ДО „ШАБЛА – НАПОЯВАНЕ“ ООД гр. Шабла, ул. Кокиче

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
„ШАБЛА – НАПОЯВАНЕ“ ООД
гр. Шабла, ул. Кокиче

Публикация на:: 
Добрич

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-121584-25.04.2017 г., подаден  на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), е издадена заповед за изменение на КККР № 18-5524-31.07.2017 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори 83017.504.6 и 83017.504.4073,  находящи се в гр. Шабла, общ. Шабла, обл. Добрич, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписани като собственик или носител на друго вещно право.

Предоставяме Ви възможност да се запознаете със заповед № 18-5524-31.07.2017 г., в 14-дневен срок, считано от датата на поставяне на настоящото уведомление на таблото за обявления в    СГКК – Добрич или от датата на публикуването му в интернет страницата на АГКК. 

 

Приложение: Заповед №18-5524-31-07-2017 г

 

Дата на поставяне на таблото: 08.08.2017 г.           

 

 

 

                                                ЗА НАЧАЛНИК НА СГКК - ДОБРИЧ:  ..................................

                                                                                                          /инж.Милена Терзиева/

                                                                                                          Зап.№ РД-20-100/02.08.2017