ДО „КРИСТАЛ” ООД СТАНИМИР ВЕЦКОВ МИНОВ КРАСИМИРА АЛЕКСАНДРОВА БЕЛЕВА ЕМИЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА МЕТОДИЕВА АЛЕКСАНДРА СТОЯНОВА БЕЛЕВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
„КРИСТАЛ” ООД
СТАНИМИР ВЕЦКОВ МИНОВ
КРАСИМИРА АЛЕКСАНДРОВА
БЕЛЕВА
ЕМИЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА МЕТОДИЕВА
АЛЕКСАНДРА СТОЯНОВА БЕЛЕВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-383219-09.12.2016 г. до СГКК София, подадено на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на № 18-837-06.02.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68134.306.295 и 68134.306.420, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:

1. Копие на Заповед № 18-837-06.02.2017 г.

2. Копие на скица-проект № 15-614851-13.12.2016 г.

 

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

                 ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

Дата на залепване на таблото: 15.03.2017 г.