ДО „ОСАНА – 96“ ООД УЛ. „12-ТИ ПЕХОТЕН ПОЛК“ № 12 ГР. СТАРА ЗАГОРА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО „ОСАНА – 96“ ООД
УЛ. „12-ТИ ПЕХОТЕН ПОЛК“ № 12
ГР. СТАРА ЗАГОРА

Публикация на:: 
Стара Загора

С настоящото Ви уведомяваме, че „ХРАНИНВЕСТ-ХРАНМАШКОМПЛЕКТ“ АД и „ПРОГРЕС“АД, чрез пълномощника си ДАРИНКА БОРИСОВА ЦОНЗОРОВА  са подали  пред СГКК – Стара Загора заявление вх. № 01-248058-14.08.2017г., с което желаят да бъдат променени  кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Стара Загора, одобрени със Заповед № РД-18-65/30.05.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

За да изпълним искането по административната процедура, за която сме сезирани и издадем административен акт за заявеното изменение, следва да променим кадастралната карта и регистри  по реда на чл.51, ал.1, т.2 от ЗКИР, съгласно проект за изменение на ККР, изготвен от правоспособно лице по ЗКИР.

Проекта за изменение включва, промяна на границите на поземлени имоти с идентификатори 68850.522.467 и 68850.522.5260, собственост на Зявителя „ПРОГРЕС“АД, видно от приложените Акт за държавна собственост № 12957 / 13.03.1996 г., Нотариален акт , вписан в Служба по вписванията под № 54, вх. рег.7735, том XXIII, дело 5658  от 28.06.2007г. и Нотариален акт , вписан в Служба по вписванията под № 103, вх. рег.8335, том XXIII, дело 4724  от 09.08.2012г., с цел  поставяне на границите на имотите  в съответствие с регулационните граници на УПИ LII5246 и  III5260, ЗЧО“ПРОГРЕС“ , кв.18  от действащия план за регулация на гр. Ст. Загора, одобрен със Заповед № РД-25-144 / 21.01.2012 г. С предложеният проект за изменение  се променят   имотните граници на поземлени имоти с идентификатори 68850.522.1850, 68850.522.29 и 68850.522.1861.  В КР като собственици на засегнатите от изменението поземлени имоти са записани „ОСАНА-96“ ООД за имот 68850.522.1850, Община Стара Загора за имот 68850.522.29 и „ХРАНИНВЕСТ-ХРАНМАШКОМПЛЕКТ“ АД за имот 68850.522.1861, Съгласно вписаните в КР данни за сосбтвеност и наличните по преписката документи  за засегнатите от изменението имоти сте заинтересувани лица по исканото изменение.

С оглед на изложеното по – горе и на основание чл. 26, ал.1, във вр. с чл.70, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 /15.12.2016 г. на МРРБ, Ви отправяме настоящото уведомление и даваме възможност, в седем дневен срок, считано от датата на получаването му, да се запознаете на място с образуваната административна преписка и  да изразите пред СГКК - Стара Загора писмено становище по преписката, с представяне на доказателства.

 

Началник на СГКК – Стара Загора:..................................

                                                  (инж. Дияна Балева)

НТ

 

Дата на залепване: 09.10.2017 г.