ДО „СПАКС“ ООД ГР. СОФИЯ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
„СПАКС“ ООД
ГР. СОФИЯ

Публикация на:: 
Бургас

  Във връзка със заявления с вх. № 01-195247-30.06.2016 г. и вх.№01-351188-07.11.2017 г., подадени от Областен управител на област Бургас, с искане за изменение на кадастралния регистър на КК на гр.Приморско по отношение на имот с идентификатор 58356.502.133, м.“Пясъка“, изразяващо се в заличаване на вписания собственик „СПАКС“ ООД, с документ за собственост: нотариален акт № 134, том 5, рег.1286, дело № 648 от 24.06.2009 г. на Служба по вписванията Царево и вписване на на нов собственик в лицето на ДЪРЖАВАТА, чрез Областен управител на област Бургас, с документ за собственост: съдебен акт, вписан в Служба по вписванията гр.Царево с акт №71, т.2, рег.2466 от 09.12.2014 г., Ви уведомяваме:

  В изпълнение на влязло в сила съдебно решение №36 от 21.06.2014 г. на Царевски районен съд, вписано с акт №71, т.2, рег.2466 от 09.12.2014 г. в Служба по вписванията гр.Царево, СГКК-Бургас извърши промяна в кадастралния регистър към КК на гр.Приморско по отношение на ПИ 58356.502.133, състояща се в заличаване на СПАКС“ ООД, с документ за собственост: нотариален акт № 134, том 5, рег.1286, дело № 648 от 24.06.2009 г. на Служба по вписванията Царево и вписване на на нов собственик в лицето на ДЪРЖАВАТА, чрез Областен управител на област Бургас, с документ за собственост: съдебен акт, вписан в Служба по вписванията гр.Царево с акт №71, т.2, рег.2466 от 09.12.2014 г.

  Във връзка с чл. 61 от Административно процесуалния кодекс, чрез настоящото писмо, Ви съобщаваме, за извършените изменения.

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас  и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

ЗА НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                              ИНЖ. ПЕНКА БЪЧВАРОВА

                                                                                              Заповед № РД-20-167/22.12.2017

                                                                                              на ИД на АГКК София

 

Дата на поставяне на таблото: 12.01.2018 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 29.01.2018 г.