ДО АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ШОПОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ШОПОВ

Публикация на:: 
София - град

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че във връзка с заявление рег. № 01-231823-31.07.2017 г. до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, започва изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) по отношение на  сгради с идентификатори 68134.1935.332.4 и 68134.1935.332.5, район Витоша, ул. Лунна папрат №2, за който сте заинтересовано лице.

Изменението се състои в заличаване на сгради с идентификатори 68134.1935.332.4 и 68134.1935.332.5 и нанасяне на сгради с проектни идентификатори 68134.1935.332.6 и 68134.1935.332.7 въз основа на представени документи и проект на правоспособно лице по ЗКИР

На основание чл. 34, ал. 1 и 3 от АПК, в 7-дневен срок от получаване на уведомлението в приемното време на СГКК София в дните: понеделник, сряда и петък от 10.30 ч. до 11.30 ч., Ви се предоставя възможност да се запознаете с документите към заявление рег. № 01-231823-31.07.2017 г. и в случай на несъгласие с исканото изменение да представите документи, доказващи претенции на права.

Документите може да изпратите на адрес: СГКК София: гр. София, кв. Павлово, ул. Мусала № 1 / на e-mail: sofia@cadastre.bg  или да ги представите в сградата на СГКК София на посочения адрес.

При непредставяне в предвидения срок на нови писмени доказателства, удостоверяващи други факти и обстоятелства, различни от приложените по заявление рег. № 01-231823-31.07.2017 г. СГКК София ще продължи процедурата по изменение на КККР на сгради с идентификатори 68134.1935.332.4 и 68134.1935.332.5, район Надежда, Столична община, като в 15 – дневен срок ще бъде издадена заповед за одобряване на изменението по реда на чл. 54, ал. 4 от ЗКИР. За заповедта ще бъдете уведомени по реда на чл. 61 от АПК. 

 

    Приложение:
1.  Скица - проект № 15-388214-11.08.2017г.
 
 
 

ЗА НAЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

                                                                                     ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ