ДО АЛЕКСАНА БЛАГОЕВА ШОПОВА ж.к. Красна поляна, бл. 341 вх.А, ет. 1, ап. 2 гр. София

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
АЛЕКСАНА БЛАГОЕВА ШОПОВА
ж.к. Красна поляна, бл. 341 вх.А, ет. 1, ап. 2
гр. София

Публикация на:: 
Софийска област

На основание чл.26, ал.1 и ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)  и във връзка с чл. 61, ал. 3 от АПК, Ви уведомявам, че по повод подадено заявление рег № 01-393353-20.12.2016г. до Службата по геодезия, картография и кадастър Софийска област, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти  на гр. Костинброд за поземлен имот с идентификатор 38978.900.7234,  38978.900.7233,  38978.900.6127  и 38978.900.3308 за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

Изменението се състои в изменение границите  на  поземлени имоти с идентификатори  38978.900.7234,  38978.900.7233,  38978.900.6127  и 38978.900.3308 в съответствие с границите на  УПИ V-3704 и УПИ V-3704 от кв. 76а по плана на гр. Костинброд.одобрен със заповед АБ-147/30.04.1983г. изменен със Заповед № 1219/20.12.2006г.

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7 дневен срок от получаването на уведомлението, Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-393353-20.12.2016г и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

 При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. №  01-393353-20.12.2016г или неизразяване на становище, СГКК Софийска област ще продължи процедурата по изменение на кадастралната карта.

Приложение: Скица – проект

 

Дата на залепване на таблото: 20.03.2017г.

 

ЗА НАЧАЛНИК СГКК СОФИЙСКА ОБЛАСТ

         ИНЖ. РОСЕН БОРИСОВ

                                                                       със Заповед рег.№ РД-20-29/08.03.2017г