ДО „АКБ- АКТИВ“ АД гр. София ул. Фредерик Жолио Кюри № 20, ет.11 ап.3

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
„АКБ- АКТИВ“ АД
гр. София
ул. Фредерик Жолио Кюри № 20, ет.11 ап.3

Публикация на:: 
Добрич

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-13763-12.01.2018 г., подаден  на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), е издадена заповед за изменение на КККР № 18-986-02.02.2018 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори 35064.501.2322, 35064.501.3296  и 35064.501.3399,  находящи се в гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписани като собственик или носител на друго вещно право.

Предоставяме Ви възможност да се запознаете със заповед № 18-986-02.02.2018 г., в 14-дневен срок, считано от датата на поставяне на настоящото уведомление на таблото за обявления в    СГКК – Добрич или от датата на публикуването му в интернет страницата на АГКК. 

 

Приложение: Заповед №18-986-02-02-2018 г

 

Дата на поставяне на таблото: 12.02.2018 г.           

 

 

 

                                                НАЧАЛНИК НА СГКК - ДОБРИЧ:  ....................................

                                                                                                            /инж.Веселин Атанасов/