. ДО:

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

. ДО:
ШЕНОЛ ШАБАН ШАБАН
ДО:
МИТКО КИРЕВ ТОНЧЕВ
ДО:
ДОБРАНКА ЖЕКОВА КОСТАДИНОВА
ДО:
ХАЛИЛ ЮСЕИН ХАЛИЛ
ДО:
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ИЛИЕВ
ДО:
ДЕЛЯНА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

Документи: 
Публикация на:: 
Хасково

до собствениците и носителите на вещни права в поземлен имот и самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 77195.717.150

 

                    На основание чл.26, ал.1 от АПК Ви уведомяваме, че по повод подадено от Йорданка Георгиева Андонова Заявление рег.№05-129/04.01.2018г. до СГКК – Хасково е започнало производство по изменение на Кадастралния регистър на недвижимите имоти /КРНИ/ за поземлен имот с идентификатор 77195.717.150, за който имот се явявате заинтересовано лице по смисъла на ЗКИР.

                     На основание чл.34, ал.1 и 3 от АПК в 7/седем/ - дневен срок от получаване на настоящото, Ви се предоставя възможност да се запознаете с горепосоченото Заявление и приложените към него документи и в случай на несъгласие с исканото изменение, в същия срок да направите писмено искане или възражение.

                     Документите може да изпратите на адреса на СГКК-Хасково: гр.Хасково, п.к.6300, бул.“Г.С.Раковски“№26А, ет.3 или да представите на място в СГКК-Хасково на посочения адрес.

 

 

 

Н-к СГКК-Хасково: .........................

              (инж.Валентина Трайкова)

 

ДАТА НА ПОСТАВЯНЕ НА ТАБЛОТО: 16.04.2018г.

ДАТА НА СВАЛЯНЕ АОТ ТАБЛОТО: 24.04.2018г.