ДО „ПЕРЛА-3“ЕООД СОФИЯ, УЛ. ПРЕКИ ПЪТ №59

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
„ПЕРЛА-3“ЕООД
СОФИЯ, УЛ. ПРЕКИ ПЪТ №59

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 94-61756-31.10.2012г. от Петър Григоров Йорданов до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори  68134.1982.1026, 68134.1982.72, 68134.1982.71, 68134.1982.70, 68134.1982.22, 68134.1982.21, 68134.1979.69, 68134.1979.30, 68134.1979.207, с адрес: гр. София, район Витоша, област София.

Изменението се изразява в нанасяне на поземлени имоти с идентификатори  68134.1982.1511 и 68134.1979.1571 по скица-проект №15-463820-15.12.2014г., нанася се части от поземлен имот пл. №32, м. „Породин“, район Витоша  и се извършва въз основа на Решение№10077/29.03.2012г. на ОСЗ – район “Овча купел” за възстановено право на собственост на Григор Йорданов Стоянов.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от поставянето на уведомлението на таблото в СГКК София и публикуването му в електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. 94-61759-31.10.2012г..  и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

 

Документите може да изпратите на адрес: СГКК - София гр. София, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да представите в сградата на СГКК - София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 94-61756-31.10.2012г., СГКК - София ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори  68134.1982.1026, 68134.1982.72, 68134.1982.71, 68134.1982.70, 68134.1982.22, 68134.1982.21, 68134.1979.69, 68134.1979.30, 68134.1979.207, с адрес: гр. София, район Витоша, област София, като в 30 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

Приложение: Скица – проект.       

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

инж. Димитър Величков

 

 

Дата на залепване на таблото: 18.04.2017 г.