ДО „АКБ – АКТИВ“ АД УЛ. „ ФРЕДЕРИК ЖОЛИО КЮРИ“ № 20, ЕТ. 11, АП. 3 РАЙОН „ИЗГРЕВ“ ГР. СОФИЯ 1113

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ДО „АКБ – АКТИВ“ АД
УЛ. „ ФРЕДЕРИК ЖОЛИО КЮРИ“ № 20,
ЕТ. 11, АП. 3
РАЙОН „ИЗГРЕВ“
ГР. СОФИЯ 1113

Документи: 
Публикация на:: 
Стара Загора

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.71,ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-77985-02.03.2018 г., подадена на основание  чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-2602-29.03.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68850.522.704, 68850.522.9917, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-2602-29.03.2018 г.

 

 

Дата: 29.03.2018 г.                            Началник на СГКК – ГР. СТАРА ЗАГОРА:…………………

                                                                                                                     / инж.Дияна Балева /

 

 

ВИ

 

 

Дата на залепване: 10.04.2018 г.