получаването на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление вх. вх. № 01-154965-30.04.2018г.  и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

 При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление вх. 01-154965-30.04.2018г. или неизразяване на становище, СГКК Софийска област ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта.

 

Настоящото уведомление се обявява на основание чл.61, ал.3 от АПК.

 

Приложение – Скица – проект № 15-298370-14.05.2018г.

 

Дата на поставяне на таблото: 13.06.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: …………………

 

 

  Началник на СГКК – Софийска област:…………………

                                                                                                                    /инж. Росен Борисов/

                                                                                Зап.№ РД- РД-20-53-11.06.2018г.