ДО: „АВЛОН КЪМПАНИ“ЕООД

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО:
„АВЛОН КЪМПАНИ“ЕООД

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-43256-16.02.2016 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4825-17.06.2016 г., засягащо имот с идентификатор 02659.2193.916, 02659.2193.916.1, 02659.2193.916.2, 02659.2193.917, 02659.2193.917.1, 02659.2193.917.1.1, 02659.2193.917.1.2, 02659.2193.917.1.3, 02659.2193.917.1.4, 02659.2193.917.1.5, 02659.2193.917.1.6, 02659.2193.917.1.7, 02659.2193.917.1.8, 02659.2193.917.1.9, 02659.2193.917.1.10, 02659.2193.917.1.11, 02659.2193.917.1.12, 02659.2193.917.1.13, 02659.2193.917.1.14, 02659.2193.917.1.15, 02659.2193.917.1.16, 02659.2193.917.1.17, 02659.2193.917.1.18, 02659.2193.917.1.19, 02659.2193.917.2, 02659.2193.917.4, 02659.2193.917.5, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие от Заповед № 18-4825-17.06.2016 г.
2. Копие от Скица-проект № 15-110238-10.03.2016 г.

 

 

 

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

инж. димитър величков

 

Дата на залепване на таблото: 20.04.2017 г.