Дo: АХМЕД ЮСЕИН ИСМАИЛ До: ДИЛДАР АХМЕД ИСМАИЛ До: МИХАИЛ ЙОРДАНОВ МАРИНОВ До: БОРЯНА ПЕТРОВА МАРИНОВА До: РУМЕН СТЕФАНОВ ХРИСТОВ До: АНЕТА СЕВДАЛИНОВА ХРИСТОВА До: ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР До: СОЛТАНА ЮСЕИНОВА АЛИОСМАНОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
АХМЕД ЮСЕИН ИСМАИЛ

До:
ДИЛДАР АХМЕД ИСМАИЛ

До:
МИХАИЛ ЙОРДАНОВ МАРИНОВ

До:
БОРЯНА ПЕТРОВА МАРИНОВА

До:
РУМЕН СТЕФАНОВ ХРИСТОВ

До:
АНЕТА СЕВДАЛИНОВА ХРИСТОВА

До:
ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР

До:
СОЛТАНА ЮСЕИНОВА АЛИОСМАНОВА

Публикация на:: 
Шумен

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-22115-18.01.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-624-22.01.2018 г., засягащо имот с идентификатор 52009.501.131, 52009.501.131.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-624-22.01.2018 г.
2. …

 

 

Дата: 22.01.2018 г.                                                   Началник на СГКК – ГР. ШУМЕН:…………………

                                                                                                                                        / инж. Й. Йовчев /