ДO АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ ВЛАДИМИР ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ ИЛИЯ СТОЯНОВ ГРУЕВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДO
АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ
ВЛАДИМИР ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ
ИЛИЯ СТОЯНОВ ГРУЕВ

Публикация на:: 
София - град

Във връзка с чл.49в, ал.2 от Закона за кадастъра и имотния регистър и чл. 61, ал. 1, във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че в изпълнение на влязло в сила Решение №7147/18.11.2013г. на Административен съд София - град е издадена заповед за одобряване на КККР № РД-18-64/19.12.2014 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър за имот с идентификатор 04234.6907.1620, с.Бистрица, район „Панчарево” – Столична община, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Копие на Заповед № РД-18-64/19.12.2014 г.
 
 
 

НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ

ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

 

 

Дата на поставяне на таблото 13.07.2017 г.