ДО: „ПРИМА К“ ООД ГР. КАБЛЕШКОВО

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО:
„ПРИМА К“ ООД
ГР. КАБЛЕШКОВО

Публикация на:: 
Бургас

Постъпило е  заявление с вх.№ 01-401616-18.12.2017 г. в СГКК-Бургас, подадено от Клифърд Хютън, с искане за изменение на кадастралнатата карта на гр.Каблешково, по отношение на имоти с идентификатори 35033.501.66, 35033.501.67, 35033.501.68  и 35033.501.1404. Искането се състои в промяна на кадастралните граници на имот 35033.501.67 в съответствие с границите на УПИ XV-67, кв.6 по плана на гр.Каблешково. С изменението се засягат границите на съседните имоти 35033.501.66, 35033.501.68  и 35033.501.1404 /второстепенна улица/.

 В кадастралния регистър за собственици на имот с идентификатор 35033.501.66 са вписани „ПРИМА К“ ООД и „КЕНЕТ-99“ ЕООД, за собственици на имот с идентификатор 35033.501.68 са вписани Нанчо Гьонев Гьонев и Аделина Рехан Гьончева, а Община Поморие е вписана за имот с идентификатор 35033.501.1404 /второстепенна улица/.

            По стартиралата адм. процедура за изменение на КККР гр. Каблешково на основание чл. 26 във връзка с чл. 34, ал. 3 от АПК, Ви отправяме настоящото уведомление, като Ви указваме в седемдневен срок, считано от датата на получаването му, (поставянето му на табло в офиса на СГКК Бургас и в електронната страница на АГКК) да изразите писмено становище по преписката.

            В случай, че в посочения срок не изразите изрично становище, аргументирано с документи, ще следва издаване на Заповед по чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ за промяна на КРНИ на гр. Каблешково по отношение на имоти 35033.501.66, 35033.501.67, 35033.501.68  и 35033.501.1404, така както е показано на скица-проект №15-13609-10.01.2018 г. на СГКК-Бургас.

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 

                                   ЗА НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                              ИНЖ. ПЕНКА БЪЧВАРОВА

                                                                                              Заповед № РД-20-167/22.12.2017 г.

                                                                                              на ИД на АГКК София

Дата на поставяне на таблото: 19.01.2018 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 29.01.2018 г.