До: АХМЕД МЕХМЕДОВ ТАИРОВ гр. Ямбол, ул. „КАПИТАН П. ВОЙВОДА” № 26

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
АХМЕД МЕХМЕДОВ ТАИРОВ гр. Ямбол, ул. „КАПИТАН П. ВОЙВОДА” № 26

Публикация на:: 
Ямбол

В изпълнение на чл.61, ал.1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че със служебно заявление рег.№09-27548/27.09.2017г. по писмо с изх. № 2801-15660/26.09.2017 г. от Община Ямбол на основание чл.56, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е извършено изменение на КРНИ на основание чл.53, ал.1, т.3 от ЗКИР,  засягащо имот с идентификатор 87374.523.98, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Капитан П. войвода” №26.

Служба по геодезия, картография и кадастър /СГКК/- Ямбол изпълни задължението си и уведоми заинтересованото лице Ахмед Мехмедов Таиров  вписан в КР на имота с уведомление на основание чл.26, ал.1 от АПК с изх. №24-19888/09.10.2017г.

 След непредставяне от негова страна на доказателства за собственост в законоустановения срок е извършено вписване  на ОБЩИНА ЯМБОЛ като собственик на имота с нов документ - АЧОС №2105, вх. рег. №6576, том 19 от 15.09.2017г. вписан в Служба по вписвания гр. Ямбол,  с цел актуализиране на КККР на гр. Ямбол.

 

Изменението подлежи на обжалване в 14-дневен срок на основание чл.149, ал.1 от АПК  пред Административен съд Ямбол чрез СГКК - Ямбол.

 

 

 

Началник на СГКК гр.Ямбол:……………..............

                                                                                                                       / инж. Р. Христова /

 

 

    МД

 

* На основание чл.61, ал.3 от АПК, уведомлението да се постави на таблото в СГКК - Ямбол и да се публикува на електронната страница на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

 

*Дата на поставяне на таблото:  15.11.2017 г.