До: „ГАНЧЕВ ИНВЕСТ” АД кв. Горна Баня, район „Овча купел”, ул. „Лозище” №25 гр. София 1614

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До: „ГАНЧЕВ ИНВЕСТ” АД
кв. Горна Баня, район „Овча купел”, ул. „Лозище” №25
гр. София 1614

Публикация на:: 
Пловдив

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-357491-17.11.2016 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-761-02.02.2017 г., засягащо имот с идентификатор 00702.528.56, 00702.528.56.66, 00702.528.56.67, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:

1. Заповед № 18-761-02.02.2017 г.

   Началник на СГКК – ГР. ПЛОВДИВ:…………………

/ инж. Никола Бадев /

Уведомлението е поставено на таблото в приемната на СГКК – Пловдив на 15.03.2017 г.

Дата на сваляне от таблото 30.03.2017 г.