Дo: „БУЛМЕКС-04“ ЕООД ПЕТЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
„БУЛМЕКС-04“ ЕООД
ПЕТЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
СИЛВИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-114211-18.04.2016 г. до СГКК София, подадено на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на  № 18-682-31.01.2017 г., засягащо имоти с идентификатори 65601.5479.584,  65601.5479.358, 65601.5479.498 и 65601.5479.534, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:

1. Копие на Заповед № 18-682-31.01.2017 г.

             2.Копие на скица-проект № 15-483578-04.10.2016 г.

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

                 ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

Дата на залепване на таблото: 15.03.2017 г.