ДО „КРИСТАЛ” ООД СТАНИМИР ВЕЦКОВ МИНОВ КРАСИМИРА АЛЕКСАНДРОВА БЕЛЕВА ЕМИЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА МЕТОДИЕВА АЛЕКСАНДРА СТОЯНОВА БЕЛЕВА

Версия за печатВерсия за печат

ДО
„КРИСТАЛ” ООД
СТАНИМИР ВЕЦКОВ МИНОВ
КРАСИМИРА АЛЕКСАНДРОВА
БЕЛЕВА
ЕМИЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА МЕТОДИЕВА
АЛЕКСАНДРА СТОЯНОВА БЕЛЕВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-383219-09.12.2016 г. до СГКК София, подадено на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на № 18-837-06.02.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.306.295 и 68134.306.420, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:

1. Копие на Заповед № 18-837-06.02.2017 г.

2. Копие на скица-проект № 15-614851-13.12.2016 г.

 

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

                 ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

Дата на залепване на таблото: 15.03.2017 г.

статус: 
Неактивно