Дo: АХМЕД КАДИР ХАСАН

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

Дo: АХМЕД КАДИР ХАСАН

Документи: 
Публикация на:: 
Бургас

В изпълнение на чл. 61, ал. 1, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление  вх. № 01-64839-20.02.2018 г. в СГКК Бургас, подадено на основание  чл. 56, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри,  е издаден ОТКАЗ за изменение на КККР № 17-204-18.04.2018 г. засягащо имот с идентификатор 11538.504.286, 11538.504.289,  11538.504.290, 11538.504.588 по кадастралната карта на гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас.

В 14-дневен срок, считано от датата на залепване на уведомлението на таблото в приемната на СГКК- гр. Бургас се предоставя възможност за запознаване със ОТКАЗ за изменение на                                    КККР № 17-204-18.04.2018 г. на Началника на СГКК – гр. Бургас, като от същата се считате уведомени за издадения административен акт.

На основание чл.61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото в СГКК Бургас и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

 

 

 

 

 

                                    НАЧАЛНИК НА СГКК БУРГАС:

                                                                                                ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА

 

 

Дата на поставяне на таблото: 29.05.2018 г.

 

Дата на сваляне от таблото: 13.06.2018 г.