ДО: „ПТГ ПИНГУИН ТРАВЕЛ ГРУП“ЕООД

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО:
„ПТГ ПИНГУИН ТРАВЕЛ ГРУП“ЕООД

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-86833-24.03.2016 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6583-19.08.2016 г., засягащо имот с идентификатор 37914.6843.1411, 37914.6843.115, 37914.6843.115.1, 37914.6843.116, 37914.6843.116.1, 37914.6843.117, 37914.6843.117.1, 37914.6843.117.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:

1. Копие от Заповед № 18-6583-19.08.2016 г.

2. Копие от Скица-проект № 15-209720-28.04.2016 г.

Началник на СГКК – ГР. СОФИЯ:…………………

  / инж.Д.Величков /

Дата на залепване на таблото: 18.04.2017 г.