До АЛБЕНА ДОБРИЛОВА КАСЪРОВА-ШАЛАМАНОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

До
АЛБЕНА ДОБРИЛОВА КАСЪРОВА-ШАЛАМАНОВА

Документи: 
Публикация на:: 
София - град

   На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че във връзка с заявление рег. № 01-406461-21.12.2017 г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, започва изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) по отношение на сгради с идентификатори 68134.304.106.1, 68134.304.106.2, 68134.304.106.4, 68134.304.106.1.5, 68134.304.106.1.6 и 68134.304.106.1.7, район Възраждане, ул. Братя Миладинови №12, за които сте заинтересовано лице.

Изменението се състои в заличаване на сгради с идентификароти 68134.304.106.1, 68134.304.106.2, 68134.304.106.4, 68134.304.106.1.5, 68134.304.106.1.6 и 68134.304.106.1.7, нанасяне на сграда с проектен идентификатор 68134. 304.106.1.8 и преномериране на всички самостоятелни обекти в съществуващите сгради въз основа на представени документи и проект на правоспособно лице по ЗКИР

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, след предварително записване на тел. 02/8188383; 02/8188345 и 02/8188338, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-406461-21.12.2017  в дните: понеделник, сряда и петък от 09.30 ч. до 10.30ч.

В случай на несъгласие с исканото изменение можете да представите документи, доказващи претенции на права на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-406461-21.12.2017 г. СГКК София ще продължи процедурата по изменение на КККР на сгради с идентификатори 68134.304.106.1, 68134.304.106.2, 68134.304.106.4, 68134.304.106.1.5, 68134.304.106.1.6 и 68134.304.106.1.7, район Възраждане, Столична община, като в 15 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК.

 

    
Приложения:
  1. Скица – проект № 15-14726-10.01.2018 г.

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

        инж. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

Качено на табло: 12.04.2018г.