ДО : „ЧАВДАР“ ЕАД ж.к. Дружба, ул. Искърско шосе No 26 гр. София

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО :
„ЧАВДАР“ ЕАД
ж.к. Дружба, ул. Искърско шосе No 26
гр. София

Публикация на:: 
Софийска област

На основание чл.26, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)  и във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, Ви уведомявам, че по повод подадено заявление рег. № 01-134727-09.05.2016г. до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти  на гр. Ботевград за поземлени имоти с идентификатори 05815.302.3 и 05815.302.1103 за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

Изменението се състои в промяна границите на  поземлени имоти с идентификатори  05815.302.3 и 05815.302.1103 в съответствие с границите на УПИ  I, IX,X,XII от кв. 197 по плана на гр. Ботевград одобрен със Заповед № 1173/10.12.1990г. и изм. със Заповед № ОТ С-55/30.05.2003г.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7 дневен срок от получаването на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. №  01-134727/09.05.2016г  и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

 При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. №  рег. №  01-134727/09.05.2016г .  или неизразяване на становище, СГКК Софийска област ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта.

Приложение: Скица – проект

 

ЗА НАЧАЛНИК СГКК СОФИЙСКА ОБЛАСТ

         ИНЖ. РОСЕН БОРИСОВ

                                                                       със Заповед рег.№ РД-20-29/08.03.2017г

.Дата на залепване на таблото: 15.03.2017г.