ДО АЛЕКСАНДРА ДЖОН КУПЪР ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
АЛЕКСАНДРА ДЖОН КУПЪР
ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че със заявление вх. № 01-305878-03.10.2017г. от БОЖИДАР МАРИНОВ КИСОВ до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено нанасяне на сгради с идентификатори 68134.1935.2222.5 и 68134.1935.2222.6, в имот с идентификатор 68134.1935.2222, ул. „Еровете” №2, район „Витоша”, по отношение на които сте заинтересовани лица.

Предвид горното в седемдневен срок от получаване на уведомлението имате възможност да изразите становище по започналото административно производство и да се запознаете с приложените документи в приемното време на службата в дните: понеделник и петък от 10,30 до 12,30 ч. При неизразяване на становище процедурата по изменение в КККР, продължава при спазване на законоустановения ред за изменение в КККР.

 

     НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

                 ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

Дата на залепване на таблото:  04.12.2017г.