До: „ФУНДАМЕНТ“ ООД Адрес: град Пловдив, ул. "Изток-продължение" № 1

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До: „ФУНДАМЕНТ“ ООД
Адрес: град Пловдив, ул. "Изток-продължение" № 1

Публикация на:: 
Пловдив

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-270205-31.08.2017 г., подадена на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7920-24.10.2017 г., засягащо имот с идентификатор 56784.523.2064.1.38, 56784.523.2064.1.39, 56784.523.2064.1.40, 56784.523.2064.1.41, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-7920-24.10.2017 г.
2. …

 

 

 

 

Началник на СГКК – ГР. ПЛОВДИВ:…………………

                                                          / инж. Никола Бадев /

 

 

Дата на поставяне на таблото:  06.12.2017г..

Дата на сваляне от таблото:      21.12.2017г..