ДО АЛЕКСАНДРА НИКОЛОВА КЮШЕВА ДИМИТЪР НИКОЛОВ КЮШЕВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
АЛЕКСАНДРА НИКОЛОВА КЮШЕВА
ДИМИТЪР НИКОЛОВ КЮШЕВ

Публикация на:: 
Благоевград

    На основание чл. 56, ал. 9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри , Ви уведомяваме, че по повод подадено в СГКК – Благоевград заявление с вх. № 01-210690/12.07.2017 г. е коригирана границата на поземлен имот с идентификатор 21498.352.328 и е обособен нов поземлен имот с идентификатор 21498.352.336 на основание чл. 53а, т. 1 ЗКИР. Изменението в КККР е в съответствие с влязло в сила Решение № 703 от 31.01.2017 г. на Районен съд – Разлог по гражданско дело № 157 / 2016 г.

Настоящето съобщение се обявява на основание чл. 61 , ал. 3 от АПК.

 

 

Дата на поставяне на таблото:  06.10.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 24.10.2017 г.

Длъжностно лице:Е. Николова /Мл. експерт `АО`/:

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК СГКК- БЛАГОЕВГРАД :

/ инж. Валери Тимев /